Sitemap

Sitemap

Programma begroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Programma 1 Ruimte Blz. 3  
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 4  
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 5  
P1.01 Omgevingswet *10 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 6  
We implementeren de Omgevingswet. Blz. 7  
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 8  
De specifieke acties volgen vanuit het plan van aanpak en prioritering vanuit de raad. Blz. 9  
P1.03 Wonen/transformeren leegkomend vastgoed *20,21 Blz. 10  
Vaststellen van de lokale woonvisie 2020-2025 in 2020. Blz. 11  
P1.04 Versterken kwaliteit leefomgeving *11 Blz. 12  
In 2020 wordt voor het centrum van Dinxperlo een integrale visie opgesteld. Blz. 13  
P1.05 Verkeersveiligheid Blz. 14  
Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en reconstructies van onveilige locaties /wegen. Blz. 15  
P1.06 Verkeersveiligheid Blz. 16  
In 2019 worden voor alle NABO’s maatregelen opgesteld. Blz. 17  
P1.07 Bereikbaarheid *22,23 Blz. 18  
Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten groeien. Blz. 19  
P1.08 Veerkrachtige economie *17 Blz. 20  
Medio 2020 is de omvorming van de regionale naar de lokale visie gereed. Blz. 21  
P1.09 Werken Blz. 22  
In 2020 wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) uitgevoerd. Blz. 23  
P1.10 Klimaatadaptatie Blz. 24  
In 2020 verkennen we welke wijken in welke periode gasloos kunnen worden gemaakt. Blz. 25  
P1.11 Klimaatadaptatie Blz. 26  
Een plan opstellen om het huidige groen binnen de kernwinkelgebieden een impuls te geven op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Blz. 27  
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 28  
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 29  
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 30  
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 31  
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 32  
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 33  
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 34  
P2.01 Inclusieve samenleving *16,40,41,42 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 35  
1 juli 2020 heeft Aalten een lokale inclusie agenda met daarin maatregelen die genomen zijn en worden, zodat iedereen mee kan doen. Blz. 36  
P2.02 Jongeren *35,36 Blz. 37  
In 2020 worden voorliggende voorzieningen (bijv. het Preventie Platform Jeugd) versterkt. Blz. 38  
P2.03 Zorg Blz. 39  
Vanaf januari 2020 wordt gewerkt volgens de omgekeerde toets. Blz. 40  
P2.04 Zorg Blz. 41  
In het eerste kwartaal van 2020 zijn acties opgestart om te komen tot besparingen in de Wmo en Jeugdzorg. Blz. 42  
P2.05 Zorg Blz. 43  
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Blz. 44  
P2.06 Zorg Blz. 45  
1 juli 2020 heeft Aalten een lokaal uitvoeringsprogramma gezondheid. Blz. 46  
P2.07 Muziekonderwijs Blz. 47  
Op 1 augustus 2020 is de samenwerking met Boogie-Woogie correct en zorgvuldig afgewikkeld. Blz. 48  
P2.08 Laborijn Blz. 49  
In 2020 monitoren we de uitvoering van het plan van aanpak ‘samen sterk voor inwoners naar werk’ dat in 2019 van start is gegaan intensief. Blz. 50  
P2.09 Nieuwkomers *45 Blz. 51  
Op 1 juli 2020 is er een nota waarin de lokale kaders van het beleid worden bepaald. Blz. 52  
P2.10 Bestuur en organisatie Blz. 53  
Gedurende 2020 wordt duidelijk zichtbaar dat de organisatie stappen zet in het integraal en projectmatig werken. Blz. 54  
P2.11 Bestuur en Organisatie Blz. 55  
Eind 2020 zijn de beleids- en procedureregels over integriteit in lijn met nieuwe wetgeving en handreikingen. Blz. 56  
P2.12 Openbare orde en veiligheid *15 Blz. 57  
In 2020 worden acties ingezet tot verbetering van het handhavingsbeleid, afstemming, bewustwording en communicatie. Blz. 58  
P2.13 Economie *18 Blz. 59  
In het tweede kwartaal van 2020 komt er een nota met een heldere toekomstbestendige integrale visie op de horeca in de gemeente Aalten. Blz. 60  
P2.14 75 jaar bevrijding *32 Blz. 61  
Er vinden diverse activiteiten plaats tijdens de viering in 2020. Blz. 62  
P2.15 Sport *28 Blz. 63  
In 2020 wordt het concept van open en vitale sportparken doorontwikkeld. Eind 2020 kent de gemeente Aalten een lokaal sportakkoord. Blz. 64  
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 65  
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 66  
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 67  
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 68  
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 69  
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 70  
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 71  
P3.01 Vraaggerichte processen en inrichting van de organisatie / Mensgerichte techniek Blz. 72  
Juni 2020 – De klant meer bekend maken met het proces gevonden en verloren voorwerpen. Blz. 73  
Oktober 2020 – Afhandeling van de vraag van de klant kritisch bekijken/ optimaliseren en meenemen in actualisatie dienstverleningsconcept. Blz. 74  
P3.02 Interne communicatie - Intranet / Raadsnet / communicatiebeleidsplan optimaliseren Blz. 75  
Juni 2020 - Communicatiebeleidsplan. Blz. 76  
December 2020 - Social intranet: plan van aanpak gereed. Blz. 77  
P3.03 Burgerparticipatie/Burgerpanel Blz. 78  
Juni 2020 - Participatieplan gereed Blz. 79  
P3.04 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 80  
2020 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA. Blz. 81  
2020 - Cyclisch inrichten BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoordingsplicht. Blz. 82  
2020 - Actualiseren privacybeleid. Blz. 83  
2020 - Organisatiebrede bewustwording stimuleren. Blz. 84  
P3.05 Aansluiting BGT - BOR Blz. 85  
