Meer
Publicatiedatum: 04-01-2021

Inhoud

Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat

Meerjarenoverzicht 2019 – 2024, overzicht van baten, lasten en resultaat

In de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2019, raming na wijziging 2020 en raming 2021-2024 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Programma 1 Ruimte
Baten
Verkeer en vervoer -424 0 -62 -62 -62 -62
Openbaar vervoer -2 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.152 0 -7 -7 -7 -7
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -33 0 -38 -38 -38 -38
Economische promotie -181 0 -212 -212 -212 -212
Sportaccommodaties -340 0 -330 -250 -250 -250
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -92 0 -76 -76 -76 -76
Riolering -1.977 0 -1.948 -1.948 -1.948 -1.948
Afval -1.884 0 -2.003 -2.003 -2.003 -2.003
Milieubeheer -778 0 -38 -38 -4 -4
Begraafplaatsen en crematoria -185 0 -275 -300 -300 -300
Ruimtelijke ordening -98 0 -42 -42 -42 -42
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -1.194 0 -829 -237 -82 -82
Wonen en bouwen -525 0 -485 -185 -185 -185
Totaal Baten -9.865 0 -6.345 -5.398 -5.210 -5.210
Lasten
Verkeer en vervoer 2.981 0 2.595 2.550 2.586 2.604
Openbaar vervoer 25 0 26 26 26 26
Economische ontwikkeling 10 0 42 42 42 42
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.116 0 5 5 5 5
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 45 0 44 47 44 44
Economische promotie 27 0 192 192 192 192
Sportaccommodaties 1.680 0 1.743 1.607 1.539 1.546
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.837 0 1.741 1.711 1.711 1.710
Riolering 1.480 0 1.545 1.553 1.553 1.553
Afval 1.556 0 1.637 1.637 1.637 1.637
Milieubeheer 1.661 0 928 923 889 889
Begraafplaatsen en crematoria 348 0 419 358 358 358
Ruimtelijke ordening 508 0 498 478 478 478
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 1.094 0 806 214 59 59
Wonen en bouwen 893 0 1.119 910 901 901
Totaal Lasten 16.259 0 13.340 12.252 12.019 12.043
Totaal Programma 1 Ruimte 6.394 0 6.995 6.854 6.810 6.833
Programma 2 Sociaal Domein
Baten
Bestuur -90 0 -46 -46 -46 -46
Crisisbeheersing en brandweer -1 0 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -23 0 -18 -18 -18 -18
Onderwijshuisvesting -28 0 -29 -29 -29 -29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -206 0 -311 -311 -311 -311
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0
Musea -14 0 -14 -13 -12 -11
Cultureel erfgoed -43 0 -13 -13 -13 -13
Samenkracht en burgerparticipatie -65 0 -134 -134 -134 -134
Inkomensregelingen -4.381 0 -4.665 -4.769 -4.843 -4.843
Arbeidsparticipatie -4 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -20 0 -13 -13 -13 -13
Maatwerkdienstverlening 18+ -318 0 -258 -258 -258 -258
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -5.194 0 -5.501 -5.604 -5.678 -5.677
Lasten
Bestuur 2.600 0 1.777 1.867 1.867 1.867
Crisisbeheersing en brandweer 1.804 0 1.928 1.943 1.911 2.060
Openbare orde en veiligheid 461 0 613 588 588 588
Openbaar basisonderwijs 10 0 10 10 10 10
Onderwijshuisvesting 890 0 840 837 834 831
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 985 0 1.156 1.132 1.132 1.132
Sportbeleid en activering 192 0 203 198 198 198
Cultuurpresentatie-productie-particip. 279 0 282 285 285 285
Musea 304 0 318 317 317 316
Cultureel erfgoed 114 0 127 120 124 129
Media 490 0 504 504 504 485
Samenkracht en burgerparticipatie 2.880 0 2.717 2.740 2.748 2.748
Wijkteams 310 0 484 479 479 479
Inkomensregelingen 7.208 0 7.651 7.851 7.937 7.937
Begeleide participatie 8.894 0 8.513 7.851 7.663 7.494
Arbeidsparticipatie 585 0 619 624 638 650
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.016 0 1.023 963 963 963
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.612 0 4.446 4.501 4.576 4.651
Maatwerkdienstverlening 18- 6.074 0 6.237 6.232 6.232 6.232
Geëscaleerde zorg 18+ 32 0 95 101 101 101
Geëscaleerde zorg 18- 623 0 692 692 692 692
Totaal Lasten 40.363 0 40.235 39.836 39.799 39.849
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 35.169 0 34.734 34.231 34.121 34.172
Programma 3 Bedrijfsvoering
Baten
Burgerzaken -307 0 -292 -255 -246 -246
Beheer overige gebouwen en gronden -436 0 -249 -280 -280 -280
Overhead -211 0 -94 -94 -94 -94
Treasury -874 0 -693 -674 -656 -638
OZB woningen -3.160 0 -3.456 -3.547 -3.638 -3.638
OZB niet-woningen -1.506 0 -1.624 -1.668 -1.712 -1.712
Belastingen overig -235 0 -245 -245 -245 -245
Algemene uitkering en overige uitk.GF -43.204 0 -45.150 -44.941 -44.742 -44.549
Overige baten en lasten 0 0 0 -561 -1.050 -1.059
Totaal Baten -49.935 0 -51.803 -52.265 -52.663 -52.460
Lasten
Burgerzaken 673 0 615 593 624 594
Beheer overige gebouwen en gronden 544 0 515 458 466 499
Overhead 8.347 0 7.891 7.948 8.062 7.858
Treasury 307 0 244 183 163 144
OZB woningen 169 0 179 174 174 174
OZB niet-woningen 112 0 122 117 117 117
Belastingen overig 117 0 118 118 118 118
Algemene uitkering en overige uitk.GF 0 0 5 700 1.146 1.146
Overige baten en lasten 674 0 865 822 822 822
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 10 10 10 10
Totaal Lasten 10.944 0 10.564 11.124 11.702 11.482
Onttrekkingen
Mutaties reserves -2.129 0 -1.049 -504 -530 -586
Resultaat van de rek. van baten en lst. -1.302 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -3.431 0 -1.049 -504 -530 -586
Stortingen
Mutaties reserves 858 0 560 560 560 560
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -41.564 0 -41.729 -41.085 -40.931 -41.004