Overzicht meerjarig EMU-saldo

Overzicht meerjarig EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie van de gemeente. 

T-1 T T+1
2021 2022 2023
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -4.456 -52 -930
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 5.148 -572 277
3. Mutatie voorzieningen -44 143 422
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -940 -38 0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
Berekend EMU-saldo -8.708 701 -785