Geprognosticeerde balans 2020-2023

Geprognosticeerde balans 2020-2023

Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa en passiva inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft raadsleden het inzicht om zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingsrichting ervan.

bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
(im) Materiële vaste activa 37.616 41.336 41.748 42.873 43.396 42.584
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 1.053 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343
Financiële vaste activa: Leningen 13.234 11.522 10.405 9.288 8.258 7.228
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 206 206 206 206 206 206
Totaal Vaste Activa 52.109 54.407 53.702 53.710 53.203 51.361
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 2.089 2.062 1.683 1.166 1.260 1.260
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
Uitzettingen <1 jaar 1.717 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Liquide middelen 21 1.000 500 500 500 500
Overlopende activa 4.110 0 0 0 0 0
Totaal Vlottende Activa 7.937 4.562 3.683 3.166 3.260 3.260
Totaal Activa 60.046 58.969 57.385 56.876 56.463 54.621
Passiva 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
Eigen vermogen 23.265 18.962 18.886 18.789 18.608 18.559
Voorzieningen 5.975 5.569 5.290 5.210 5.343 5.676
Vaste schuld 22.797 23.503 25.477 25.489 25.501 25.314
Totaal Vaste Passiva 52.037 48.034 49.653 49.488 49.452 49.549
Vlottende schuld 3.431 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Overlopende passiva 4.578 7.435 4.232 3.888 3.511 1.572
Totaal Vlottende Passiva 8.009 10.935 7.732 7.388 7.011 5.072
Totaal Passiva 60.046 58.969 57.385 56.876 56.463 54.621