Paragraaf Verbonden partijen

In deze paragraaf komen de organisaties aan de orde die een publieke belang uitvoeren en waarin Aalten een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Dat laatste door zeggenschap bij besluitvorming door stemrecht.

Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk)

Per publiekrechtelijke regeling is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen. Om te beoordelen in hoeverre het weerstandsvermogen toereikend is, wordt een relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie wordt uitgedrukt in een ratio, waarbij normaliter gestreefd zou moeten worden naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0.

Ratio weerstandsvermogen
>2 0 0,8 – 1,0 0
1,4 – 2,0 0 0,6 – 0,8 0
1,0 – 1,4 0 < 0,6 0
Bedragen x € 1.000
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), Hengelo Gelderland (Programma 1)
Doelstelling en openbaar belang De ODA behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast adviseert de ODA gemeenten en provincie (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten.
Partijen Naast Aalten de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de Provincie Gelderland.
Actualiteit De ODA bereidt zich voor op diverse ontwikkelingen als de inbreng van milieukennis bij de voorbereiding op de Omgevingswet en het samen met diverse bevoegde instanties aanpakken van milieucriminaliteit en ondermijning. Ook de advisering van bedrijven rond het thema energie en duurzaamheid is een actuele ontwikkeling net als het meedenken bij het asbestvraagstuk.
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand
2019 2.862 2.675 399 Sluitend 1,01
2020 2.652 2.625 444 Sluitend 1,01
Regio Achterhoek, Doetinchem (Programma 2)
Doelstelling en openbaar belang Zeven gemeenten in de Achterhoek werken samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen ten behoeve van regionale ontwikkeling en belangenbehartiging.
Partijen Naast Aalten de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk
Actualiteit In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het afsluiten van een Regiodeal als een van de eerste Regio’s met het Rijk. De ambitie is om in 2030 in de Achterhoek een nog sterker bloeiende en innovatieve economie te realiseren met een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving. Speerpunten zijn: Smart Economy, Smart Living en Smart Governance.
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand
2019 5.563 2.352 190 Sluitend 1,16
2020 6.446 1.593 186 Sluitend 1,15
GGD Noord- en Oost-Gelderland, Warnsveld (Programma 2)
Doelstelling en openbaar belang De GGD NOG beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van 22 gemeenten die bij GGD NOG zijn aangesloten.
Partijen De GGD bestaat uit 22 gemeenten uit het noorden en oosten van Gelderland.
Actualiteit Er is een ambtelijke commissie ingesteld met als doel te komen tot een beter gedragen systeem van loon- en prijsindexering.
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand
2019 66 1.578 416 Sluitend 1,01
2020 134 1.317 426 Sluitend 0,94
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), Apeldoorn (Programma 2)
Doelstelling en openbaar belang Iedere gemeente dient deel uit te maken van één van de 25 veiligheidsregio’s. De taken van een veiligheidsregio liggen op het gebied van de voorbereiding en bestrijding van rampen en grote incidenten door de brandweer, de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), de politie en gemeente.
