Aanbieding en wetenswaardigheden

Het jaar 2020 gaat op een minder prettige manier voor altijd de geschiedenis in als het jaar van de wereldwijde coronacrisis. Wat in Wuhan eerst nog een dodelijke lokale virusuitbraak leek, bleek al vlot te veranderen in een ongekende, wereldwijde epidemie. De samenleving kwam onder druk te staan, maar toonde ook haar veerkracht. Het maatschappelijk functioneren werd op allerlei vlakken aangetast, ziekenhuizen stroomden over en intermenselijk contact, wat we allemaal zo vanzelfsprekend beschouwden, kwam ook in een heel ander daglicht te staan. Afstand houden was vooral in het verkeer niet te dicht op je voorganger rijden en mondkapjes was iets voor Michael Jackson of overvolle Aziatische steden. Met het op gang komen van het vaccineren gloort er gelukkig licht, de gevolgen zullen nog lang na-ebben.

Lokaal en regionaal moest er ook opgeschaald worden. Zo werd GRIP 4 afgekondigd, waarmee bevoegdheden van de burgemeester overgingen naar de voorzitter van de Veiligheidsregio. De VNOG heeft vanaf dat moment een noodverordening in werking gesteld, die vanwege de omstandigheden regelmatig moest worden aangepast. In de uitwerking van die regels volgde vaak afstemming met de Achterhoekse of buurgemeenten. Ook de GGD groeide in haar rol en verzette bergen werk. In Aalten gaf het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) leiding aan de vele uitdagingen en besloot het college tot een pakket aan crisismaatregelen voor verenigingen, inwoners en ondernemers, bovenop de landelijke maatregelen. De hiermee gemoeide gemeentelijke uitgaven bedragen ruim 3,5 miljoen in 2020. In deze jaarstukken is een aparte paragraaf COVID-19 opgenomen voor meer verdieping.

De gemeentelijke wereld draaide echter ook volop door in 2020. Vanzelfsprekend werd er veel thuisgewerkt en ook de uitrol van apparatuur en digitale systemen kwam noodgedwongen in een stroomversnelling. Waar nodig werd de dienstverlening op een andere manier uitgevoerd. In het sociaal domein werd de interne organisatie veranderd, de cultuur opgeschud en in de zomer werd door het college het Transformatieplan Sociaal Domein vastgesteld. Een ambitieuze opgave met een doorlooptijd tot in 2022 binnen een complex en breed taakveld, waar het rijk nog eens tekort schiet met het ter beschikking stellen van middelen. Dit werd bevestigd in een rapport van AEF, dat eind 2020 tot de conclusie kwam dat gemeenten er jaarlijks structureel 1,7 miljard euro bij zouden moeten krijgen. Wordt vervolgd, net als de in 2020 uitgestelde herijking van de algemene uitkering naar 2023, die eveneens behoorlijke gevolgen heeft voor de gemeentelijke financiën. Om te komen tot een zo optimaal mogelijke uitvoering van zorgtaken waren de inspanningen gericht op de nieuwe inkoop van de zorg, gebaseerd op lumpsum, waar de Achterhoekse gemeenten vanaf 2022 samen in op gaan trekken.

De voorbereidingen op de eveneens uitgestelde Omgevingswet naar 2022 verlopen lokaal op schema. Het ‘Plan van aanpak Duurzaamheid’ is geïmplementeerd en in december is een update gegeven aan de gemeenteraad. Vooruitlopend op de in 2021 vast te stellen Transitievisie Warmte is de startnotitie vastgesteld. In 2020 is een klimaatstresstest uitgevoerd. Ook is de afgelopen tijd hard getrokken aan een uniek lokaal en flexibel woonproject: de Uuthuuskes. Betaalbaar en duurzaam wonen in de buurt voor jongeren in een overspannen markt. Planologisch was het een druk jaar met onder andere woningbouwontwikkelingen bij de Hogestraat, Ludgerstraat, Nieuwstraat en de problematiek rondom het bedrijventerrein in Aalten. Over de reconstructie en de verkeersveiligheid bij de Beggelderdijk werden stappen gezet.

Financieel wordt het jaar afgesloten met een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 421.000. De belangrijkste verschillen zijn op de volgende bladzijde onder financiële afsluiting uiteengezet. Met de vaststelling van de najaarsnota 2020 was al besloten tot het overhevelen van een (in 2020 niet gebruikt) deel van het budget in 2020 naar de komende jaren van € 1.138.000. Dit doorschuiven van het budget had in 2020 een positief effect op het resultaat en heeft het komende jaar een negatief effect op het
resultaat.

Veel leesplezier in deze terugblik op 2020!