Programma 2 Sociaal Domein

1. Ontwikkelingen binnen dit programma

Transformatie Sociaal Domein
2021 staat in het teken van verdere concretisering en uitvoering van het Transformatieplan Sociaal Domein. De transformatie van het sociaal domein in Aalten is in november 2019 ingezet met de vaststelling van de verordening sociaal domein. In juni 2020 is vervolgens het Transformatieplan vastgesteld met een pakket aan ombuigingen. De transformatie en de daaraan gekoppelde maatregelen hebben tot doel om een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid te realiseren waarbij de gemeente hulp en ondersteuning blijft bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Het uitvoeren van deze taken ge-beurt binnen de gestelde financiële kaders en de stijging van de kosten wordt waar mogelijk een halt toegeroepen of zelfs naar beneden omgebogen.
Na de verordening Sociaal Domein en het Transformatieplan is een integrale beleidsnota de volgende stap. In de nota Sociaal Domein worden de inhoudelijke speerpunten voor beleidsontwikkeling en uitvoering vast-gelegd. Met deze nota geven we invulling aan het lokale sociale beleid, het beleid gericht op zaken die mensen betreffen, van jong tot oud met allerlei behoeften in allerlei omstandigheden. Essentieel voor de totstandkoming zijn inwoners en maatschappelijke organisaties die hierin meedenken en meedoen. In het najaar van 2020 is hiermee een start gemaakt en naar verwachting wordt de nota voor de zomer van 2021 ter vast-stelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Subsidiebeleid
De transformatie van het sociaal domein vraagt ook om een nieuw algemeen subsidiebeleidskader (vast te stellen door de gemeenteraad) en een gewijzigde praktische uitvoering hiervan via nieuwe subsidiebeleidsregels (vast te stellen door het college). Dit subsidiebeleidskader en de beleidsregels dienen in 2021 vorm te krijgen. Via de systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) willen we bij de grotere budgetsubsidies meer sturen op beleidsthema’s, beleidsdoelen en beleidseffecten.

Beschermd wonen
Vanaf 2022 worden de gemeenten weer verantwoordelijk voor beschermd wonen (mensen met ggz-problematiek). Daarmee verandert de rol van Centrumgemeente Doetinchem op dit dossier. In 2022 wordt eveneens het nieuwe verdeelmodel van kracht. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend. In 2021 bereiden we ons hierop voor; we onderzoeken wat het gewenste en noodzakelijke zorglandschap is en op welke manier we in de regio moeten en willen samenwerken (Governance). We sluiten nieuwe contracten af met aanbieders waarmee we een duurzame relatie aangaan. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn; ambulantisering (beschermd thuis in de wijk), uitstroom (kort en tijdelijk wonen in een intramurale setting) en innovatie (woonvormen, vernieuwende aanpak).

Nieuwe wet Inburgering
Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht. In de tweede helft van 2020 zijn in een startnotitie de regionale en lokale kaders van het beleid op hoofdlijnen beschreven. In het voorjaar van 2021 volgt een beleidsnotitie waarin voornoemde kaders zijn uitgewerkt en worden vastgesteld. De gemeente Aalten werkt bij de voorbereiding op de invoering van deze wet nauw samen met de gemeente Doetinchem, Laborijn en Figulus.

Laborijn
2021 wordt een bijzonder jaar voor Laborijn. Het eerste jaar waarin de Participatiewet alleen nog uitgevoerd wordt voor de gemeenten Aalten en Doetinchem. In 2021 worden de volgende stappen gezet om de dienstverlening van Laborijn meer in onze eigen gemeente te organiseren, dichter bij onze eigen ambtelijk organisatie en in lijn met de methodiek van de omgekeerde toets. 2021 wordt ook een onzeker jaar. De (financiële) effecten van de coronacrisis zijn moeilijk in te schatten, maar dat het aantal inwoners dat een beroep doet op een uitkering gaat stijgen, lijkt nagenoeg zeker. Vooralsnog gaan we er vanuit dat alle activiteiten gerealiseerd worden binnen de door de gemeenten gestelde financiële kaders. Het uitgangspunt hierbij is dat de bijdrage van de deelnemende gemeenten over de periode 2021 tot en met 2024 in lijn blijft met eerdere besluitvorming zoals vastgelegd in de vastgestelde begroting 2020 en de daarin opgenomen meerjarenraming.

