Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x € 1.000
01.01.2020 Mutaties 2020 01.01.2021 Mutaties 2021 01.01.2022 Mutaties 2022 01.01.2023 Mutaties 2023 01.01.2024
Algemene reserve 13.058 0 13.058 0 13.058 0 13.058 0 13.058
Reserve wegenonderhoud 30 30 60 -30 30 -20 10 30 40
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.262 -24 1.238 -83 1.155 -222 933 -128 805
Reserve huisvesting onderwijs 5.268 80 5.348 90 5.438 90 5.528 90 5.618
Reserve bodemsanering 132 0 132 0 132 0 132 0 132
Reserve dorpsuitleg 202 0 202 0 202 0 202 0 202
Reserve formatie en organisatie 612 -165 447 -177 270 -110 160 -42 118
Totaal reserves 20.564 -79 20.485 -200 20.285 -262 20.023 -50 19.973

Algemene reserve

Bedragen x € 1.000
Stand 31 december 2018 14.297
Rekeningsaldo 2018 toevoegen 417
Mutaties 2019
P1: Volkshuisvestingstaken -158
P1: Structuurversterking kernen -787
P1: Maatregelen NABO, raadsmededeling 4 mei 2018 -274
P2: Onttrekking overheadkosten Leader, 2016-2019 -28
P2: Leader, bijdrage Ahof B&W 23 oktober -42
P2: Leader, bijdrage raken met smaken -4
P2: Leader, nog in te zetten -338
P2: RBS 06-2019 Project Talent, Brede impuls combinatie functionaris -25
Totaal mutaties 2019 -1.239
Stand 31 december 2019 begroot 13.058
Mutaties 2020 – 2023 0
Stand 31 december 2023 begroot 13.058

Toelichting reserves

Reserve wegenonderhoud
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 290.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) aan de reserve onttrokken.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Vanaf 2020 wordt € 180.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) aan de reserve onttrokken.

Reserve huisvesting onderwijs
Deze reserve wordt jaarlijks gevoed, zodat toekomstige investeringen voor de onderwijshuisvesting weer mogelijk worden gemaakt.

Reserve bodemsanering
Deze reserve is bedoeld om kosten van saneringen op te vangen.

Reserve dorpsuitleg
Deze reserve is gevoed met een bijdrage per uitgegeven vierkante meter bouwgrond van bedrijventerrein ’t Hietveld in Dinxperlo. Een nadere aanwending moet nog worden aangegeven.

Reserve formatie en organisatie
Deze reserve heeft het karakter van een schommelfonds. De normale mutaties op de personeelsbudgetten verlopen via deze reserve. Uit dit saldo moeten ook de toekomstige verplichtingen worden gedekt.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000
01.01.2020 Mutaties 2020 01.01.2021 Mutaties 2021 01.01.2022 Mutaties 2022 01.01.2023 Mutaties 2023 01.01.2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorziening wachtgeld oud personeelsleden 57 -57 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening APPA (pension wethouders) 3.751 32 3.783 27 3.810 148 3.958 148 4.106
Voorziening wachtgeld wethouders 626 -140 486 -104 382 -62 320 -10 310
Totaal 4.434 -165 4.269 -77 4.192 86 4.278 138 4.416
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Voorziening afval 893 -376 517 -276 241 -176 65 -64 1
Voorziening riolering 242 262 504 273 777 223 1.000 259 1.259
Totaal 1.135 -114 1.021 -3 1.018 47 1.065 195 1.260
Totaal Voorzieningen 5.569 -279 5.290 -80 5.210 133 5.343 333 5.676

Toelichting voorzieningen

Voorziening wachtgeld oud personeelsleden
De voorziening is bedoeld om de lasten van de niet-actieven op te vangen. In 2020 loopt de laatste verplichting af, waarna de voorziening wordt opgeheven.

Voorziening APPA (pensioen wethouders)
Op grond van actuariële berekeningen wordt de voorziening voor de pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders jaarlijks op peil gebracht. Uitgangspunt hierbij is het standaardtarief rekenrente dat DNB (De Nederlandsche Bank) hanteert. Uiteraard wordt hiervoor bij de wethouders premie ingehouden.

Voorziening wachtgeld wethouders
Deze voorziening is ingesteld om aan de (wettelijke) wachtgeldverplichting van de gewezen wethouders te voldoen. De uitkeringsduur is minimaal 6 maanden en maximaal drie jaar en twee maanden. Onder voorwaarden komen wethouders in aanmerking voor een verlengde uitkering tot aan pensioenleeftijd.

Voorziening afval
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van afval verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.

Voorziening riolering
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van riolering verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.