Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen

In de Gemeentewet staan de lokale heffingen die een gemeente mag heffen limitatief opgesomd. Deze
heffingen worden verdeeld in algemene belastingen en rechten. De algemene belastingen zijn:
onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting. De opbrengst van deze belastingen zijn door een gemeente vrij te besteden. De rechten zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing en diverse leges en overige rechten voor dienstverlening op verzoek. De tarieven van deze rechten moeten zodanig worden vastgesteld dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. Op grond van het BBV is een gemeente daarom verplicht om een kostenonderbouwing op te nemen waaruit de maximale kostendekkendheid van 100% blijkt.

Overzicht van de lokale heffingen

bedragen x € 1.000
Overzicht belastingen en heffingen
2020 2019
Onroerende zaakbelasting (OZB) 4.719 4.584
Afvalstoffenheffing 1.142 1.142
Rioolheffing 1.895 1.854
Hondenbelasting 176 173
Forensenbelasting 94 81
Toeristenbelasting 90 75
Marktgeld 21 20
Secretarieleges 425 420
Bouwleges 392 182
Begraafrechten 263 214
Totaal 9.217 8.745

Ontwikkeling van de lokale heffingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)
De OZB zorgt voor de hoogste belastingopbrengst en kan gesplitst worden in een eigenaarsdeel (woningen en niet-woningen) en een gebruikersdeel (niet-woningen). De grondslag van de aanslag is de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. Voor het belastingjaar 2020 geldt een vastgestelde WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2019. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is vanaf de vorige waardepeildatum gestegen met ongeveer 7,0%. Voor het nieuwe tijdvak bedraagt de gemiddelde waarde van een woning circa € 214.875 (2019 € 200.820).

In het dekkingsplan begroting 2020 - 2023 is uitgegaan van een opbrengstverhoging OZB van 3% (meeropbrengst € 135.000). In het woonlastenoverzicht staat de uitwerking daarvan. De voorgestelde tarieven zijn:

Tarieven onroerendezaakbelasting (OZB)
2020 2019
Woningen
- eigenaardeel 0,13% 0,13%
Niet – woningen
- eigenaardeel 0,19% 0,19%
- gebruikersdeel 0,14% 0,14%

Omdat de gemiddelde waardestijging van woningen 7,0% is, kan het tarief met 4,4% worden verlaagd. De tarieven voor de niet-woningen worden aangepast aan de gemiddelde waardestijging van 1%. Alle tarieven zijn berekend aan de hand van voorlopige WOZ-waarden. In de raadsvergadering van december 2019 wordt de verordening OZB vastgesteld. Op dat moment zijn de definitieve WOZ-waarden bekend. Indien daartoe aanleiding is, worden de tarieven bijgesteld.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing
Een gemeente heeft de wettelijke plicht tot het inzamelen van (huishoudelijk) afval bij huishoudens en mag de kosten daarvan verhalen op de burger. In de gemeente Aalten wordt het omgekeerd inzamelen toegepast. Naast het vastrecht, wordt alleen een afrekening verzonden voor het aantal aanbiedingen respectievelijk ledigingen van restafval. Het gemiddelde aantal aanbiedingen van een huisvuilzak en ledigingen van een restafvalcontainer is 15 huisvuilzakken en vijf ledigingen. Mede dankzij een onttrekking van € 376.000 aan de voorziening kan het vastrecht € 75 blijven.

Tarieven afvalstoffenheffing (in €)
2020 2019
Vastrecht per huishouden 75 75
Per aanbieding van een huisvuilzak 40 liter 1,5 1,5
Per lediging van een restcontainer 140 liter 5,25 5,25
Per lediging van een restcontainer 240 liter 9 9

Rioolheffing

Rioolheffing
Uit de rioolheffing wordt niet alleen voorzien in rioleringskosten, maar ook in de kosten van de afvoer van regenwater en grondwater. Deze kosten zijn opgenomen in het GRP. De aanslagen worden berekend op basis van het werkelijke waterverbruik en worden via de waternota van Vitens geïnd.

Tarieven rioolheffing (in €)
2020 2019
Tot 2.500 m³, per m³ afvalwater 1,37 1,34
Van 2.500 m³ tot 5.000 m³, per m³ 1,04 1,02
Boven 5.000 m³, per 1.000 m³ 68,93 67,58
Per m² verharde oppervlakte 0,52 0,51

Toeristenbelasting en forensenbelasting

In het dekkingsplan begroting 2020 - 2023 is een verhoging van de toeristenbelasting van circa 20% opgenomen. Deze verhoging werkt ook door in het forfaitaire tarief en in de eerste trede van de forensenbelasting. De voorgestelde tarieven zijn:

Tarief toeristenbelasting (in €)
2020 2019
Tarief per persoon per overnachting 1,25 1,05
Forfaitair tarief 182 153
Tarieven forensenbelasting (in €)
Waarde object 2020 2019
€ 30.000,00 of minder 182 153
€ 30.001,00 t/m € 60.000,00 211 207
€ 60.001,00 t/m € 120.000,00 284 279
€ 120.001,00 t/m € 180.000,00 352 345
€ 180.001,00 t/m € 240.000,00 424 416
€ 240.001,00 t/m € 300.000,00 505 496
€ 300.001,00 t/m € 360.000,00 571 561
€ 360.001,00 en meer 718 704

Forensenbelasting

Hondenbelasting en overige leges/tarieven

De tarieven van de hondenbelasting en overige leges worden met 2% verhoogd. Uitzondering daarop zijn de tarieven die gebaseerd zijn op het gemeentelijk uurtarief en/of een wettelijk (maximum)tarief.

Tarieven hondenbelasting (in €)
2020 2019
Per hond 62 61
Kennel 186 183

Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven

De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en leges dienen zodanig te worden vastgesteld dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. Hieronder hebben we dat inzichtelijk gemaakt. 

bedragen x € 1.000
Afvalstoffenheffing Bedrag Dekking
Lasten afvalstoffenheffing 1.171
Overhead (inclusief btw) 347
Onttrekking voorziening -376
Totale kosten 1.142
Opbrengst afvalstoffenheffing 1.142
Totale opbrengsten 1.142
Dekking 100%
Rioolheffing Bedrag Dekking
Lasten riolering 1.170
Overhead (inclusief btw) 463
Toevoeging voorziening 262
Totale kosten 1.895
Opbrengst rioolheffing 1.895
Totale opbrengsten 1.895
Dekking 100%
Lijkbezorgingsrechten Bedrag Dekking
Lasten begraafplaats 397
Overhead 164
Totale kosten 561
Opbrengst lijkbezorgingsrechten (inclusief luidrechten) 265
Totale opbrengsten 265
Dekking 47%
Marktgeld Bedrag Dekking
Lasten markt 31
Overhead 11
Totale kosten 42
Opbrengst marktgeld 21
Totale opbrengsten 21
Dekking 50%

Leges zijn belastingen die de gemeente heft voor het verstrekken van individuele diensten. Uitgangspunt bij het vaststellen van de legestarieven is maximaal 100% kostendekkendheid. Er mag geen winst
worden gemaakt. Kruissubsidiëring in de legesverordening is binnen de titel wel toegestaan. Onder kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger vaststellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te houden.

bedragen x € 1.000
Hoofdstuk Onderwerp Toe te rekenen Overhead Totaal Baten Dekking
Titel 1 Algemene dienstverlening
1 Burgerlijke stand 48 17 65 24 37%
2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteit 191 82 273 79 29%
3 Rijbewijzen 112 37 149 142 95%
4 Verstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) 6 3 9 5 56%
5 t/m 17 Diversen 92 12 104 34 33%
Subtotaal titel 1 449 151 600 284 47%
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
3 Omgevingsvergunning 359 130 489 417 85%
7 Bestemmingsplannen 67 28 95 35 37%
1,2,4,5,6,8 Diversen 0 0 0 0 0%
Subtotaal titel 2 426 158 584 452 77%
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
2 Organiseren evenementen of markten 22 11 33 13 39%
5A Algemene verordening Ondergrondse infrastructuren 109 10 119 38 32%
Subtotaal titel 3 131 21 152 51 34%
Eindtotaal 1.006 330 1.336 787 59%

Ontwikkeling van de woonlasten

Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld (meerpersoons) huishouden weer en bestaat uit onroerende zaakbelasting (alleen voor de eigenaar), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij de berekening van de OZB is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een woning van € 214.875. Bij de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van het vastrecht en 15 aanbiedingen van een huisvuilzak en voor de berekening van de rioolheffing gaan we uit van drie personen (waterverbruik 120 m³).

Woonlasten per huishouden (in €)
2020 2019 Wijziging
Eigenaar Huurder
Gemiddelde OZB aanslag 269 265 2,67% N.v.t.
Afvalstoffenheffing 97,5 97,5 0% 0%
Rioolheffing 164,4 160,8 2,24% 2,24%
Totale woonlasten 530,9 523,3 2,04% 1,39%

Kwijtscheldingsbeleid

Voor burgers met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling van belasting te verzoeken. Kwijtschelding is mogelijk voor hondenbelasting (één hond), afvalstoffenheffing (gemaximeerd aantal aanbiedingen/ledigingen) en rioolheffing (maximaal gemiddeld waterverbruik). Of men in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van het netto besteedbaar inkomen; dit is het bedrag dat men overhoudt nadat de uitgaven zijn afgetrokken van de netto inkomsten. Daarnaast vindt er een vermogenstoets plaats. In de begroting wordt rekening gehouden met een totaalbedrag van circa € 54.000 aan kwijt te schelden lokale heffingen.