Overzicht begroting op kostensoort

Overzicht begroting op kostensoort, baten

Bedragen x € 1.000
Baten Werkelijk 2018 Raming na wijziging 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Rente, dividend en gerealiseerde boekwinst -834 -731 -752 -728 -708 -687
Algemene uitkering -24.726 -35.105 -36.868 -36.828 -36.614 -36.877
Deelfonds Sociaal Domein -15.958 -6.705 -6.658 -6.568 -6.461 -6.334
OZB belastingen -3.896 -4.072 -4.135 -4.254 -4.373 -4.492
Afvalstoffenheffing -1.359 -1.142 -1.142 -1.242 -1.342 -1.450
Rioolheffing -1.960 -1.855 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896
Bouwleges -555 -182 -393 -93 -93 -93
Overige leges en heffingen -1.776 -1.635 -1.716 -1.753 -1.769 -1.785
Inkomens- en vermogensoverdrachten (excl. algemene uitkering) -6.330 -6.650 -5.156 -5.298 -5.402 -5.476
Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura -510 -287 -258 -258 -258 -258
Gronden en overige duurzame verkopen -1.340 -847 -135 -380 -224 -50
Overige baten -1.233 -1.594 -1.307 -1.149 -1.197 -808
Onttrekkingen aan voorzieningen -2.237 -335 -376 -276 -176 -64
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Doorberekeningen aan kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond -506 -182 -125 -95 -86 -88
Begrotingstotaal -63.220 -61.322 -60.917 -60.818 -60.599 -60.358
(exclusief reserve mutaties)
Onttrekkingen aan reserves -6.361 -3.260 -629 -760 -822 -610
Begrotingstotaal -69.581 -64.582 -61.546 -61.578 -61.421 -60.968
(inclusief reserve mutaties)

Overzicht begroting op kostensoort, lasten

Bedragen x € 1.000
Lasten Werkelijk 2018 Raming na wijziging 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Salarissen 12.209 12.734 13.260 13.299 13.232 13.164
Kosten niet actieven 0 0 0 0 0 0
Personeel van derden 644 571 338 338 338 338
Rente en afschrijvingen 2.525 2.660 2.422 2.476 2.498 2.499
Inkomens- en vermogensoverdrachten 23.117 21.814 20.891 20.877 20.870 20.839
Sociale uitkeringen in geld 547 615 609 609 609 609
Sociale uitkeringen in natura 11.113 10.796 11.433 11.083 11.162 11.237
Duurzame goederen 435 343 59 59 59 59
Overige externe kosten 10.460 14.767 11.249 11.038 11.042 10.666
Onvoorzien 0 0 200 200 200 200
Toevoegingen aan voorzieningen 369 246 408 419 469 505
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Doorberekeningen aan kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond 789 1.079 124 517 301 0
Begrotingstotaal 62.208 65.625 60.993 60.915 60.780 60.116
(exclusief reserve mutaties)
Toevoegingen aan reserves 6.956 558 550 560 560 560
Begrotingssaldo 417 -1.601 3 103 81 292
Begrotingstotaal 69.581 64.582 61.546 61.578 61.421 60.968
(inclusief reserve mutaties)