Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen

In de Gemeentewet staan de lokale heffingen die een gemeente mag heffen limitatief opgesomd. Deze heffingen worden verdeeld in algemene belastingen en rechten. De algemene belastingen zijn: onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting. De opbrengst van deze belastingen zijn door een gemeente vrij te besteden. De rechten zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing en diverse leges en overige rechten voor dienstverlening op verzoek. De tarieven van deze rechten moeten zodanig worden vastgesteld dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. Op grond van het BBV is een gemeente daarom verplicht om een kostenonderbouwing op te nemen waaruit de maximale kostendekkendheid van 100% blijkt.

Overzicht van de lokale heffingen

bedragen x € 1.000
Overzicht belastingen en heffingen
2021 2020
Onroerendezaakbelasting (OZB) 5.073 4.719
Afvalstoffenheffing 1.431 1.142
Rioolheffing 1.923 1.895
Hondenbelasting 181 176
Reclamebelasting 64 62
Forensenbelasting 98 94
Toeristenbelasting 90 90
Marktgeld 21 21
Secretarieleges 437 425
Bouwleges 395 392
Begraafrechten 270 263
Totaal 9.983 9.279

Ontwikkeling van de lokale heffingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB zorgt voor de hoogste belastingopbrengst en wordt gesplitst in een eigenaarsdeel (woningen en niet-woningen) en een gebruikersdeel (niet-woningen). De grondslag van de aanslag is de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. Voor het belastingjaar 2021 geldt een vastgestelde WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2020. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is vanaf de vorige waarde-peildatum gestegen met ongeveer 6,5%. Voor het nieuwe tijdvak bedraagt de gemiddelde waarde van een woning circa € 230.575 (2020 € 216.500).

Voor het jaar 2021 is een totale verhoging van de OZB van 7,5% begroot. Deze bedraagt € 354.000 en bestaat uit € 135.000 uit het dekkingsplan begroting 2020 - 2023 en € 219.000 extra verhoging 2021. In het woonlastenoverzicht staat de uitwerking daarvan. De voorgestelde tarieven zijn:

Tarieven onroerendezaakbelasting (OZB)
2021 2020
Woningen
- eigenaardeel 1,1253% 0,1250%
Niet – woningen
- eigenaardeel 0,1989% 0,1869%
- gebruikersdeel 0,1483% 0,1395%

In de berekening van de tarieven is de meeropbrengst OZB 2020 verwerkt, zodat bij een gemiddelde waardestijging van woningen van 6,5%, het tarief met 0,2% moet worden verhoogd om de meeropbrengst van 7,5% te behalen. De tarieven voor de niet-woningen worden aangepast aan de gemiddelde waardestijging van 1%. Alle tarieven zijn berekend aan de hand van voorlopige WOZ-waarden. In de raadsvergadering van december 2020 wordt de verordening OZB vastgesteld. Op dat moment zijn de definitieve WOZ-waarden bekend. Indien daartoe aanleiding is, worden de tarieven bijgesteld.

Afvalstoffenheffing

Een gemeente heeft de wettelijke plicht tot het inzamelen van (huishoudelijk) afval bij huishoudens en mag de kosten daarvan verhalen op de burger. In de gemeente Aalten wordt het omgekeerd inzamelen toegepast. Naast het vastrecht, wordt alleen een afrekening verzonden voor het aantal aanbiedingen respectievelijk ledigingen van restafval. Het gemiddelde aantal aanbiedingen van een huisvuilzak en ledigingen van een restafvalcontainer is 12 (was 15) huisvuilzakken en vijf ledigingen per jaar.
Voor het aanbieden van restafval zijn in de begroting hogere tarieven opgenomen. Op advies van ROVA zijn die tarieven in overeenstemming gebracht met de huidige kosten voor het inzamelen verbranden. Ook het vastrechttarief van de afvalstoffenheffing is verhoogd. De aanleiding daarvoor is:
• De afgelopen jaren is steeds een deel aan de opgebouwde voorziening onttrokken. In 2021 wordt € 304.000 uit de voorziening gehaald. Deze is daarmee eind 2021 leeg. Hierdoor gaat het tarief vanaf 2022 extra stijgen (vastrecht met naar verwachting € 20 per huishouden).
• De vergoeding voor oud papier is door het instorten van de oud papiermarkt weggevallen. Er moet nu zelfs voor betaald worden, omdat de inzamelkosten niet meer gedekt worden door de opbrengst.