Sport
In de gemeente Aalten zien we sport als middel en als verbinder. Verbinder van vele inwonersgroepen (jong en oud, onbeperkt en uniek, enzovoort), sportverenigingen, het sociaal domein en brede maatschappelijke doelstellingen. Vitaliteit door beweging en sociale contacten en daardoor preventie zijn hierbij sleutelwoorden; sport als middel! Eind 2019 is de tweede talentverbinder gestart, met daarbij de focus op sport en verenigingen. Vele nieuwe verbindingen zijn gelegd, hetgeen zich openbaart in mooie nieuwe initiatieven die in 2021 verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Halverwege 2021 wordt deze functie in het kader van het plan Talent geëvalueerd. Een van de aspecten waar de talentverbinder in 2021 mee verder gaat zijn de ‘open en vitale sportparken’. In aansluiting op het Achterhoeks beweeg- en sportakkoord is in 2020 een lokaal beweeg- en sportakkoord opgesteld dat in 2021 uitgevoerd gaat worden in samenwerking met onze partners.

Preventie
In de zomer van 2020 zijn op de Thematafel Gezondste Regio het regionaal preventieakkoord, het regiobeeld en de regiovisie zorglandschap vastgesteld. Deze gaan we in 2021 vertalen naar een lokaal preventie akkoord. Het lokale preventie akkoord wordt in nauwe samenhang opgesteld met het lokale beweeg- en sportakkoord en de lokale gezondheidsagenda.

Formuleren nieuw beleidskader gemeenschapshuizen
In 2016/2017 heeft een onderzoek door de Rekenkamercommissie plaatsgevonden naar de exploitatie en maatschappelijke betekenis van de gemeenschapshuizen in onze gemeente. In zowel het Raadsprogramma 2018-2022 als het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is opgenomen dat de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek worden meegenomen in de formulering van een nieuw gemeentelijk beleidskader gericht op de gemeenschapshuizen. In overleg en samenspraak met het Platform Aalten, waarin alle gemeenschapshuizen vertegenwoordigd zijn, wordt gewerkt aan een concept voor een voorstel voor een dergelijke kadernota. Dat beleidskader moet in 2020/2021 door de raad worden vastgesteld. Dit vormt vervolgens de basis voor de praktische uitwerking van de wijze waarop de gemeente in de (nabije) toekomst de functie van de gemeenschapshuizen binnen de ontwikkelingen in het sociaal domein concreet kan ondersteunen.

Huisvesting Onderwijs
De onderwijswetgeving stelt dat gemeenten moeten voorzien in adequate huisvesting voor het onderwijs. Momenteel wordt door het ministerie regelgeving voorbereid die gemeenten en schoolbesturen verplicht tot het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP). Het IHP geeft zowel voor de gemeente als schoolbesturen duidelijkheid over de toekomstige investeringen in onderwijsvoorzieningen. 
De gemeente Aalten heeft, vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving, maar wel binnen de kaders van de vigerende wetgeving, besloten tot het opstellen van een IHP. Daarvoor is een werkgroep opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de gemeente en een externe procesbegeleider. De ontwikkelingen van het binnenklimaat/ventilatie spelen hierbij, ondermeer door de coronaproblematiek, een rol. Naar verwachting vindt besluitvorming over het IHP plaats in het eerste kwartaal van 2021.

Cultuur
In de op 28 januari 2020 vastgestelde nota kunst en cultuur is besloten om de Koppelkerk gezien haar lokale en regionale culturele functie in 2020 een subsidie toe te kennen van € 20.000. Daarnaast is besloten een voorstel voor een structurele subsidie op te nemen in de nieuwe subsidiebeleidsregels Welzijn. De nieuwe subsidiebeleidsregels treden in werking vanaf 2021.

