Meerjarenoverzicht 2018 – 2023, overzicht van baten, lasten en resultaat

Meerjarenoverzicht 2018 – 2023, overzicht van baten, lasten en resultaat

In de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2018, raming na wijziging 2019 en raming 2020-2023 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Raming na wijziging 2019 Begroting 2020 Jaarschijf 2021, B20 Jaarschijf 2022, B20 Jaarschijf 2023, B20
Programma 1 Ruimte
Baten
Verkeer en vervoer -65 -390 -60 -60 -60 -60
Openbaar vervoer 0 -416 0 0 0 0
Economische ontwikkeling -3 0 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -37 -25 -7 -7 -7 -7
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -32 -37 -37 -37 -37 -37
Economische promotie -174 -176 -204 -204 -204 -204
Sportaccommodaties -313 -266 -259 -259 -259 -259
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -66 -147 -62 -62 -62 -62
Riolering -2.071 -1.907 -1.920 -1.920 -1.920 -1.920
Afval -1.878 -1.814 -1.883 -1.883 -1.883 -1.879
Milieubeheer -133 -964 -38 -38 -38 -4
Begraafplaatsen en crematoria -208 -219 -269 -269 -294 -294
Ruimtelijke ordening -106 -111 -42 -42 -42 -42
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -1.891 -1.401 -692 -749 -608 -81
Wonen en bouwen -602 -201 -412 -112 -112 -112
Totaal Baten -7.581 -8.074 -5.885 -5.642 -5.526 -4.961
Lasten
Verkeer en vervoer 2.179 2.851 2.337 2.519 2.544 2.516
Openbaar vervoer 2 692 25 25 25 25
Economische ontwikkeling 16 20 18 18 18 18
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 41 16 4 4 4 4
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 44 50 45 44 47 44
Economische promotie 21 62 29 18 18 18
Sportaccommodaties 3.226 1.536 1.590 1.550 1.773 1.530
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.780 1.998 1.793 1.742 1.742 1.742
Riolering 1.550 1.347 1.457 1.507 1.492 1.546
Afval 1.521 1.473 1.536 1.536 1.536 1.532
Milieubeheer 794 1.809 946 925 925 891
Begraafplaatsen en crematoria 363 370 391 426 386 386
Ruimtelijke ordening 464 1.383 452 452 452 452
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 1.639 1.381 671 728 587 60
Wonen en bouwen 775 1.199 983 958 809 809
Totaal Lasten 14.415 16.187 12.280 12.454 12.360 11.574
Totaal Programma 1 Ruimte 6.834 8.113 6.395 6.812 6.834 6.614
Programma 2 Sociaal Domein
Baten
Bestuur -457 -46 -46 -46 -46 -46
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -58 -159 -16 -16 -16 -16
Onderwijshuisvesting -35 -36 -37 -37 -37 -37
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -237 -283 -279 -279 -279 -279
Sportbeleid en activering -8 0 0 0 0 0
Musea -15 -15 -14 -14 -13 -12
Cultureel erfgoed -29 -71 -2 -2 -2 -2
Media -22 0 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie -76 -4 -53 -53 -53 -53
Wijkteams -5 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen -4.740 -4.318 -4.533 -4.675 -4.779 -4.853
Begeleide participatie -31 0 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie -8 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -7 -13 -13 -13 -13 -13
Maatwerkdienstverlening 18+ -480 -280 -250 -250 -250 -250
Totaal Baten -6.209 -5.225 -5.243 -5.384 -5.487 -5.561
Lasten
Bestuur 1.747 2.125 1.805 1.796 1.885 1.885
Crisisbeheersing en brandweer 1.588 1.675 1.909 1.902 1.922 1.953
Openbare orde en veiligheid 337 453 200 200 200 200
Openbaar basisonderwijs 3 7 12 12 12 12
Onderwijshuisvesting 998 845 819 815 812 809
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 935 1.060 1.038 1.020 1.001 1.001
Sportbeleid en activering 195 193 194 194 190 194
Cultuurpresentatie-productie-particip. 364 269 247 247 247 247
Musea 279 317 317 316 316 315
Cultureel erfgoed 114 186 118 119 118 123
Media 506 496 489 489 489 489
Samenkracht en burgerparticipatie 2.962 3.093 3.074 3.039 3.039 3.039
Wijkteams 244 334 340 340 340 340
Inkomensregelingen 7.528 7.608 7.575 7.684 7.804 7.890
Begeleide participatie 8.969 8.357 8.064 7.764 7.644 7.504
Arbeidsparticipatie 536 574 611 619 636 654
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 721 743 707 707 707 707
Maatwerkdienstverlening 18+ 3.934 4.439 4.251 4.169 4.246 4.321
Maatwerkdienstverlening 18- 5.188 5.264 5.561 5.264 5.216 5.216
Geëscaleerde zorg 18+ 31 24 16 16 16 16
Geëscaleerde zorg 18- 472 533 601 601 601 601
Totaal Lasten 37.652 38.597 37.948 37.313 37.440 37.516
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 31.443 33.372 32.705 31.929 31.952 31.956
Programma 3 Bedrijfsvoering
Baten
Burgerzaken -466 -287 -281 -301 -301 -301
Beheer overige gebouwen en gronden -429 -310 -219 -219 -219 -219
Overhead -204 -3 -59 -59 -59 -59
Treasury -817 -716 -738 -715 -695 -675
OZB woningen -3.028 -3.157 -3.215 -3.308 -3.401 -3.494
OZB niet-woningen -1.415 -1.504 -1.511 -1.553 -1.595 -1.637
Belastingen overig -232 -235 -239 -239 -239 -239
Algemene uitkering en overige uitk.GF -40.684 -41.810 -43.526 -43.396 -43.075 -43.211
Overige baten en lasten -2.157 0 0 0 0 0
Totaal Baten -49.430 -48.021 -49.787 -49.790 -49.584 -49.835
Lasten
Burgerzaken 749 712 629 661 661 694
Beheer overige gebouwen en gronden 616 484 478 599 497 507
Overhead 7.879 7.918 8.055 7.971 7.992 8.082
Treasury 342 362 298 273 253 232
OZB woningen 164 187 182 182 182 182
OZB niet-woningen 110 129 121 121 121 121
Belastingen overig 117 116 116 116 116 116
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 4 4 304 304 304
Overige baten en lasten 580 -688 872 1.011 923 1.066
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 14 10 10 10 10
Resultaat van de rek. van baten en lst. 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 10.558 9.238 10.767 11.249 11.060 11.315
Onttrekkingen
Mutaties reserves -6.361 -3.260 -629 -760 -822 -610
Stortingen
Mutaties reserves 6.540 558 550 560 560 560
Resultaat van de rek. van baten en lst. 417 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 6.956 558 550 560 560 560
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -38.277 -41.485 -39.100 -38.741 -38.787 -38.569