Overzicht begroting op kostensoort

Overzicht begroting op kostensoort

Bedragen x € 1.000
Baten Werkelijk 2019 Raming na wijziging 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Lasten Werkelijk 2019 Raming na wijziging 2020 Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024
Salarissen 12.739 13.289 13.899 13.514 13.514 13.439
Kosten niet actieven 0 0 0 0 0 0
Personeel van derden 897 413 375 375 375 375
Rente, dividend en gerealiseerde boekwinst -889 -759 -706 -687 -668 -649 Rente en afschrijvingen 2.497 2.391 2.531 2.501 2.515 2.522
Algemene uitkering -36.360 -36.518 -38.306 -38.045 -38.021 -37.985
Deelfonds Sociaal Domein -6.844 -7.329 -6.844 -6.896 -6.721 -6.564
OZB belastingen -4.208 -4.763 -4.077 -5.208 -5.343 -5.343
Afvalstoffenheffing -1.138 -1.142 -1.431 -1.736 -1.736 -1.736
Rioolheffing -1.891 -1.896 -1.891 -1.923 -1.923 -1.923
Bouwleges -502 -393 -395 -95 -95 -95
Overige leges en heffingen -1.553 -1.137 -2.188 -1.123 -1.114 -1.115
Inkomens- en vermogensoverdrachten (excl. algemene uitkering) -6.286 -8.938 -5.329 -5.352 -5.427 -5.427 Inkomens- en vermogensoverdrachten 20.975 25.110 21.203 21.202 21.111 20.935
Sociale uitkeringen in geld 560 601 692 692 692 692
Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura -329 -263 -263 -263 -263 -263 Sociale uitkeringen in natura 13.258 13.172 12.558 12.129 12.203 12.279
Gronden en overige duurzame verkopen -925 -186 -481 -50 -50 -50 Duurzame goederen 576 435 63 63 63 63
Overige baten -2.760 -6.139 -1.283 -2.296 -3.151 -3.168 Overige externe kosten 13.933 15.432 11.704 12.001 12.328 12.354
Onvoorzien 0 0 0 200 200 200
Onttrekkingen aan voorzieningen -444 -516 -305 0 0 0 Toevoegingen aan voorzieningen 1.206 405 452 535 520 515
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Doorberekeningen aan kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 Doorberekeningen aan kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond -2.165 -216 -151 -155 -89 -89 Overige verrekeningen ten behoeve van bouwgrond 924 124 670 0 0 0
Begrotingstotaal -66.294 -70.195 -63.650 -63.829 -64.601 -64.407 Begrotingstotaal 67.565 71.372 64.147 63.212 63.521 63.374
(exclusief reserve mutaties) (exclusief reserve mutaties)
Onttrekkingen aan reserves -3.431 -4.405 -1.049 -504 -530 -586 Toevoegingen aan reserves 858 850 560 560 560 560
Begrotingssaldo / resultaat 1.302 2.378 0 561 1.050 1.059 Begrotingssaldo / resultaat 0 0 -8 0 0 0
Begrotingstotaal (inclusief reserve mutaties) -68.423 -72.222 -64.699 -63.772 -64.081 -63.934 Begrotingstotaal 68.423 72.222 64.699 63.772 64.081 63.934
(inclusief reserve mutaties) (inclusief reserve mutaties)