Mei 2020 – Voorafgaand aan de koppeling tussen de diverse brongegevens moeten de verschillen worden opgelost. Blz. 86  
P3.06 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ Blz. 87  
November 2020 – De WOZ-waardering op basis van de gebruiksoppervlakte kan worden getest en vergeleken met dezelfde waardering op basis van de inhoud. Blz. 88  
P3.07 Bestrijden adres-gerelateerde fraude Blz. 89  
Juni 2020 - Aansluiten op informatieknooppunt LAA. Blz. 90  
P3.08 Invoering rapportagetool Planning en Control Blz. 91  
Maart 2020 – De implementatie van Pepperflow is gestart. Blz. 92  
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 93  
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 94  
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 95  
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 96  
Welkom Blz. 97  
Inleiding Blz. 98  
Inleiding Blz. 99  
Begroting in één oogopslag Blz. 100  
Begroting in één oogopslag Blz. 101  
Totaal financieel overzicht Blz. 102  
Totaal financieel overzicht Blz. 103  
Toelichting op de punten uit het financieel overzicht Blz. 104  
Kerngegevens van de gemeente Blz. 105  
Kerngegevens van de gemeente Blz. 106  
Toelichting Blz. 107  
Toelichting begroting 2020 Blz. 108  
Toelichting begroting 2020 Blz. 109  
Paragrafen Blz. 110  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 111  
“Samen volop inzetten voor onze burgers en bedrijven” Blz. 112  
1. Herijking beleid met betrekking tot bestuurlijke en ambtelijke integriteit Blz. 113  
2. Opleidingen en aanpassing werkwijzen in het kader van de wijziging van de organisatie Blz. 114  
3. Vitaliteit en gezondheid Blz. 115  
4. Invoering nieuwe beoordelingsmethodiek Blz. 116  
5. Project Wnra Blz. 117  
6. Digitalisering, informatisering en automatisering Blz. 118  
7. Informatieveiligheid en privacy Blz. 119  
8. Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen Blz. 120  
9. Verplichte beleidsindicatoren Blz. 121  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 122  
Algemeen Blz. 123  
1. Weerstandscapaciteit Blz. 124  
2. Risico's Blz. 125  
3. Weerstandsvermogen Blz. 126  
Verplichte kengetallen Blz. 127  
Toelichting verplichte kengetallen Blz. 128  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 129  
Algemeen Blz. 130  
Overzicht van de lokale heffingen Blz. 131  
Ontwikkeling van de lokale heffingen Blz. 132  
Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 133  
Afvalstoffenheffing Blz. 134  
Rioolheffing Blz. 135  
Toeristenbelasting en forensenbelasting Blz. 136  
Forensenbelasting Blz. 137  
Hondenbelasting en overige leges/tarieven Blz. 138  
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 139  
Ontwikkeling van de woonlasten Blz. 140  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 141  
Paragraaf Financiering Blz. 142  
Algemeen Blz. 143  
1. Kasbeheer Blz. 144  
2. Risicobeheer Blz. 145  
3. Gemeentefinanciering Blz. 146  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 147  
Algemeen Blz. 148  
Openbare ruimte Blz. 149  
Gebouwenbeheer Blz. 150  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 151  
Algemeen Blz. 152  
1. Gronden en terreinen niet in exploitatie Blz. 153  
2. Faciliterend grondbeleid Blz. 154  
3. Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 155  
Conclusie Blz. 156  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 157  
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Blz. 158  
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Blz. 159  
In liquidatie Blz. 160  
Paragraaf Demografische ontwikkeling Blz. 161  
Algemeen Blz. 162  
1. Demografisch Effect Rapportage (DER) Blz. 163  
2. Vertaling demografische effecten in visie Krachten versterken en raadsprogramma Blz. 164  
3. Bevolkingsopbouw en -prognose Blz. 165  
4. Demografie en woningen Blz. 166  
5. Leefbaarheid en voorzieningenniveau Blz. 167  
6. De arbeidsmarkt en de vooruitzichten voor sociale en economische vitaliteit. Blz. 168  
Bijlagen Blz. 169  
Geprognosticeerde balans 2020-2023 Blz. 170  
Geprognosticeerde balans 2020-2023 Blz. 171  
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 172  
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 173  
Meerjarenoverzicht 2018 – 2023, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 174  
Meerjarenoverzicht 2018 – 2023, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 175  
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 176  
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 177  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 178  
1. Veiligheid Blz. 179  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 180  
3. Economie Blz. 181  
4. Onderwijs Blz. 182  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 183  
6. Sociaal domein Blz. 184  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 185  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 186  
Investeringsschema Blz. 187  
Investeringschema Blz. 188  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 189  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 190  
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 191  
Reserves Blz. 192  
Algemene reserve Blz. 193  
Toelichting reserves Blz. 194  
Voorzieningen Blz. 195  
Toelichting voorzieningen Blz. 196  
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo Blz. 197  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 198  
Structurele mutaties reserves Blz. 199  
Incidentele mutaties reserves Blz. 200  
Structureel begrotingssaldo Blz. 201  
Overzicht begroting op kostensoort Blz. 202  
Overzicht begroting op kostensoort, baten Blz. 203  
Overzicht begroting op kostensoort, lasten Blz. 204  
Overzicht inkomensoverdrachten Blz. 205  
Overzicht inkomensoverdrachten Blz. 206