Partijen De VNOG bestaat uit 22 gemeenten uit het noorden en oosten van Gelderland.
Actualiteit Om in control te komen wordt 2019 gebruikt. Tevens worden in het najaar van 2019 keuzes gemaakt die in 2020 gevolgen kunnen hebben voor de invulling van de dienstverlening.
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand
2019 2.134 42.737 1.464 Sluitend 1
2020 1.821 53.740 1.507 Sluitend 1,7
Stadsbank Oost Nederland (SON), Enschede (Programma 2)
Doelstelling en openbaar belang Financiële zelfredzaamheid van de inwoners van de aangesloten gemeenten vergroten en ondersteuning bij financiële problemen van de inwoners.
Partijen Er zijn 22 aangesloten gemeenten uit Twente en de Achterhoek.
Actualiteit De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt aangepast. De wijzigingen gaan onder andere over het besluit over toegang tot schuldhulp (doelgroepenbeleid) en het plan van aanpak, vroegsignalering van schulden en het uitwisselen van persoonsgegevens. Daarnaast staat het onderwerp Bewindvoering volop in de belangstelling. De Stadsbank en de aangesloten gemeenten gaan een pilot uitvoeren om (de groei van) de bewind-voering (en de hiermee gepaard gaande uitgaven) terug te dringen en adequate alternatieve vormen van ondersteuning te ontwikkelen.
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand
2019 1.081 14.798 152 Positief 2 1,1
2020 1.082 14.817 155 Positief 3 1,12
Laborijn, Doetinchem (Programma 2)
Doelstelling en openbaar belang Laborijn heeft tot taak zorg te dragen voor de uitvoering van de gehele participatiewet. Zij ondersteunt inwoners voor wie werk zoeken en vinden niet vanzelfsprekend is, op hun weg naar een baan of, als dat nog niet mogelijk is, door (maatschappelijke) participatie.
Partijen Naast Aalten de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland.
Actualiteit De gemeente Oude IJsselstreek heeft aangegeven uit te willen treden uit de GR per 1 januari 2021, dit is een omvangrijk proces dat nauwgezet aangepakt moet worden en in 2020 uitgewerkt wordt. De financiële gevolgen hiervan zijn uiteraard nog niet duidelijk. Als reactie op het onderzoek door Berenschot omtrent klantbejegening heeft Laborijn acties ingezet om de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast heeft Laborijn een bezuinigingsopgave van 2,2 miljoen in 2020 verwerkt in haar begroting. Hiermee komt onze bijdrage uit op € 1.771.000.
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand
2019 4.983 8.900 1.719 Sluitend Niet bekend
2020 4.097 9.060 1.771 Sluitend 1,09
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), Doetinchem (Programma 3)
Doelstelling en openbaar belang Gemeenten en provincie werken samen in het ECAL, dat is ontstaan uit de samenvoeging van het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut.Het Erfgoedcentrum voert de wettelijke archieftaken conform Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksfunctie uit.
Partijen De gemeenschappelijke regeling voert de wettelijke taken uit voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk en Bronckhorst. Voor de niet wettelijke taken betalen Doesburg, Lochem, Zevenaar, Duiven, de Provincie Gelderland en andere donateurs een bijdrage.
Actualiteit Geen bijzondere ontwikkelingen.
Jaar Eigen vermogen Vreemd vermogen Bijdrage Saldo Begroting Ratio weerstand
2019 103 693 12.851 Positief 57 2,74
2020 128 660 12.533 Positief 25 2,32

Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk)

Leisurelands B.V. (Programma 1)
Doelstelling en openbaar belang Bedrijfsmatig en duurzaam aanbieden van vrijetijdsbesteding voor een breed publiek. Dit doen door middel van grondgebonden recreatievoorzieningen met groen als decor. Daartoe voor zichzelf en anderen grondgebonden exploitaties doen. Daarmee direct en indirect een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vrijetijdsbesteding in de regio waar zij actief is.
Partijen Aandeelhouders waaronder Achterhoekse en Liemerse gemeenten als voormalige RAL gemeenten. Namens de aandeelhoudende voormalige Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) gemeenten treedt de gemeente Doetinchem in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Leisurelands op.
Financieel Aalten ontvangt geen dividenduitkering. Een besluit over het al dan niet afstoten van aandelen is nog niet genomen.
ROVA, Zwolle (Programma 1)
Doelstelling en openbaar belang ROVA is de afvaladvies-, regie- en verwijderingsorganisatie van 23 gemeenten. ROVA zet zich in voor een schonere en duurzame leefomgeving.
Partijen ROVA werkt voor 23 aandeelhoudende gemeenten.
Financieel Begroot is een structurele dividendopbrengst van € 149.000 in 2020. Werkelijk ontvangen in 2019 € 129.572 en 2018 € 155.580.
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, Winterswijk (Programma 1)
Doelstelling en openbaar belang De AGEM gelooft in een duurzame Achterhoek die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Doel is een energieneutrale Achterhoek in 2030.
Partijen Naast Aalten zijn de volgende gemeenten lid: Berkelland, Doetinchem, Oude IJssel-streek, Oost Gelre, Montferland, Winterswijk en Bronckhorst. Ook is inmiddels een achttal burgerorganisaties lid.
Financieel Vanaf 2017 is de AGEM financieel zelfstandig en ontvangt geen jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Wel staat de gemeente borg voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van een financieringsovereenkomst met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De maximale borgstelling bedraagt € 56.000 te vermeerderen met boeten, rente en kosten.
EUREGIO, Gronau (D) (Programma 2)
Doelstelling en openbaar belang De EUREGIO is actief in de opbouw en versterking van de structuren en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied.
Partijen De EUREGIO telt 104 Duitse en 25 Nederlandse lidgemeenten, vijf Landkreisen en twee waterschappen.
Financieel Per inwoner wordt in 2019 € 0,29 bijgedragen (€ 7.819). Voor 2020 wordt dit tarief begin 2020 vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
BNG Bank, Den Haag (Programma 3)
Doelstelling en openbaar belang Deze bank is van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De BNG is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland en stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te bereiken.
Partijen De Nederlandse Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
Financieel Begroot is een structurele dividendopbrengst van € 37.000 in 2020. Werkelijk ontvangen in 2019 € 48.841
NV Alliander, Arnhem (Programma 3)
Doelstelling en openbaar belang Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor een groot deel van de energieleidingen in Nederland. Kernactiviteiten zijn het aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. Deze taken zijn wettelijk bepaald gezien het belang van een betrouwbare aanvoer van energie.
Partijen Provincies Gelderland en Noord-Holland, BV houdstermaatschappij Falcon en de gemeente Amsterdam: zij hebben gezamenlijk driekwart van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders.
Financieel Begroot is een structurele dividendopbrengst van € 318.000 in 2020. Werkelijk ontvangen in 2019 € 430.822 en in 2018 € 262.802.
Vitens, Utrecht (Programma 3)
Doelstelling en openbaar belang Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan circa 5,7 miljoen klanten. De verantwoordelijkheid van Vitens is een gezonde en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.
Partijen 111 aandeelhouders bestaande uit gemeenten en provincies.
Financieel Begroot is een structurele dividendopbrengst van € 21.000 in 2020. Werkelijk ontvangen in 2019 € 16.824.

In liquidatie

Tot 2016 was ISWI de gezamenlijke sociale dienst van Oude IJsselstreek en Aalten. Per 1 maart 2018 is een liquidatieverslag gemaakt, waarna het liquidatiesaldo grotendeels aan de gemeenten is uitgekeerd. Omdat er nog een claim is ingediend over een reeds afgewikkeld bedrijfsongeval bij een derde, is er een kleine reserve aangehouden voor nog resterende verplichtingen. Aangezien het hier waarschijnlijk een zekerheidsstelling van rechten betreft verwachten we geen problemen, maar is de werkelijke vereffening nog wel even uitgesteld.

In 2013 is besloten dit (recreatieve) samenwerkingsverband van 13 gemeenten in de Achterhoek en Liemers op te heffen. In augustus 2019 is de eindverantwoording opgesteld. Verrekening van het saldo, op basis van het aantal inwoners, betekent voor Aalten een uitkering van € 36.826. Daarnaast worden de voormalige RAL aandelen omgezet naar aandelen Leisurelands B.V. Aalten ontvangt er 955 (een aandeel van circa 0,4%). De keuze of Aalten deze aandelen al dan niet behoudt, wordt te zijner tijd aan de gemeenteraad voorgelegd.