Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Hieronder staan de werkelijke cijfers 2018, raming na wijziging 2019 en raming 2020-2023 uitgesplitst per taakveld conform het BBV.

Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten.
Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Bestuur -457 -46 -46 -46 -46 -46
Burgerzaken -466 -287 -281 -301 -301 -301
Beheer overige gebouwen en gronden -429 -310 -219 -219 -219 -219
Overhead -204 -3 -59 -59 -59 -59
Treasury -817 -716 -738 -715 -695 -675
OZB woningen -3.028 -3.157 -3.215 -3.308 -3.401 -3.494
OZB niet-woningen -1.415 -1.504 -1.511 -1.553 -1.595 -1.637
Belastingen overig -232 -235 -239 -239 -239 -239
Algemene uitkering en overige uitk.GF -40.684 -41.810 -43.526 -43.396 -43.075 -43.211
Overige baten en lasten -2.157 0 0 0 0 0
Totaal Baten -49.887 -48.067 -49.833 -49.836 -49.630 -49.881
Lasten
Bestuur 1.747 2.125 1.805 1.796 1.885 1.885
Burgerzaken 749 712 629 661 661 694
Beheer overige gebouwen en gronden 616 484 478 599 497 507
Overhead 7.879 7.918 8.055 7.971 7.992 8.082
Treasury 342 362 298 273 253 232
OZB woningen 164 187 182 182 182 182
OZB niet-woningen 110 129 121 121 121 121
Belastingen overig 117 116 116 116 116 116
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 4 4 304 304 304
Overige baten en lasten 580 -688 872 1.011 923 1.066
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 14 10 10 10 10
Resultaat van de rek. van baten en lst. 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 12.305 11.363 12.572 13.044 12.945 13.201
Onttrekkingen
Mutaties reserves -6.361 -3.260 -629 -760 -822 -610
Stortingen
Mutaties reserves 6.540 558 550 560 560 560
Resultaat van de rek. van baten en lst. 417 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 6.956 558 550 560 560 560

1. Veiligheid

Bedragen x €1.000
1. Veiligheid Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -58 -159 -16 -16 -16 -16
Totaal Baten -59 -160 -17 -17 -17 -17
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer 1.588 1.675 1.909 1.902 1.922 1.953
Openbare orde en veiligheid 337 453 200 200 200 200
Totaal Lasten 1.926 2.128 2.109 2.102 2.123 2.154

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Verkeer en vervoer -65 -390 -60 -60 -60 -60
Openbaar vervoer 0 -416 0 0 0 0
Totaal Baten -65 -806 -60 -60 -60 -60
Lasten
Verkeer en vervoer 2.179 2.851 2.337 2.519 2.544 2.516
Openbaar vervoer 2 692 25 25 25 25
Totaal Lasten 2.182 3.544 2.362 2.543 2.569 2.541

3. Economie

Bedragen x €1.000
3. Economie Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Economische ontwikkeling -3 0 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -37 -25 -7 -7 -7 -7
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -32 -37 -37 -37 -37 -37
Economische promotie -174 -176 -204 -204 -204 -204
Totaal Baten -246 -237 -248 -248 -248 -248
Lasten
Economische ontwikkeling 16 20 18 18 18 18
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 41 16 4 4 4 4
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 44 50 45 44 47 44
Economische promotie 21 62 29 18 18 18
Totaal Lasten 122 148 97 85 88 85

4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
4. Onderwijs Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Onderwijshuisvesting -35 -36 -37 -37 -37 -37
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -237 -283 -279 -279 -279 -279
Totaal Baten -272 -319 -315 -315 -315 -315
Lasten
Openbaar basisonderwijs 3 7 12 12 12 12
Onderwijshuisvesting 998 845 819 815 812 809
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 935 1.060 1.038 1.020 1.001 1.001
Totaal Lasten 1.935 1.912 1.869 1.846 1.824 1.821

5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Sportbeleid en activering -8 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties -313 -266 -259 -259 -259 -259
Musea -15 -15 -14 -14 -13 -12
Cultureel erfgoed -29 -71 -2 -2 -2 -2
Media -22 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -66 -147 -62 -62 -62 -62
Totaal Baten -453 -499 -337 -336 -335 -335
Lasten
Sportbeleid en activering 195 193 194 194 190 194
Sportaccommodaties 3.226 1.536 1.590 1.550 1.773 1.530
Cultuurpresentatie-productie-particip. 364 269 247 247 247 247
Musea 279 317 317 316 316 315
Cultureel erfgoed 114 186 118 119 118 123
Media 506 496 489 489 489 489
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.780 1.998 1.793 1.742 1.742 1.742
Totaal Lasten 6.465 4.995 4.747 4.658 4.874 4.640

6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie -76 -4 -53 -53 -53 -53
Wijkteams -5 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen -4.740 -4.318 -4.533 -4.675 -4.779 -4.853
Begeleide participatie -31 0 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie -8 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -7 -13 -13 -13 -13 -13
Maatwerkdienstverlening 18+ -480 -280 -250 -250 -250 -250
Totaal Baten -5.347 -4.615 -4.849 -4.991 -5.095 -5.169
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie 2.962 3.093 3.074 3.039 3.039 3.039
Wijkteams 244 334 340 340 340 340
Inkomensregelingen 7.528 7.608 7.575 7.684 7.804 7.890
Begeleide participatie 8.969 8.357 8.064 7.764 7.644 7.504
Arbeidsparticipatie 536 574 611 619 636 654
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 721 743 707 707 707 707
Maatwerkdienstverlening 18+ 3.934 4.439 4.251 4.169 4.246 4.321
Maatwerkdienstverlening 18- 5.188 5.264 5.561 5.264 5.216 5.216
Geëscaleerde zorg 18+ 31 24 16 16 16 16
Geëscaleerde zorg 18- 472 533 601 601 601 601
Totaal Lasten 30.586 30.971 30.801 30.203 30.248 30.288

7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Riolering -2.071 -1.907 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920
Afval -1.878 -1.814 -1.883 -1.883 -1.883 -1.879
Milieubeheer -133 -964 -38 -38 -38 -4
Begraafplaatsen en crematoria -208 -219 -269 -269 -294 -294
Totaal Baten -4.291 -4.904 -4.110 -4.110 -4.135 -4.097
Lasten
Riolering 1.550 1.347 1.457 1.507 1.492 1.546
Afval 1.521 1.473 1.536 1.536 1.536 1.532
Milieubeheer 794 1.809 946 925 925 891
Begraafplaatsen en crematoria 363 370 391 426 386 386
Totaal Lasten 4.228 4.998 4.331 4.394 4.340 4.354

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Baten
Ruimtelijke ordening -106 -111 -42 -42 -42 -42
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -1.891 -1.401 -692 -749 -608 -81
Wonen en bouwen -602 -201 -412 -112 -112 -112
Totaal Baten -2.599 -1.713 -1.146 -903 -762 -235
Lasten
Ruimtelijke ordening 464 1.383 452 452 452 452
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 1.639 1.381 671 728 587 60
Wonen en bouwen 775 1.199 983 958 809 809
Totaal Lasten 2.877 3.963 2.107 2.139 1.849 1.322