Sitemap

Programma begroting 2021 Blz. 1
Programmabegroting 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Ruimte Blz. 4
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 5
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 6
P1.01 Omgevingswet *10 Blz. 7
We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie. Blz. 8
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 9
We zoeken samenwerking met marktpartijen om de laadpalen op strategische locaties te plaatsen. Blz. 10
P1.03 Duurzaamheid *9 Blz. 11
Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Blz. 12
P1.04 Duurzaamheid *9 Blz. 13
Begin 2021 wordt de RES 1.0 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Blz. 14
P1.05 Klimaat Blz. 15
We werken regionaal samen aan een uitvoeringsagenda voor de regio Achterhoek. Blz. 16
P1.06 Klimaat Blz. 17
Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern. Blz. 18
P1.07 Klimaat Blz. 19
Er dient een startnotitie te worden opgesteld op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van de risicodialogen. Blz. 20
P1.08 Vitale centra *11 Blz. 21
In 2021 worden de maatregelen uit de centrumvisie Dinxperlo verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Blz. 22
P1.09 Vitale centra *11 Blz. 23
Het pand Lage Blik 28 in Aalten wordt verbouwd en de openbare ruimte rondom wordt heringericht zodat de bibliotheek in augustus 2021 kan verhuizen. Daarna start de verbouw/uitbreiding van de AH. Blz. 24
P1.10 Verkeersveiligheid Blz. 25
Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en het verbeteren van fietsvoorzieningen op de belangrijke fietsverbindingen. Blz. 26
P1.11 Wonen *21 Blz. 27
De eerste tijdelijke woningen (Uuthuuskes) worden geplaatst. Blz. 28
P1.12 Wonen *9, 20, 21 Blz. 29
We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad in samenhang met duurzaamheidsopgave. Blz. 30
P1.13 Bereikbaarheid *22 Blz. 31
Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten rijden. Blz. 32
P1.14 Bereikbaarheid *23 Blz. 33
Het verder door ontwikkelen van Netmobiel binnen onze gemeente. Blz. 34
P1.15 Werken Blz. 35
Begin het jaar is de verkenning afgerond en wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) vastgesteld. Blz. 36
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 37
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 38
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 39
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 40
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 41
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 42
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 43
P2.01 Zorg *36 *37 *40 Blz. 44
We implementeren de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en realiseren daardoor de gewenste transformatie. Blz. 45
P2.02 Zorg Blz. 46
De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten leidt tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven. Blz. 47
P2.03 Zorg Blz. 48
Er is een Nota Sociaal Domein opgesteld waarin invulling gegeven wordt aan het lokale sociale beleid. Bij de totstandkoming van de Nota is specifieke aandacht voor participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties. Blz. 49
P2.04 Zorg en Welzijn *42 Blz. 50
Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd. Blz. 51
P2.05 Zorg Blz. 52
Er zijn nieuwe contracten met aanbieders van beschermd wonen afgesloten en de regionale samenwerking ten aanzien van beschermd wonen ligt vast in een convenant. Blz. 53
P2.06 Nieuwkomers *45 Blz. 54
Er is een beleidsnotitie opgesteld waarin de lokale en regionale kaders van het beleid zijn uitgewerkt. Blz. 55
P2.07 Laborijn Blz. 56
Er zijn in samenwerking met Laborijn stappen gezet in het dichterbij organiseren van de dienstverlening van Laborijn. Blz. 57
P2.08 Sport *28 Blz. 58
Er is uitvoering gegeven aan het lokale sportakkoord en de open en vitale sportparken. Blz. 59
P2.09 Preventie Blz. 60
Er is een lokaal preventieakkoord opgesteld in aansluiting op het regionale preventieakkoord. Blz. 61
P2.10 Cultuur *31 Blz. 62
De subsidie is opgenomen in de begroting. Blz. 63
P2.11 Veiligheid *3 Blz. 64
De internationale samenwerking wordt versterkt. Blz. 65
P2.12 Openbare orde en veiligheid Blz. 66
De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen. Blz. 67
P2.13 Openbare orde en veiligheid Blz. 68
Bij de vergunningverlening in het kader van de APV gaat gewerkt worden met digitale formulieren (deelproject omgevingswet). Blz. 69
P2.14 75 jaar bevrijding *32 Blz. 70
De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van Corona verplaats naar 2021. Blz. 71
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 72
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 73
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 74
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 75
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 76
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 77
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 78
P3.01 Communicatiebeleidsplan Blz. 79
Opstellen van plan gereed. Blz. 80
P3.02 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet Blz. 81
Vernieuwing gereed. Blz. 82
P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 83
2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA. Blz. 84
Cyclisch inrichting BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoording. Blz. 85
Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject. Blz. 86
P3.04 Uitwerking koppeling BGT - BOR Blz. 87
In mei 2020 is de aansluiting tussen de basisregistratie en de beheerpakketten gerealiseerd. Nu vind de verwerking van de mutaties plaats. Blz. 88
