Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo

Overzicht incidentele baten en lasten

Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting. Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.

Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2020-2023.

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000
Omschrijving Raming Raming Raming Raming
2020 2021 2022 2023
Programma 1 Ruimte
Wonen en bouwen
Hogere bouwleges inkomsten -300 0 0 0
Programma 2 Sociaal Domein
Bestuur
Lagere dotatie voorziening wachtgeld wethouders -200 0 0 0
Totaal -500 0 0 0

Structurele mutaties reserves

Conform BBV geven we ook inzicht in de structurele mutaties op de reserves.

bedragen x € 1.000
Reserve Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Onderhoud wegen 290 290 290 290
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 180 180 180 180
Onderwijshuisvesting 80 90 90 90
Totaal structurele mutaties reserves 550 560 560 560

Incidentele mutaties reserves

Tevens een overzicht van de incidentele mutaties op de reserves.

bedragen x € 1.000
Reserve Raming Raming Raming Raming
2020 2021 2022 2023
Onderhoud wegen -260 -320 -310 -260
Onderhoud gemeentelijke gebouwen -204 -263 -402 -308
Formatie en organisatie -165 -177 -110 -42
Totaal incidentele mutaties reserves -629 -760 -822 -610

Structureel begrotingssaldo

Daarnaast een overzicht van het structureel begrotingssaldo.

bedragen x € 1.000
Structureel begrotingssaldo Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Saldo baten en lasten 76 97 181 -242
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 79 200 262 50
Begrotingssaldo na bestemming -3 -103 -81 -292
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -500 0 0 0
Structureel begrotingssaldo 497 -103 -81 -292
tekort overschot overschot overschot