Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo

Overzicht incidentele baten en lasten

Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.
Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.

Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2021-2024.

bedragen x € 1.000
Omschrijving Raming Raming Raming Raming
2021 2022 2023 2024
Totaal 0 0 0 0

Structurele mutaties reserves

Conform BBV geven we ook inzicht in de structurele mutaties op de reserves.

bedragen x € 1.000
Reserve Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Onderhoud wegen 290 290 290 290
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 180 180 180 180
Onderwijshuisvesting 90 90 90 90
Totaal structurele mutaties reserves 560 560 560 560

Incidentele mutaties reserves

Tevens een overzicht van de incidentele mutaties op de reserves.

bedragen x € 1.000
Reserve Raming Raming Raming Raming
2021 2022 2023 2024
Onderhoud wegen -320 -280 -290 -290
Onderhoud gemeentelijke gebouwen -375 -224 -240 -296
Formatie en organisatie -353
Totaal incidentele mutaties reserves -1.048 -504 -530 -586

Structureel begrotingssaldo

Daarnaast een overzicht van het structureel begrotingssaldo.

bedragen x € 1.000
Structureel begrotingssaldo Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Saldo baten en lasten 481 -505 -1.020 -1.085
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -489 56 30 -26
Begrotingssaldo na bestemming -8 561 1.050 1.059
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 0 0 0 0
Structureel begrotingssaldo -8 561 1.050 1.059
overschot tekort tekort tekort