In het eerste kwartaal van 2021 moeten alle bulkmutaties zijn verwerkt waarna de BGT – BOR koppeling verder kan worden bijgehouden en verfijnd. Blz. 89
P3.05 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ Blz. 90
De omzetting naar gebruiksoppervlakte voor alle woningen is afgerond en de herwaardering voor het jaar 2022 wordt op basis van de gebruiksoppervlakte uitgevoerd. Blz. 91
P3.06 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet Blz. 92
Bijhouden van de planvoorraad. Blz. 93
Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet. Blz. 94
Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving). Blz. 95
Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet. Blz. 96
Software die wetregels kunnen omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet. Blz. 97
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 98
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 99
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 100
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 101
Welkom Blz. 102
Inleiding Blz. 103
Inleiding Blz. 104
Begroting in één oogopslag Blz. 105
Begroting in één oogopslag Blz. 106
Totaal financieel overzicht Blz. 107
Totaal financieel overzicht Blz. 108
Toelichting op de punten uit het financieel overzicht Blz. 109
Kerngegevens van de gemeente Blz. 110
Kerngegevens van de gemeente Blz. 111
Toelichting Blz. 112
Toelichting begroting 2021 Blz. 113
Toelichting begroting 2021 Blz. 114
Paragrafen Blz. 115
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 116
“Samen volop blijven inzetten voor onze burgers en bedrijven” Blz. 117
1. COVID-19 Blz. 118
2. Toename thuiswerken Blz. 119
3. Herijking beleid met betrekking tot bestuurlijke en ambtelijke integriteit Blz. 120
4. Evaluatie en aanpassing van de organisatiestructuur Blz. 121
5. Vitaliteit en gezondheid Blz. 122
6. Invoering nieuwe beoordelingsmethodiek en cultuurverandering Blz. 123
7. Digitalisering, informatisering en automatisering Blz. 124
8. Nieuwe website Blz. 125
9. Subsidieverwerving Blz. 126
10. Inkoop Wmo en Jeugdzorg Blz. 127
11. Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen Blz. 128
12. Verplichte beleidsindicatoren Blz. 129
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 130
Algemeen Blz. 131
1. Weerstandscapaciteit Blz. 132
2. Risico's Blz. 133
3. Weerstandsvermogen Blz. 134
Verplichte kengetallen Blz. 135
Toelichting verplichte kengetallen Blz. 136
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 137
Algemeen Blz. 138
Overzicht van de lokale heffingen Blz. 139
Ontwikkeling van de lokale heffingen Blz. 140
Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 141
Afvalstoffenheffing Blz. 142
Rioolheffing Blz. 143
Reclamebelasting Blz. 144
Toeristenbelasting en forensenbelasting Blz. 145
Hondenbelasting en overige leges/tarieven Blz. 146
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 147
Ontwikkeling van de woonlasten Blz. 148
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 149
Paragraaf Financiering Blz. 150
Algemeen Blz. 151
1. Kasbeheer Blz. 152
2. Risicobeheer Blz. 153
3. Gemeentefinanciering Blz. 154
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 155
Algemeen Blz. 156
Openbare ruimte Blz. 157
Gebouwenbeheer Blz. 158
Paragraaf Grondbeleid Blz. 159
Algemeen Blz. 160
1. Gronden en terreinen niet in exploitatie Blz. 161
2. Faciliterend grondbeleid Blz. 162
3. Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 163
Conclusie Blz. 164
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 165
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Blz. 166
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Blz. 167
In liquidatie Blz. 168
Paragraaf Demografische ontwikkeling Blz. 169
Algemeen Blz. 170
1. Bevolkings en huishoudensprognose Blz. 171
2. Leeftijdsopbouw en huishoudenssamenstelling Blz. 172
3. De effecten van Covid-19 op de demografische ontwikkelingen Blz. 173
Bijlagen Blz. 174
Geprognosticeerde balans 2021-2024 Blz. 175
Geprognosticeerde balans 2020-2023 Blz. 176
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 177
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 178
Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 179
Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 180
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 181
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 182
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 183
1. Veiligheid Blz. 184
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 185
3. Economie Blz. 186
4. Onderwijs Blz. 187
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 188
6. Sociaal domein Blz. 189
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 190
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 191
Investeringsschema Blz. 192
Investeringschema Blz. 193
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 194
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 195
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 196
Reserves Blz. 197
Toelichting reserves Blz. 198
Voorzieningen Blz. 199
Toelichting voorzieningen Blz. 200
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo Blz. 201
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 202
Structurele mutaties reserves Blz. 203
Incidentele mutaties reserves Blz. 204
Structureel begrotingssaldo Blz. 205
Overzicht begroting op kostensoort Blz. 206
Overzicht begroting op kostensoort Blz. 207
Overzicht inkomensoverdrachten Blz. 208
Overzicht inkomensoverdrachten Blz. 209
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap