Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x € 1.000
01.01.2021 Mutaties 2021 01.01.2022 Mutaties 2022 01.01.2023 Mutaties 2023 01.01.2024 Mutaties 2024 01.01.2025
Algemene reserve 8.795 8 8.803 -561 8.242 -1.050 7.192 -1.059 6.133
Overige reserves:
Wegenonderhoud 32 -30 2 10 12 0 12 0 12
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.178 -196 982 -44 938 -60 878 -116 762
Huisvesting onderwijs 4.314 90 4.404 90 4.494 90 4.584 90 4.674
Bodemsanering 87 0 87 0 87 0 87 0 87
Formatie en organisatie 353 -353 0 0 0 0 0 0 0
Totaal overige reserves 5.964 -489 5.475 56 5.531 30 5.561 -26 5.535
Totaal reserves 14.759 -481 14.278 -505 13.773 -1.020 12.753 -1.085 11.668

Toelichting reserves

Algemene reserve
De opgenomen mutaties voor de jaren 2021-2024 betreft de verwachte begrotingssaldo’s.

Reserve wegenonderhoud
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 290.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) aan de reserve onttrokken.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 180.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het MOP aan de reserve onttrokken.

Reserve huisvesting onderwijs
Deze reserve wordt jaarlijks met € 90.000 gevoed, zodat toekomstige investeringen voor de onderwijshuisvesting weer mogelijk worden gemaakt.

Reserve bodemsanering
Deze reserve is bedoeld om kosten van saneringen op te vangen.

Reserve formatie en organisatie
Deze reserve heeft het karakter van een schommelfonds. De normale mutaties op de personeelsbudgetten verlopen via deze reserve. Als gevolg van organisatiewijzigingen verwachten we dat deze reserve zonder aanvullende maatregelen eind 2021 leeg is. Ten tijde van het opstellen van deze begroting waren de oplossingen nog onvoldoende concreet om deze nu al in te boeken.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000
01.01.2021 Mutaties 2021 01.01.2022 Mutaties 2022 01.01.2023 Mutaties 2023 01.01.2024 Mutaties 2024 01.01.2025
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
APPA (pension wethouders) 4.581 32 4.613 148 4.761 148 4.909 148 5.057
Wachtgeld wethouders 440 -94 346 -32 314 -10 304 -10 294
Totaal 5.021 -62 4.959 116 5.075 138 5.213 138 5.351
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Afval 305 -305
Riolering 663 306 969 289 1.258 273 1.531 269 1.800
Totaal 968 1 969 289 1.258 273 1.531 269 1.800
Totaal Voorzieningen 5.989 -61 5.928 405 6.333 411 6.744 407 7.151

Toelichting voorzieningen

Voorziening APPA (pensioen wethouders)
Op grond van actuariële berekeningen wordt de voorziening voor de pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders jaarlijks op peil gebracht. Uitgangspunt hierbij is het standaardtarief rekenrente dat DNB (De Nederlandsche Bank) hanteert. Uiteraard wordt hiervoor bij de wethouders premie ingehouden.

Voorziening wachtgeld wethouders
Deze voorziening is ingesteld om aan de (wettelijke) wachtgeldverplichting van de gewezen wethouders te voldoen. De uitkeringsduur is minimaal 6 maanden en maximaal drie jaar en twee maanden. Onder voorwaarden komen wethouders in aanmerking voor een verlengde uitkering tot aan AOW-leeftijd.

Voorziening afval
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van afval verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.

Voorziening riolering
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van riolering verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.