Toelichting begroting 2020

Toelichting begroting 2020

In lijn met de door de raad vastgestelde Financiële verordening (Gemeentewet artikel 212), legt het college uiterlijk 31 mei de raad de kaders van de komende begroting voor. Deze voorlopige kaders voor de begroting zijn in de raadsvergadering van 21 mei 2019 vastgesteld. Vetgedrukt zijn de onderdelen waar bij het opmaken van de begroting nog wijzigingen zijn aangebracht.

1. De algemene uitkering is opgenomen op basis van de meicirculaire 2019.

2. Subsidies en bijdragen aan derden worden met 2% geïndexeerd (de prijsmutatie BBP uit de septembercirculaire 2018 jaarschijf 2020), tenzij er budgetafspraken zijn gemaakt over de indexering.

3. De budgetten die betrekking hebben op externe kosten worden eveneens met 2% verhoogd.
De budgetten van externe kosten zijn niet conform de kaderstelling met 2% geïndexeerd, maar met 1,25%. Door deze lagere indexering ontstaat een voordeel van € 150.000.

4. De huidige CAO Gemeenten is per 1 januari 2019 afgelopen. De CAO onderhandelingen voor de periode 2019-2020 geven aanleiding tot een correctie. Dit omdat in 2019, ondanks de begin april afgebroken onderhandelingen, de stijging hoger lijkt uit te vallen dan de geraamde
stijging van 2,5%. Verwacht wordt een stijging van 3%, 0,5% meer dan begroot. Daarnaast vallen de werkgeverslasten ook nog eens ruim 1% hoger uit. Daarom is de verwachte structurele doorwerking voor 2019 1,5%. Voor 2020 wordt uitgegaan van de in de september-circulaire opgenomen loonvoet overheid die geraamd is op 3,5%. Indien er een andere CAO wordt afgesloten, wordt deze verwerkt.
De nieuwe CAO is vastgesteld. In 2020 gaat de loonsverhoging gefaseerd in, daarom niet de volledige verhoging in 2020 (€ 125.000 voordeel).

5. Zoals gebruikelijk worden de afvalstoffen- en rioolheffing op een dekkingspercentage van 100% gesteld.

6. Over de grafrechten en de kostendekkendheid wordt in het voorjaar 2019 nog een separaat raadsvoorstel verwacht.
In het dekkingsplan is meegenomen om de grafrechten naar een gemiddeld regionaal niveau te brengen. De geraamde meeropbrengst is € 35.000. Over dit onderwerp is een raadsvoorstel aan de orde geweest in september 2019.

7. De overige leges en rechten worden met 2,0% geïndexeerd.
Toeristen- en forensenbelasting stijgen met 20% en er is een boete tarief opgenomen dat in rekening wordt gebracht bij de vermissing van een rijbewijs. Conform dekkingsplan.

8. De verhoging ozb mee te nemen in het op te stellen dekkingsplan, waarbij zoals gewoonlijk wordt gestreefd de stijging van de woonlasten zoveel mogelijk te beperken (vooralsnog maximaal 3%).
De ozb stijging van 3% is niet alleen voor 2020 opgenomen, ook voor de jaren 2021-2022-2023 stijgt de opbrengst elk jaar met 3%. Conform dekkingsplan.

9. Aan de vernieuwing van de planning en control documenten wordt invulling gegeven.

10. Het college stelt een dekkingsplan op om de begroting financieel gezond te houden.