Geprognosticeerde balans 2021-2024

Geprognosticeerde balans 2020-2023

Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa en passiva inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft raadsleden het inzicht om zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingsrichting ervan.

bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
(im) Materiële vaste activa 40.898 46.179 48.308 48.207 47.555 46.371
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256 1.256
Financiële vaste activa: Leningen 11.317 10.207 9.090 8.060 7.030 5.999
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 206 206 206 206 206 206
Totaal Vaste Activa 53.677 57.848 58.860 57.729 56.047 53.832
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 2.058 1.534 800 866 866 866
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
Uitzettingen <1 jaar 1.858 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Liquide middelen 996 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Overlopende activa 6.356 0 0 0 0 0
Totaal Vlottende Activa 11.268 4.034 3.300 3.366 3.366 3.366
Totaal Activa 64.945 61.882 62.160 61.095 59.413 57.198
Passiva 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
Eigen vermogen 20.692 14.759 14.278 13.773 12.753 11.668
Voorzieningen 6.419 5.989 5.928 6.333 6.744 7.151
Vaste schuld 24.505 26.244 27.856 28.835 29.514 25.436
Totaal Vaste Passiva 51.616 46.992 48.062 48.941 49.011 44.255
Vlottende schuld 8.879 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Overlopende passiva 4.450 12.390 11.598 9.654 7.902 10.443
Totaal Vlottende Passiva 13.329 14.890 14.098 12.154 10.402 12.943
Totaal Passiva 64.945 61.882 62.160 61.095 59.413 57.198