Verder zijn er nieuwe landelijke afspraken gemaakt over de vergoeding voor pmd (Plastic of Metalen ver-pakkingen en Drinkpakken). Die zijn 1 april 2020 ingevoerd. Hoe die in de praktijk voor ons uitpakken, is nog afwachten.

Tarieven afvalstoffenheffing (in €)
2021 2020
Vastrecht per huishouden 95,00 75,00
Per aanbieding van een huisvuilzak 40 liter 1,80 1,50
Per lediging van een restcontainer 140 liter 6,30 5,25
Per lediging van een restcontainer 240 liter 10,80 9,00

Rioolheffing

Uit de rioolheffing wordt niet alleen voorzien in rioleringskosten, maar ook in de kosten van de afvoer van regenwater en grondwater. Deze kosten zijn opgenomen in het GRP. De tarieven worden met 1,5% verhoogd. De aanslagen worden berekend op basis van het werkelijke waterverbruik en worden via de waternota van Vitens geïnd

Tarieven rioolheffing (in €)
2021 2020
Tot 2.500 m³, per m³ afvalwater 1,39 1,37
Van 2.500 m³ tot 5.000 m³, per m³ 1,06 1,04
Boven 5.000 m³, per 1.000 m³ 69,96 68,93
Per m² verharde oppervlakte 0,53 0,52

Reclamebelasting

De gemeente int reclamebelasting bij ondernemers in de winkelgebieden in Aalten en Dinxperlo. De opbrengst wordt ter beschikking gesteld aan de ondernemersfondsen in beide kernen en zij organiseren daar-mee allerlei activiteiten in die gebieden.

Tarief reclamebelasting (in €)
2021 2020
Gebied Aalten, vast bedrag per object 438,50 428,00
Gebied Dinxperlo, vast bedrag per object 316,50 309,00

Toeristenbelasting en forensenbelasting

In de begroting 2020 is een tariefsverhoging van circa 20% verwerkt voor de toeristenbelasting en de 1e schijf van de forensenbelasting. Daarbij is het voorbehoud gemaakt dat het tarief wel jaarlijks wordt geïndexeerd, maar pas wordt aangepast als het een veelvoud van € 0,05 heeft bereikt. De algemene tariefsverhoging bedraagt 2,5%, zodat het geïndexeerde tarief € 1,28 bedraagt. De vast te stellen tarieven blijven dus ongewijzigd. De overige tarieven voor de forensenbelasting worden wel met 2,5% verhoogd.

Tarief toeristenbelasting (in €)
2021 2020
Tarief per persoon per overnachting 1,25 1,25
Forfaitair tarief 182,00 182,00
Tarieven forensenbelasting (in €)
Waarde object 2021 2020
€ 30.000,00 of minder 182,00 182,00
€ 30.001,00 t/m € 60.000,00 216,00 211,00
€ 60.001,00 t/m € 120.000,00 291,00 284,00
€ 120.001,00 t/m € 180.000,00 360,00 352,00
€ 180.001,00 t/m € 240.000,00 434,00 424,00
€ 240.001,00 t/m € 300.000,00 517,00 505,00
€ 300.001,00 t/m € 360.000,00 585,00 571,00
€ 360.001,00 en meer 735,00 718,00

Hondenbelasting en overige leges/tarieven

De tarieven van de hondenbelasting en overige leges worden met 2,5% verhoogd. Uitzondering daarop zijn de tarieven die gebaseerd zijn op het gemeentelijk uurtarief en/of een wettelijk (maximum)tarief.

Tarieven hondenbelasting (in €)
2021 2020
Per hond 63,50 62,00
Kennel 190,50 186,00

Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven

De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten, marktgelden en leges dienen zodanig te worden vastgesteld dat de opbrengsten de kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. Hieronder hebben we dat inzichtelijk gemaakt.

bedragen x € 1.000
Afvalstoffenheffing Bedrag Dekking Rioolheffing Bedrag Dekking
Lasten afvalstoffenheffing 1.370 Lasten riolering 1.219
Overhead (inclusief btw) 366 Overhead (inclusief btw) 398
Onttrekking voorziening -305 Toevoeging voorziening 306
Totale kosten 1.431 Totale kosten 1.923
Opbrengst afvalstoffenheffing 1.431 Opbrengst rioolheffing 1.923
Totale opbrengsten 1.431 Totale opbrengsten 1.923
Dekking 100% Dekking 100%
Lijkbezorgingsrechten Bedrag Dekking Marktgeld Bedrag Dekking
Lasten begraafplaats 417 Lasten markt 30
Overhead 149 Overhead 10
Totale kosten 566 Totale kosten 40
Opbrengst lijkbezorgingsrechten (inclusief luidrechten) 270 Opbrengst marktgeld 21
Totale opbrengsten 270 Totale opbrengsten 21
Dekking 48% Dekking 53%
bedragen x € 1.000
Hoofdstuk Onderwerp Toe te rekenen Overhead Totaal Baten Dekking
Titel 1 Algemene dienstverlening
1 Burgerlijke stand 44 17 61 20 33%
2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteit 196 74 270 97 36%
3 Rijbewijzen 147 50 197 140 71%
4 Verstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) 6 3 9 4 44%
5 t/m 17 Diversen 94 11 105 18 17%
Subtotaal titel 1 487 155 642 279 43%
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
3 Omgevingsvergunning 352 121 473 419 89%
7 Bestemmingsplannen 67 25 92 36 39%
1,2,4,5,6,8 Diversen
Subtotaal titel 2 419 146 565 455 81%
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
2 Organiseren evenementen of markten 103 52 155 13 8%
5A Algemene verordening Ondergrondse infrastructuren 152 9 161 53 33%
Subtotaal titel 3 255 61 316 66 21%
Eindtotaal 1.161 362 1.523 800 53%

Bij het vaststellen van de legestarieven is maximaal 100% kostendekkendheid. Er mag geen winst worden gemaakt. Kruissubsidiëring in de legesverordening is binnen de titel wel toegestaan. Onder kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger vaststellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te houden.

Ontwikkeling van de woonlasten

Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld (meerpersoons) huishouden weer en bestaat uit onroerendezaakbelasting (alleen voor de eigenaar), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bij de berekening van de OZB is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een woning van € 230.575. Bij de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van het vastrecht en 12 aanbiedingen van een huisvuilzak en voor de berekening van de rioolheffing gaan we uit van drie personen (waterverbruik 120 m³).

Woonlasten per huishouden (in €)
2021 2020 Wijziging
Eigenaar Huurder
Gemiddelde OZB aanslag 289,00 269,00 7,43% N.v.t.
Afvalstoffenheffing 116,60 93,00 25,38% 25,38%
Rioolheffing 166,80 164,40 1,46% 1,46%
Totale woonlasten 572,40 526,40 8,74% 10,10%

Kwijtscheldingsbeleid

Voor burgers met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling van belasting te verzoeken. Kwijtschelding is mogelijk voor hondenbelasting (één hond), afvalstoffenheffing (gemaximeerd aantal aanbiedingen/ledigingen) en rioolheffing (maximaal gemiddeld waterverbruik). Of men in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van het netto besteedbaar inkomen; dit is het bedrag dat men overhoudt nadat de uitgaven zijn afgetrokken van de netto inkomsten. Daarnaast vindt er een vermogenstoets plaats. In de begroting wordt rekening gehouden met een totaalbedrag van circa € 57.000 aan kwijt te schelden lokale heffingen.