Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Hieronder staan de werkelijke cijfers 2018, raming na wijziging 2019 en raming 2020-2023 uitgesplitst per taakveld conform het BBV.

Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten.
Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Bestuur -90 -46 -46 -46 -46 -46
Burgerzaken -307 -293 -292 -255 -246 -246
Beheer overige gebouwen en gronden -436 -297 -249 -280 -280 -280
Overhead -211 -59 -94 -94 -94 -94
Treasury -874 -745 -693 -674 -656 -638
OZB woningen -3.160 -3.241 -3.456 -3.547 -3.638 -3.638
OZB niet-woningen -1.506 -1.529 -1.624 -1.668 -1.712 -1.712
Belastingen overig -235 -239 -245 -245 -245 -245
Algemene uitkering en overige uitk.GF -43.204 -43.848 -45.150 -44.941 -44.742 -44.549
Overige baten en lasten 0 -2.455 0 -561 -1.050 -1.059
Totaal Baten -50.025 -52.751 -51.849 -52.311 -52.709 -52.506
Lasten
Bestuur 2.600 2.392 1.777 1.867 1.867 1.867
Burgerzaken 673 580 615 593 624 594
Beheer overige gebouwen en gronden 544 423 515 458 466 499
Overhead 8.347 7.870 7.891 7.948 8.062 7.858
Treasury 307 241 244 183 163 144
OZB woningen 169 174 179 174 174 174
OZB niet-woningen 112 118 122 117 117 117
Belastingen overig 117 115 118 118 118 118
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 0 5 700 1.146 1.146
Overige baten en lasten 674 1.187 865 822 822 822
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 10 10 10 10 10
Totaal Lasten 13.543 13.111 12.341 12.991 13.569 13.349
Onttrekkingen
Mutaties reserves -2.129 -4.405 -1.049 -504 -530 -586
Resultaat van de rek. van baten en lst. -1.302 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -3.431 -4.405 -1.049 -504 -530 -586
Stortingen
Mutaties reserves 858 850 560 560 560 560

1. Veiligheid

Bedragen x €1.000
1. Veiligheid Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -23 -12 -18 -18 -18 -18
Totaal Baten -24 -13 -20 -20 -20 -20
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer 1.804 1.904 1.928 1.943 1.911 2.060
Openbare orde en veiligheid 461 626 613 588 588 588
Totaal Lasten 2.265 2.530 2.541 2.531 2.499 2.648

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Verkeer en vervoer -424 -201 -62 -62 -62 -62
Openbaar vervoer -2 -429 0 0 0 0
Totaal Baten -426 -630 -62 -62 -62 -62
Lasten
Verkeer en vervoer 2.981 2.547 2.595 2.550 2.586 2.604
Openbaar vervoer 25 740 26 26 26 26
Totaal Lasten 3.005 3.287 2.620 2.575 2.611 2.629

3. Economie

Bedragen x €1.000
3. Economie Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.152 -7 -7 -7 -7 -7
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -33 -37 -38 -38 -38 -38
Economische promotie -181 -212 -212 -212 -212 -212
Totaal Baten -2.366 -256 -257 -257 -257 -257
Lasten
Economische ontwikkeling 10 38 42 42 42 42
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.116 4 5 5 5 5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 45 44 44 47 44 44
Economische promotie 27 230 192 192 192 192
Totaal Lasten 2.198 317 283 285 283 283

4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
4. Onderwijs Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Onderwijshuisvesting -28 -29 -29 -29 -29 -29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -206 -417 -311 -311 -311 -311
Totaal Baten -234 -446 -340 -340 -340 -340
Lasten
Openbaar basisonderwijs 10 11 10 10 10 10
Onderwijshuisvesting 890 1.831 840 837 834 831
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 985 1.255 1.156 1.132 1.132 1.132
Totaal Lasten 1.886 3.097 2.006 1.979 1.976 1.973

5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties -340 -289 -330 -250 -250 -250
Musea -14 -14 -14 -13 -12 -11
Cultureel erfgoed -43 -72 -13 -13 -13 -13
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -92 -168 -76 -76 -76 -76
Totaal Baten -489 -543 -432 -352 -351 -350
Lasten
Sportbeleid en activering 192 205 203 198 198 198
Sportaccommodaties 1.680 1.613 1.743 1.607 1.539 1.546
Cultuurpresentatie-productie-particip. 279 318 282 285 285 285
Musea 304 325 318 317 317 316
Cultureel erfgoed 114 202 127 120 124 129
Media 490 512 504 504 504 485
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.837 1.973 1.741 1.711 1.711 1.710
Totaal Lasten 4.896 5.149 4.919 4.743 4.679 4.668

6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie -65 -50 -134 -134 -134 -134
Inkomensregelingen -4.381 -6.716 -4.665 -4.769 -4.843 -4.843
Arbeidsparticipatie -4 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -20 -13 -13 -13 -13 -13
Maatwerkdienstverlening 18+ -318 -258 -258 -258 -258 -258
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -4.788 -7.037 -5.070 -5.174 -5.248 -5.248
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie 2.880 3.155 2.717 2.740 2.748 2.748
Wijkteams 310 463 484 479 479 479
Inkomensregelingen 7.208 9.866 7.651 7.851 7.937 7.937
Begeleide participatie 8.894 8.451 8.513 7.851 7.663 7.494
Arbeidsparticipatie 585 583 619 624 638 650
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.016 988 1.023 963 963 963
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.612 4.533 4.446 4.501 4.576 4.651
Maatwerkdienstverlening 18- 6.074 6.267 6.237 6.232 6.232 6.232
Geëscaleerde zorg 18+ 32 58 95 101 101 101
Geëscaleerde zorg 18- 623 584 692 692 692 692
Totaal Lasten 32.234 34.948 32.477 32.035 32.029 31.948

7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Riolering -1.977 -1.920 -1.948 -1.948 -1.948 -1.948
Afval -1.884 -2.023 -2.003 -2.003 -2.003 -2.003
Milieubeheer -778 -161 -38 -38 -4 -4
Begraafplaatsen en crematoria -185 -269 -275 -300 -300 -300
Totaal Baten -4.824 -4.373 -4.265 -4.290 -4.256 -4.256
Lasten
Riolering 1.480 1.448 1.545 1.553 1.553 1.553
Afval 1.556 1.676 1.637 1.637 1.637 1.637
Milieubeheer 1.661 1.559 928 923 889 889
Begraafplaatsen en crematoria 348 377 419 358 358 358
Totaal Lasten 5.044 5.060 4.530 4.471 4.437 4.437

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Ruimtelijke ordening -98 -577 -42 -42 -42 -42
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -1.194 -782 -829 -237 -82 -82
Wonen en bouwen -525 -409 -485 -185 -185 -185
Totaal Baten -1.817 -1.768 -1.356 -464 -309 -309
Lasten
Ruimtelijke ordening 508 1.808 498 478 478 478
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 1.094 860 806 214 59 59
Wonen en bouwen 893 1.206 1.119 910 901 901
Totaal Lasten 2.494 3.874 2.423 1.602 1.438 1.438
Onttrekkingen
Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0