Inleiding

Meer armslag na jarenlange krapte?!

Het schiet niet altijd even hard op in de politieke arena van Den Haag. En dat levert soms grote onduidelijkheid voor de lagere overheden op. Zo is het besluit over de herijking van het gemeentefonds doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Waar oorspronkelijk de invoering voorzien was in 2021 is dit inmiddels twee jaar opgeschoven naar 2023. Toch zit ook daar een positieve kant aan. Op basis van de laatst bekende cijfers beloven de doorrekeningen een voordeel dat oploopt naar 50 euro per inwoner, wat een voordelig effect op de begroting zou inhouden van 1,4 miljoen euro. In de begroting 2021 werd op basis van de toen beschikbare gegevens nog een nadeel van 33 euro geraamd, ofwel ongeveer 9 ton. Dat zou nog eens prettig aantikken. Maar niet te vroeg gejuicht: het is op basis van gegevens uit 2019, er wordt nog volop gelobbyd en er zijn forse nadeel gemeenten. Duidelijk lijkt wel dat de nieuwe verdeling in tranches van maximaal 15 euro voor- of nadeel per jaar beschikbaar komt. Ook de uitspraak van de arbitragecommissie van wijzen over de rijksvergoeding voor jeugdzorg speelt nog. Deze maakte een eind aan jarenlang soebatten tussen gemeenten en Rijk over een meer realistische vergoeding voor de uitvoering van de naar gemeenten gedecentraliseerde taken. Het kabinet werd in het ongelijk gesteld en in de septembercirculaire 2021 komt er voor het jaar 2022 extra geld naar Aalten, ook hier besluit het nieuwe kabinet over de jaren daarna. Naar eerste voorlopige inschatting gaat dit structureel ook om ongeveer een verruiming van 1,4 miljoen euro. Daarnaast staat een mogelijke afschaffing van de opschalingskorting opnieuw op de politieke agenda.

Waar Aalten dus jarenlang financieel weinig vet op de botten had en de tekorten opliepen, gloort een fikse compensatie. Die het waarschijnlijk maakt om ook in de toekomstige jaren weer een sluitende begroting op te stellen. Omdat de gemeentelijke begrotingen altijd op de meicirculaire zijn gebaseerd, blijven beide ‘groot geld’ issues nog buiten de cijfers van de voorliggende begroting 2022. In opdracht van de door de raad gestelde kaders heeft het college zich met name gericht op jaarschijf 2022. Het is gelukt deze reëel sluitend te krijgen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 verwachten wij dat een volgend college en raad voldoende armslag krijgt om de nu nog aanwezige tekorten vanaf 2023 weg te werken.
Betekent een en ander dan een pas op de plaats? Absoluut niet! Er is meer dan voldoende werk aan de winkel en er zijn volop uitdagingen. De omslag in het sociaal domein binnen de financiële kaders van het transformatieplan vraagt alle aandacht, net als de met ingang van 2022 gewijzigde opzet van de regionale zorginkoop, waarin het beter bereiken van resultaten bij cliënten een centrale rol gaat spelen. Ook de door-decentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten start stapsgewijs in 2022. En het dichter bij huis organiseren van de schulddienstverlening krijgt in 2022 verder zijn beloop, waarbij waarschijnlijk afscheid genomen wordt van de Stadsbank Oost Nederland. Op sportief gebied wordt sport met al haar maatschappelijke effecten integraler bezien en wordt een proces gestart om te komen tot een nieuwe sportnota.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar juli 2022 en de uitvoering van het brede programma-plan ’Droogte’ komt in 2022 tot uitvoering. Verder worden in het kader van duurzaamheid allerlei klimaatprojecten in 2022 gestart of wordt een vervolg gegeven aan in 2021 opgestarte trajecten. Ook is het in 2022 tijd voor de concretisering van de centrumvisie Dinxperlo, met onder andere een mogelijke supermarktverplaatsing, woningbouw op de plek van De Wegwijzer en het opfrissen van de openbare ruimte. Daarnaast maken we ons de komende jaren hard om de toenemende vraag naar woningen zoveel mogelijk te beantwoorden. Waarbij we ons maximaal inspannen om de woonmogelijkheden voor starters, doorstromers en ouderen in onze gemeente te faciliteren.

En zo worden nog veel meer ontwikkelingen benoemd, waarbij uiteraard ook allerlei bedrijfsvoerings-aangelegenheden de revue passeren, zoals een nieuwe website, de wet Open Overheid, het uitbreiden van de e-dienstverlening en het invoeren van een zeer brede samenhangende objectadministratie.

De stijging van de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden beperkt zich tot 2,17% voor eigenaren van woningen en 0,85% voor huurders ten opzichte van de tarieven uit 2021.

Kortom, er gloort niet alleen klinkende munt, maar ook ontwikkeling op allerlei gebied. Precies zoals wij graag werken: daadkrachtig, duurzaam en dichtbij. Samen met u zetten wij daar graag de schouders weer onder. Deze laatste voor-verkiezingsbegroting vormt daarvoor een solide basis.

Foto’s fotowedstrijd Ode aan het Landschap
In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente samen met Achterhoek Toerisme een oproep gedaan aan alle inwoners om hun ode aan het Aaltense landschap in beeld te brengen. Het landelijke thema van het Nederlands Bureau voor Toerisme is in 2021 ‘Ode aan het landschap’. Vooral omdat er maar weinig plekken ter wereld zijn waar het landschap zo divers is als in Nederland. In de gemeente Aalten wilden we hier graag aandacht aan besteden door ons landschap in de schijnwerpers te zetten. De jury ontving maar liefst meer dan 150 foto’s.

De mooiste ingezonden foto’s vindt u terug in deze begroting. Op de voorzijde staan de 3 winnende foto’s. De eerste prijs ging naar Ben Lammers met zijn foto van havezate Walfort. Een heel oud stuk landschap met een zeer rijke historie. De tweede prijs ging naar Gerjo te Linde. Hij legde op sprookjesachtige wijze het Kleuverspad op de Haart vast. Een herkenbaar stuk landschap waar vele fietsers en wandelaars graag komen. Sander Klein Hesselink ontving de derde prijs. Hij fotografeerde een fietser op een vroege ochtend op de Romienendiek dat een prachtig, mysterieus beeld oplevert. De namen van de overige fotografen staan vermeld bij de foto’s.