Lokale omroep
De lokale omroepen hebben een opdracht van het Rijk gekregen (Mediawet) om te komen tot streekomroepen met een lokaal toereikend media-aanbod (LTMA). De eerste stappen zijn hiervoor gezet in de Achterhoek. Vanuit Den Haag wordt geen duidelijkheid gegeven over de financiering hiervan. De lokale omroepen hebben gezamenlijk een voorstel geschreven om te komen tot een versterking van de journalistieke kwaliteit en een verbetering van de continuïteit van de berichtgeving.

VNOG
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de in januari 2020 vastgestelde toekomstvisie. Voor onze gemeente is daarbij belangrijk dat de bestaande intensieve grensoverschrijdende samenwerking structureel wordt versterkt, dit geldt zeker ook en heel concreet voor de samenwerking tussen de brandweerposten Dinxperlo en Suderwick (D). Deze versterking van de internationale samenwerking bleek zeer nodig tijdens de coronacrisis ten aanzien van de bestrijding van besmettelijke ziekten. Het uitvoeren van het in 2020 nog vast te stellen beleidsplan inclusief het nieuwe dekkingsplan wordt nauwlettend gevolgd, net als de financiële ontwikkelingen bij de VNOG.

Ondermijning
De praktijk laat zien dat de georganiseerde misdaad vanuit Brabant en Limburg al geruime tijd aan het op-schuiven is naar het noorden en oosten van Nederland. Mensenhandel, witwaspraktijken en georganiseerde drugshandel, waaronder hennepteelt: ondermijnende criminaliteit komt in elke gemeente voor, dus ook in Aalten. Door het verstrekken van vergunningen of subsidies lopen gemeenten daarbij het risico onbewust criminelen te faciliteren. 
Uit ons ondermijningsbeeld komt naar voren dat het grote buitengebied en de geografische ligging aan de grens onze gemeente aantrekkelijk maakt voor criminelen. Criminaliteit stopt niet bij de (gemeente)grens. En ook dat onze informatiepositie beperkt is. Daarom is gekozen voor een bredere aanpak in regionaal verband (de acht gemeenten van de basisteams Oost- en West-Achterhoek). Op verzoek van het kabinet is ondermijning ook onderdeel van de Regiodeal.
Bestrijding van criminaliteit is in eerste instantie een taak van het Rijk via politie en justitie en het strafrecht. Maar we zijn een overheid en de gemeente draagt met haar bestuursrechtelijke taken ook bij aan de strijd tegen de ondermijning van onze samenleving.
Het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving en het bestuur is een belangrijke taak voor de gemeente. Deze bestuurlijke aanpak krijgt in 2021 verder vorm, onder andere door de uitbreiding van de inzet van de toetsing op grond van de Wet Bibob. Hiertoe behoren verder een duidelijk handhavingsbeleid, ken-nis en bewustwording vergroten, een betere afstemming, zowel intern als extern, het uitvoeren van controles, maar ook het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie. Daarbij wordt zoveel mogelijk volgens een regionale beleidslijn gewerkt om waterbed-effecten voor te zijn.
Om te voorkomen dat jongeren een criminele carrière ambiëren en die stap ook daadwerkelijk zetten, start in dit kader op scholengemeenschap Schaersvoorde het project Studenten Alert. Dit in samenwerking met Meld misdaad anoniem.

Evenementenvergunningen
Vanuit het verenigingsleven bestaat de behoefte om aanvraagformulieren voor een evenementenvergunning te digitaliseren. In het kader van de afstemming tussen de Omgevingswet en de APV-vergunningen worden de procedures momenteel op elkaar afgestemd. Dit houdt in dat ook bij de vergunningverlening in het kader van de APV gewerkt gaat worden met digitale formulieren. Naar verwachting wordt dit het eerste kwartaal van 2021 operationeel.

