Programma 3 Bedrijfsvoering

1. Ontwikkelingen binnen dit programma

Dienstverlening
Burgers en ondernemers hebben een steeds grotere informatiebehoefte. De gemeente biedt daarom haar klanten één centraal punt waar zij terecht kunnen met al hun vragen en verzoeken: het Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC is ook het aanspreekpunt voor ons dienstverleningsconcept. Het onderzoek naar ons huidige dienstverleningsconcept is doorgeschoven naar eind 2020. Op basis van dit onderzoek wordt nader bezien of onze dienstverlening moet worden herijkt.
In de huidige tijd is online aanwezigheid en digitale bereikbaarheid een must. Door de coronacrisis is dit nog eens benadrukt. We streven naar meer dienstverlening via de website. We willen burgers via de website van informatie voorzien en mogelijkheden geven om zaken via de website aan te vragen en te regelen. Dat kan ook via Twitter en Facebook. Zelf zaken regelen en aanvragen kan met e-formulieren, waarbij gegevens automatisch worden doorgestuurd. Uiteraard blijven de vertrouwde kanalen zoals telefoon en persoonlijk contact aan de balie voor onze inwoners die digitaal minder vaardig zijn, gewoon beschikbaar. Alle gemeentelijke dienstverleningskanalen (telefoon, balie, website, post en e-mail) zijn geïntegreerd in één omgeving. Ieder onderwerp of aanvraag wordt bij elkaar gehouden in één zaakdossier.
Naast meer dienstverlening via de website hoort ook een verbetering van de toegang ervan. De website moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je niet zo goed met een muis om kunt gaan of een (audiovisuele) beperking hebt. Sinds 1 juli is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit voorziet in de specifieke voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van (semi) overheidsinstanties.

Data lab GO!
Aalten participeert met een 10 tal andere Achterhoekse partners in de pilot “Data gestuurd werken”. De 11 partners zijn voornemens hun krachten te bundelen in 1 samenwerkingsvorm om belangrijke maatschappelijke vraagstukken sneller en nog meer datagestuurd onderbouwd op te pakken. Daardoor hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden en hoeven we te zijner tijd minder externe bureaus in te huren. Immers we hebben de expertise dan in onze eigen regio voorhanden. Er is een steeds groeiende hoeveelheid data ter beschikking, door opgavegericht of opgave gestuurd te gaan werken kunnen de gemeenten efficiënter beschikken over informatie die ook het beleidsgericht werken versterkt. In het najaar volgt een college voorstel met betrekking tot de keuze en inrichting voor het zogenaamde Data lab GO!

Informatiearchitectuur
De gemeentelijk informatiearchitectuur is efficiënt opgezet en wordt verder uitgebouwd. Voorwaarde is dat juiste en actuele informatie beschikbaar is om een klantvraag correct af te handelen, tegen verantwoorde kosten en binnen wet- en regelgeving. Gebleken is dat er grote behoefte bestaat aan kengetallen voor het sociaal domein. Veel van deze data is in 2020 verwerkt tot kengetallen en logische informatie. Daarmee is er beter inzicht ontstaan in het verloop van de aanvragen en voorzieningen.

Omgevingswet
De Omgevingswet is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor hebben de leveranciers meer tijd gekregen om hun software goed aan te passen op de regels van deze wet. Het jaar 2021 staat voor de gemeentelijke organisatie dan ook in het teken van het in orde maken en vullen van de software voor de Omgevingswet.

Cloud
In 2021 wordt de digitale ondertekening in steeds meer bestaande softwarepakketten geïntegreerd. Daar-naast verwachten we in 2021 een versnelde ontwikkeling van cloudapplicaties, cloudopslag en een verregaande ontwikkeling in het tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dit is mede versneld door externe ontwikkelingen zoals het coronavirus. Belangrijke aspecten hierbij zijn veiligheid, betrouwbaarheid en privacy.

Ondermijning
Fraude met adresgegevens blijft een aandachtspunt. Iemand die met een verkeerd woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP) staat, kan daarmee adresfraude plegen en bijvoorbeeld misbruik maken van regelingen als kinderbijslag, studiefinanciering en de toeslagenwet of (belasting)schulden en boetes ontwijken. Het belang van juiste adresgegevens is dus groot. Na de start van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) vorig jaar, worden alle adressen onderzocht waarover twijfels bestaan.

Informatieveiligheid
Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Hiermee is één geza-menlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid ontstaan. Helder, actueel en veilig. De BIO stuurt op verantwoordelijkheden en risicomanagement binnen de eigen organisatie. Het jaar 2020 stond in het teken van het inrichten van de BIO en privacy in de organisatie en waarborgen van onze verantwoordingsplicht.
Door het coronavirus heeft het echter vertraging opgelopen. Er zijn wel stappen gemaakt, zoals op het gebied van HRM, het actualiseren van de in-, door- en uitstroomprocedure en het opzetten van een planning en control cyclus.
Ons informatieveiligheidsbeleid is in 2020 geactualiseerd. In 2021 gaan we verder met het cyclisch inrichten van de privacybescherming (Plan, Do, Check, Act). Ook wordt ingezet op het stimuleren van een organisatie brede informatieveiligheid- en privacy bewustwording. Dit wordt onder andere vorm gegeven door medewerkers jaarlijks deel te laten nemen aan een bewustzijnstraject. Vanuit de BIO is dit een vereiste. Zo wordt informatieveiligheid en privacy een vast onderdeel van onze dagelijkse praktijk.

Invorderingsbeleid
De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gaat in per 1 januari 2021. Deze wet maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. Ook interne signalen zoals die bij de invordering van gemeentelijke belastingen voorkomen, worden opgepakt. Het doel daarvan is het beter en vroeger helpen van burgers met schulden en het voorkomen van opstapeling van die schulden en vermijden van incassokosten. Met deze preventieve maatregelen hopen we onder meer in de toekomst hogere zorgkosten te vermijden.

Financiën
Voor het in stand houden van alle voorzieningen is een duurzame en gezonde financiële positie noodzakelijk. Dit wordt bereikt door een goede meerjarige begroting en een gedegen risicoanalyse. Hierdoor ontstaat in een vroeg stadium inzicht in mogelijke knelpunten waarop gericht actie wordt ondernomen. Met behulp van de software Pepperflow worden uitgebreide (financiële) overzichten en rapportages gemaakt. In 2021 wordt deze software uitgebreid met de onderdelen voor informatieveiligheid en privacy.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.01 Communicatiebeleidsplan

Vernieuwen en optimaliseren van communicatiebeleidsplan gemeente Aalten.

Acties

P3.02 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet

Simbestuur wordt niet meer ondersteund en komt te vervallen. Hiervoor in de plaats gaan we Ibabs inzetten. Dit heeft ook tot gevolg dat het raadsnet vernieuwd en geoptimaliseerd moet worden.

Acties

P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet

Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste accountability.

Acties

P3.04 Uitwerking koppeling BGT - BOR

De data in de basisregistratie grootschalige topografie (BGT, uniforme digitale kaart) worden vanuit de beheerpakketten van Groen, Wegen en Ondergrondse infrastructuur aangevuld, waardoor de set aan basisgegevens voor alle teams gelijk zijn.

Acties

P3.05 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ

Vanaf 2022 moet de waardering van woningen plaatsvinden op basis van de gebruiksoppervlakte. Tot die tijd is de inhoud van een woning bepalend. Met de toepassing van de gebruiksoppervlakte wordt aangesloten bij de BAG.

Acties

P3.06 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in per 01-01-2022. Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Acties

3. Overzicht middelen per taakveld

Bedragen x €1.000
Programma 3 Bedrijfsvoering Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Burgerzaken -307 -293 -292 -255 -246 -246
Beheer overige gebouwen en gronden -436 -297 -249 -280 -280 -280
Overhead -211 -59 -94 -94 -94 -94
Treasury -874 -745 -693 -674 -656 -638
OZB woningen -3.160 -3.241 -3.456 -3.547 -3.638 -3.638
OZB niet-woningen -1.506 -1.529 -1.624 -1.668 -1.712 -1.712
Belastingen overig -235 -239 -245 -245 -245 -245
Algemene uitkering en overige uitk.GF -43.204 -43.848 -45.150 -44.941 -44.742 -44.549
Overige baten en lasten 0 -2.455 0 -561 -1.050 -1.059
Totaal Baten -49.935 -52.705 -51.803 -52.265 -52.663 -52.460
Lasten
Burgerzaken 673 580 615 593 624 594
Beheer overige gebouwen en gronden 544 423 515 458 466 499
Overhead 8.347 7.870 7.891 7.948 8.062 7.858
Treasury 307 241 244 183 163 144
OZB woningen 169 174 179 174 174 174
OZB niet-woningen 112 118 122 117 117 117
Belastingen overig 117 115 118 118 118 118
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 0 5 700 1.146 1.146
Overige baten en lasten 674 1.187 865 822 822 822
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 10 10 10 10 10
Totaal Lasten 10.944 10.718 10.564 11.124 11.702 11.482
Onttrekkingen
Mutaties reserves -2.129 -4.405 -1.049 -504 -530 -586
Resultaat van de rek. van baten en lst. -1.302 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -3.431 -4.405 -1.049 -504 -530 -586
Stortingen
Mutaties reserves 858 850 560 560 560 560

Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven

In de baten en  lasten van TV0080 Overige  baten en lasten zit het (voorlopige) begrotingssaldo verwerkt. Het positieve saldo van de Begroting 2021 in de lasten en de negatieve saldo's van de overige jaren in de baten. Het betreft onderstaande bedragen (x € 1.000):

  Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020 Begroting 2021 Meerjarig 2022 Meerjarig 2023 Meerjarig 2024
(Voorlopig) begrotingssaldo N.v.t. 2.378 -8 561 1.050 1.059

 

 

 

 

Burgerzaken
Als gevolg van een dalende vraag naar met name rijbewijzen nemen de baten af. De formatie is hier al op aangepast. De lasten fluctueren als gevolg van de verkiezingen. In 2020 zijn er geen verkiezingen. In 2021 worden de Tweede Kamer verkiezingen verwacht, in 2022 de gemeenteraad, in 2023 de Provinciale Staten én het Waterschap en in 2024 de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Beheer overige gebouwen en gronden
De lichte fluctuatie in de geraamde lasten heeft betrekking op de onderhoudskosten voor de gebouwen die voortvloeien uit de MOP. Deze worden gedekt uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Overhead
Op dit taakveld worden alle kosten verantwoord die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces, zoals huisvesting, informatievoorziening, bestuursondersteuning en facilitaire zaken.

Personeelskosten
De lichte stijging in de baten komt doordat wij werknemers met een SW-indicatie in dienst hebben genomen, waarvoor wij een subsidie begeleid werken ontvangen.

Huisvesting
De jaarlijkse fluctuatie in de lasten wordt grotendeels veroorzaakt door de geraamde kosten van groot onderhoud voor de twee locaties van het gemeentehuis en de werf. Deze zijn gebaseerd op het MOP en worden gedekt uit de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Treasury
De rentebaten op de verstrekte geldleningen nemen af, omdat er veel versneld is/wordt afgelost. Daarentegen dalen ook de rentelasten van aangetrokken leningen als gevolg van aflossingen en aantrekken van nieuwe leningen tegen lagere rentepercentages.

OZB woningen en niet-woningen
In de begroting 2020-2023 was reeds een jaarlijkse stijging van de OZB opbrengst van 3% opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een (cumulerende) meeropbrengst van € 135.000 per jaar. Voor het jaar 2021 is een extra stijging van 4,5% (€ 219.000) opgenomen. Omdat bij de voorjaarswijziging het budget voor 2020 is verhoogd met € 44.000, is er nu nog een stijging in 2021 ten opzichte van 2020 van € 310.000.  In de paragraaf Lokale heffingen is dit nader toegelicht.

Algemene Uitkering
De uitkomsten van de doorrekening van de meicirculaire 2020 geven helaas geen reden tot optimisme. Hoewel 2021 een voordelige netto-effect laat zien, is dit voordelige saldo zelfs al onvoldoende om alleen de loon- en prijsmutatie in dat jaar te dekken.
Onder de baten vertoont het budget een stijging ten opzichte van 2020 die deels wordt veroorzaakt door een groter aandeel in het macrobudget voor de SW. Dit is in de cijfers vanaf 2021 reeds verwerkt, maar het budget voor 2020 moet nog op niveau worden gebracht. Dit budget wordt één op één doorbetaald aan Laborijn en heeft derhalve geen voordelig effect op onze middelen.
Voor enkele belangrijke ontwikkelingen hebben we gemeend een stelpost op te nemen, deze is onder de lasten verantwoord. Dit betreft een buffer voor een verwacht nadelig herverdeeleffect van de herijking van het gemeentefonds, een buffer voor zorgkosten vanaf 2021, een buffer voor verwachte onderuitputting en een tegemoetkoming in de kosten van de Jeugdzorg vanaf 2022.

Overige baten en lasten
In de voorjaarswijziging 2020 is een nog nader te verdelen coronabudget van € 364.000 opgenomen. Onvoorzien is ook onderdeel van dit taakveld. In 2020 is deze volledig ingezet, in 2021 is dit budget bepaald op € 200.000. Per saldo geeft dit een verschil van € 164.000.
In de loop van 2020 zijn er voor € 90.000 wijzigingen doorgevoerd op de loonbudgetten. De salariskosten worden doorbelast aan de diverse taakvelden. Deze doorbelasting wordt alleen in de primitieve raming ver-werkt, bij wijzigingen in de loop van het jaar wordt het niet toegerekend maar als een sluitpost op Overige baten en lasten opgenomen.

Mutaties reserves
In het overzicht reserves en voorzieningen worden de mutaties 2021 en volgende jaren toegelicht. Het grote verschil ten opzichte van 2020 komt door de onttrekkingen aan de algemene reserve en de reserve huisvesting onderwijs.
De algemene reserve wordt onder andere ingezet voor reeds eerder genomen besluiten zoals structuurversterking kernen, prestatie afspraken, vitaal centrum, Leader en de Regiodeal. Deze restantbudgetten worden elk jaar opnieuw op het taakveld opgevoerd en hier als onttrekking opgenomen.
Vanuit de reserve huisvesting onderwijs heeft de raad in 2020 € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de Aaltense schoolgebouwen, zie programma 2.

4. Eigen grafieken indicatoren

5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl