Kerngegevens van de gemeente

Kerngegevens van de gemeente

A. Sociale structuur 2020 2019
Aantal inwoners 27.086 27.011
Waarvan: 0 -18 jaar 5.605 5.643
19 - 64 jaar 15.396 15.396
65 jaar en ouder 6.085 5.972
Aantal huishoudens in de bijstand 306 330
Aantal fte SW-medewerkers werkzaam via Laborijn 226 232
B. Fysieke structuur 2020 2019
Oppervlakte van de gemeente (hectare) 9.708 9.708
Aantal woningen 11.960 11.970
Lengte aan wegen (km) 420 420
Waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom 291 291
Wegen binnen de bebouwde kom 129 129
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 46 46
(exclusief zandwegen)
Aantal vierkante meter openbaar groen (inclusief bos) 1.721.525 1.720.025

Toelichting

Aantal woningen
De sloop van het voormalige verzorgingshuis ’t Hoge Veld is hierin meegenomen. Daardoor vervallen 90 woningen, de rest is per saldo nieuwbouw.

Aantal vierkante meter openbaar groen (inclusief bos)
De locaties Spoorstraat in Dinxperlo (250 m2) en Bekendijk in Bredevoort (1.750 m2) zijn toegevoegd aan het openbaar groen. Het omgevormde of verkochte openbaar groen betreft 500 m2.