75 jaar Samen Vrijheid Vieren
2020 is het jaar waarin we ’75 jaar vrijheid’ herdenken. Het herdenkingsprogramma dat in maart 2020 zou beginnen met een activiteit op de grens van Dinxperlo en Suderwick is vanwege het coronavirus afgelast. Van maart 2020 tot juni 2020 stonden er diverse herdenkingsactiviteiten op het programma. De provincie Gelderland heeft besloten om het programma 75 jaar Samen Vrijheid Vieren door te schuiven naar het voor-jaar van 2021. Het programma laat zich goed verplaatsen. De energie in de samenwerking om dit te organiseren, lokaal, regionaal en over de grens met Duitsland blijven we vasthouden.

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.01 Zorg *36 *37 *40

Het realiseren van een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid waarbij we hulp en ondersteuning blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben.

Acties

P2.02 Zorg

De zorguitgaven blijven binnen de gestelde financiële kaders.

Acties

P2.03 Zorg

Een integrale Nota Sociaal Domein.

Acties

P2.04 Zorg en Welzijn *42

Een nieuw algemeen subsidiekader.

Acties

P2.05 Zorg

Op 1 januari 2022 is Aalten klaar voor de uitvoering van beschermd wonen.

Acties

P2.06 Nieuwkomers *45

Op 1 juli 2021 is Aalten klaar voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Acties

P2.07 Laborijn

De dienstverlening van Laborijn wordt dichter bij onze inwoners georganiseerd in lijn met de methodiek van de omgekeerde toets.

Acties

P2.08 Sport *28

Versterken van de maatschappelijke kracht van sport en het sportlandschap toekomstbestendig maken.

Acties

P2.09 Preventie

We willen graag gelukkige inwoners in Aalten en de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven.

Acties

P2.10 Cultuur *31

Vanaf 2021 ontvangt de Koppelkerk voor de uitvoering van haar activiteiten een structurele subsidie.

Acties

P2.11 Veiligheid *3

De grensoverschrijdende samenwerking, onder andere rondom Dinxperlo en Suderwick (D) wordt verder uitgebouwd.

 

Acties

P2.12 Openbare orde en veiligheid

We zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.

Acties

P2.13 Openbare orde en veiligheid

Procedures met betrekking tot de Omgevingswet en evenementenvergunningen zijn op elkaar afgestemd.

Acties

P2.14 75 jaar bevrijding *32

Herdenken van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Acties

3. Overzicht middelen per taakveld

Bedragen x €1.000
Programma 2 Sociaal Domein Realisatie 2019 Raming na wijziging 2020, B21 Begroting 2021 Jaarschijf 2022, B21 Jaarschijf 2023, B21 Jaarschijf 2024, B21
Baten
Bestuur -90 -46 -46 -46 -46 -46
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -23 -12 -18 -18 -18 -18
Onderwijshuisvesting -28 -29 -29 -29 -29 -29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -206 -417 -311 -311 -311 -311
Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0 0
Musea -14 -14 -14 -13 -12 -11
Cultureel erfgoed -43 -72 -13 -13 -13 -13
Samenkracht en burgerparticipatie -65 -50 -134 -134 -134 -134
Inkomensregelingen -4.381 -6.716 -4.665 -4.769 -4.843 -4.843
Arbeidsparticipatie -4 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -20 -13 -13 -13 -13 -13
Maatwerkdienstverlening 18+ -318 -258 -258 -258 -258 -258
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -5.194 -7.628 -5.501 -5.604 -5.678 -5.677
Lasten
Bestuur 2.600 2.392 1.777 1.867 1.867 1.867
Crisisbeheersing en brandweer 1.804 1.904 1.928 1.943 1.911 2.060
Openbare orde en veiligheid 461 626 613 588 588 588
Openbaar basisonderwijs 10 11 10 10 10 10
Onderwijshuisvesting 890 1.831 840 837 834 831
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 985 1.255 1.156 1.132 1.132 1.132
Sportbeleid en activering 192 205 203 198 198 198
Cultuurpresentatie-productie-particip. 279 318 282 285 285 285
Musea 304 325 318 317 317 316
Cultureel erfgoed 114 202 127 120 124 129
Media 490 512 504 504 504 485
Samenkracht en burgerparticipatie 2.880 3.155 2.717 2.740 2.748 2.748
Wijkteams 310 463 484 479 479 479
Inkomensregelingen 7.208 9.866 7.651 7.851 7.937 7.937
Begeleide participatie 8.894 8.451 8.513 7.851 7.663 7.494
Arbeidsparticipatie 585 583 619 624 638 650
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.016 988 1.023 963 963 963
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.612 4.533 4.446 4.501 4.576 4.651
Maatwerkdienstverlening 18- 6.074 6.267 6.237 6.232 6.232 6.232
Geëscaleerde zorg 18+ 32 58 95 101 101 101
Geëscaleerde zorg 18- 623 584 692 692 692 692
Totaal Lasten 40.363 44.530 40.235 39.836 39.799 39.849

Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven

De verschillen die voortvloeien uit de maatregelen uit het Transformatieplan worden hieronder niet verder uitgesplitst, maar als totaalbedrag per taakveld opgenomen.

Bestuur
Voor zowel de Leader-projecten als de Regiodeal zijn budgetten beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. Het restant van deze beschikbaar gestelde budgetten (respectievelijk € 206.000 en € 386.000) worden jaarlijks weer opnieuw opgevoerd. Hierdoor zijn de budgetten in de begroting van 2020 eenmalig hoger.
Door de leeftijd van het huidige college hoeven we in 2020 en 2021 minder te doteren aan de voorziening voor wachtgeld- en pensioenverplichtingen. In 2022 vinden weer gemeentelijke verkiezingen plaats.

Crisisbeheersing en brandweer
De lichte fluctuatie in de geraamde lasten heeft betrekking op de kosten van groot onderhoud voor de brandweer garage die voortvloeien uit de MOP. Deze worden gedekt uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Onderwijshuisvesting
In de lijn met afspraken die met de schoolbesturen en de stichting TWAO in het verleden zijn gemaakt, heeft de raad in 2020 € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in de Aaltense schoolgebouwen. Dit geld is alleen bestemd voor schoolgebouwen die niet worden bekostigd vanuit de reguliere zorgplicht die de gemeente wettelijk heeft ten aanzien van de schoolgebouwen. Het restant budget blijft beschikbaar voor de komende jaren.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het onderwijsachterstandenbeleid is een budgettair neutrale regeling die loopt van 2019 tot en met 2022. De reguliere gelden voor 2020 zijn € 311.000, daarnaast zijn de overgebleven rijksgelden uit 2019 (€ 106.000) beschikbaar voor de komende jaren. Dit verklaart zowel de hogere lasten als de hogere baten in 2020.
Het budget van de peuterspeelzalen laat een kleine daling zien. Dit komt nog voort uit de ombuigingsvoorstellen met betrekking tot het toekennen van het kleinschaligheidssubsidie uit de begroting van 2020 (voor 2021 -€ 18.000, voor 2022 en volgende -€ 37.000).

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Vanaf 1 augustus 2020 is het muziekonderwijs binnen de gemeente Aalten anders georganiseerd. Bij het besluit om te stoppen met de subsidiëring van Boogie Woogie is toegezegd om nog een eenmalige bijdrage in het exploitatietekort over 2019/2020 beschikbaar te stellen.

Musea
In 2020 is een eenmalige investeringssubsidie van € 12.500 aan het Grenslandmuseum beschikbaar gesteld voor renovatie en isolatie van het pand.

Cultureel erfgoed
Het budget is zowel aan de baten- als aan de lastenkant lager. Dit komt omdat de hoogte van de monumentensubsidie van de Provincie voor 2021 nog niet bekend is en daarom ook nog niet is opgevoerd. In 2020 is hiervoor € 57.000 opgenomen.
Daarnaast is voor 2020 een eenmalig budget voor de Kerkenvisie van € 25.000 beschikbaar.

Media
Voor de jaren 2021-2023 is een subsidie van € 19.500 voor de lokale omroep opgenomen.

Samenkracht en burgerparticipatie
De maatregelen van het transformatieplan zorgen voor een gebudgetteerde stijging van de baten vanaf 2021 met € 84.000 en een daling van de lasten met € 187.000.
Restant budgetten voor het Naoberfonds en het plan Talent worden jaarlijks opnieuw opgevoerd. Hiervoor is in 2020 € 229.000 opgenomen.
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De integratiegelden die de gemeente hiervoor ontvangt (2021 € 35.000, vanaf 2022 € 78.000) worden hier als budget verantwoord.

Inkomensregelingen
De sterke daling aan zowel de baten- als de lastenkant heeft te maken met de specifieke uitkering in 2020 voor de financiering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) in verband met COVID-19 (€ 2.292.000).
Deze wordt, evenals het jaarlijks stijgende BUIG-budget, één op één overgemaakt aan Laborijn. Aan de lastenkant staan de uitvoeringslasten van Laborijn (2021 ruim € 1.815.000), die zijn opgenomen conform de begroting van Laborijn.

Begeleide participatie
De maatregelen van het transformatieplan zorgen voor een gebudgetteerde daling van de lasten voor wmo begeleiding in 2021 met € 670.000 en vanaf 2022 met € 1.125.000.
Voorafgaand aan deze maatregelen zijn de budgetten in 2021 eerst op het niveau van 2020 gebracht en geindexeerd. Hierdoor is dit totale budget in 2021 per saldo € 253.000 lager dan in 2020.
In dit taakveld valt ook het van het Rijk ontvangen budget voor de SW dat één op één wordt doorbetaald aan Laborijn. Uit de Meicirculaire 2020 blijkt dat wij een veel groter aandeel in het macrobudget krijgen. Dit is in de cijfers vanaf 2021 reeds verwerkt (€ 6.026.000), maar het budget voor 2020 moet nog op niveau worden gebracht (nu nog € 5.711.000, volgens Meicirculaire € 6.073.000). Hierdoor vertoont dit budget nu een stijging van € 315.000 ten opzichte van 2020. Dit budget laat in de loop van de jaren een daling zien als ge-volg van een daling van het SW-bestand en een lager bedrag per SW-medewerker.

Arbeidsparticipatie
Het van het Rijk ontvangen re-integratiebudget laat een kleine jaarlijkse stijging zien en wordt één op één doorbetaald aan Laborijn.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
De maatregelen van het transformatieplan zorgen voor een gebudgetteerde daling van de lasten in 2021 met € 10.000 en vanaf 2022 met € 60.000. Daar staat in 2021 een stijging van de doorbelaste loonkosten voor hulpmiddelen in eigen beheer tegenover (€ 45.000). Omdat wij dit vanaf eind 2019 zelf zijn gaan uitvoeren, was dit nog niet in de raming van 2020 verwerkt.

Maatwerkdienstverlening/geëscaleerde zorg 18+
De maatregelen van het transformatieplan zorgen voor een gebudgetteerde daling van de lasten vanaf 2021 met € 748.750. Voorafgaand aan deze maatregelen zijn de budgetten in 2021 eerst op het niveau van 2020 gebracht en geïndexeerd. Hierdoor is dit totale budget in 2021 per saldo € 50.000 lager dan in 2020.

Maatwerkdienstverlening/geëscaleerde zorg 18-
De maatregelen van het transformatieplan zorgen voor een gebudgetteerde daling van de lasten vanaf 2021 met € 507.500. Voorafgaand aan deze maatregelen zijn de budgetten voor de jeugd in 2021 eerst op het niveau van 2020 gebracht en geïndexeerd. Hierdoor is dit budget in 2021 per saldo € 78.000 hoger dan in 2020.

4. Eigen grafieken indicatoren

5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl