Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat

Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat

In de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2019, raming na wijziging 2020 en raming 2021-2024 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Programma 1 Ruimte
Baten
Verkeer en vervoer -424 -201 -62 -62 -62 -62
Openbaar vervoer -2 -429 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.152 -7 -7 -7 -7 -7
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -33 -37 -38 -38 -38 -38
Economische promotie -181 -212 -212 -212 -212 -212
Sportaccommodaties -340 -289 -330 -250 -250 -250
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -92 -168 -76 -76 -76 -76
Riolering -1.977 -1.920 -1.948 -1.948 -1.948 -1.948
Afval -1.884 -2.023 -2.003 -2.003 -2.003 -2.003
Milieubeheer -778 -161 -38 -38 -4 -4
Begraafplaatsen en crematoria -185 -269 -275 -300 -300 -300
Ruimtelijke ordening -98 -577 -42 -42 -42 -42
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -1.194 -782 -829 -237 -82 -82
Wonen en bouwen -525 -409 -485 -185 -185 -185
Totaal Baten -9.865 -7.484 -6.345 -5.398 -5.210 -5.210
Lasten
Verkeer en vervoer 2.981 2.547 2.595 2.550 2.586 2.604
Openbaar vervoer 25 740 26 26 26 26
Economische ontwikkeling 10 38 42 42 42 42
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.116 4 5 5 5 5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 45 44 44 47 44 44
Economische promotie 27 230 192 192 192 192
Sportaccommodaties 1.680 1.613 1.743 1.607 1.539 1.546
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.837 1.973 1.741 1.711 1.711 1.710
Riolering 1.480 1.448 1.545 1.553 1.553 1.553
Afval 1.556 1.676 1.637 1.637 1.637 1.637
Milieubeheer 1.661 1.559 928 923 889 889
Begraafplaatsen en crematoria 348 377 419 358 358 358
Ruimtelijke ordening 508 1.808 498 478 478 478
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 1.094 860 806 214 59 59
Wonen en bouwen 893 1.206 1.119 910 901 901
Totaal Lasten 16.259 16.124 13.340 12.252 12.019 12.043
Onttrekkingen
Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 1 Ruimte 6.394 8.640 6.995 6.854 6.810 6.833
Programma 2 Sociaal Domein
Baten
Bestuur -90 -46 -46 -46 -46 -46
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -23 -12 -18 -18 -18 -18
Onderwijshuisvesting -28 -29 -29 -29 -29 -29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -206 -417 -311 -311 -311 -311
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0
Musea -14 -14 -14 -13 -12 -11
Cultureel erfgoed -43 -72 -13 -13 -13 -13
Samenkracht en burgerparticipatie -65 -50 -134 -134 -134 -134
Inkomensregelingen -4.381 -6.716 -4.665 -4.769 -4.843 -4.843
Arbeidsparticipatie -4 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -20 -13 -13 -13 -13 -13
Maatwerkdienstverlening 18+ -318 -258 -258 -258 -258 -258
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -5.194 -7.628 -5.501 -5.604 -5.678 -5.677
Lasten
Bestuur 2.600 2.392 1.777 1.867 1.867 1.867
Crisisbeheersing en brandweer 1.804 1.904 1.928 1.943 1.911 2.060
Openbare orde en veiligheid 461 626 613 588 588 588
Openbaar basisonderwijs 10 11 10 10 10 10
Onderwijshuisvesting 890 1.831 840 837 834 831
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 985 1.255 1.156 1.132 1.132 1.132
Sportbeleid en activering 192 205 203 198 198 198
Cultuurpresentatie-productie-particip. 279 318 282 285 285 285
Musea 304 325 318 317 317 316
Cultureel erfgoed 114 202 127 120 124 129
Media 490 512 504 504 504 485
Samenkracht en burgerparticipatie 2.880 3.155 2.717 2.740 2.748 2.748
Wijkteams 310 463 484 479 479 479
Inkomensregelingen 7.208 9.866 7.651 7.851 7.937 7.937
Begeleide participatie 8.894 8.451 8.513 7.851 7.663 7.494
Arbeidsparticipatie 585 583 619 624 638 650
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.016 988 1.023 963 963 963
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.612 4.533 4.446 4.501 4.576 4.651
Maatwerkdienstverlening 18- 6.074 6.267 6.237 6.232 6.232 6.232
Geëscaleerde zorg 18+ 32 58 95 101 101 101
Geëscaleerde zorg 18- 623 584 692 692 692 692
Totaal Lasten 40.363 44.530 40.235 39.836 39.799 39.849
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 35.169 36.902 34.734 34.231 34.121 34.172
Programma 3 Bedrijfsvoering
Baten
Burgerzaken -307 -293 -292 -255 -246 -246
Beheer overige gebouwen en gronden -436 -297 -249 -280 -280 -280
Overhead -211 -59 -94 -94 -94 -94
Treasury -874 -745 -693 -674 -656 -638
OZB woningen -3.160 -3.241 -3.456 -3.547 -3.638 -3.638
OZB niet-woningen -1.506 -1.529 -1.624 -1.668 -1.712 -1.712
Belastingen overig -235 -239 -245 -245 -245 -245
Algemene uitkering en overige uitk.GF -43.204 -43.848 -45.150 -44.941 -44.742 -44.549
Overige baten en lasten 0 -2.455 0 -561 -1.050 -1.059
Totaal Baten -49.935 -52.705 -51.803 -52.265 -52.663 -52.460
Lasten
Burgerzaken 673 580 615 593 624 594
Beheer overige gebouwen en gronden 544 423 515 458 466 499
Overhead 8.347 7.870 7.891 7.948 8.062 7.858
Treasury 307 241 244 183 163 144
OZB woningen 169 174 179 174 174 174
OZB niet-woningen 112 118 122 117 117 117
Belastingen overig 117 115 118 118 118 118
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 0 5 700 1.146 1.146
Overige baten en lasten 674 1.187 865 822 822 822
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 10 10 10 10 10
Totaal Lasten 10.944 10.718 10.564 11.124 11.702 11.482
Onttrekkingen
Mutaties reserves -2.129 -4.405 -1.049 -504 -530 -586
Resultaat van de rek. van baten en lst. -1.302 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -3.431 -4.405 -1.049 -504 -530 -586
Stortingen
Mutaties reserves 858 850 560 560 560 560
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -41.564 -45.542 -41.729 -41.085 -40.931 -41.004