Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Programma 1 Ruimte Blz. 3  
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 4  
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 5  
P1.01 Omgevingswet *10 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 6  
We implementeren de Omgevingswet. Blz. 7  
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 8  
De specifieke acties volgen vanuit het plan van aanpak en prioritering vanuit de raad. Blz. 9  
P1.03 Wonen/transformeren leegkomend vastgoed *20,21 Blz. 10  
Vaststellen van de lokale woonvisie 2020-2025 in 2020. Blz. 11  
P1.04 Versterken kwaliteit leefomgeving *11 Blz. 12  
In 2020 wordt voor het centrum van Dinxperlo een integrale visie opgesteld. Blz. 13  
P1.05 Verkeersveiligheid Blz. 14  
Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en reconstructies van onveilige locaties /wegen. Blz. 15  
P1.06 Verkeersveiligheid Blz. 16  
In 2019 worden voor alle NABO’s maatregelen opgesteld. Blz. 17  
P1.07 Bereikbaarheid *22,23 Blz. 18  
Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten groeien. Blz. 19  
P1.08 Veerkrachtige economie *17 Blz. 20  
Medio 2020 is de omvorming van de regionale naar de lokale visie gereed. Blz. 21  
P1.09 Werken Blz. 22  
In 2020 wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) uitgevoerd. Blz. 23  
P1.10 Klimaatadaptatie Blz. 24  
In 2020 verkennen we welke wijken in welke periode gasloos kunnen worden gemaakt. Blz. 25  
P1.11 Klimaatadaptatie Blz. 26  
Een plan opstellen om het huidige groen binnen de kernwinkelgebieden een impuls te geven op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Blz. 27  
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 28  
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 29  
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 30  
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 31  
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 32  
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 33  
P2.01 Inclusieve samenleving *16,40,41,42 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 34  
1 juli 2020 heeft Aalten een lokale inclusie agenda met daarin maatregelen die genomen zijn en worden, zodat iedereen mee kan doen. Blz. 35  
P2.02 Jongeren *35,36 Blz. 36  
In 2020 worden voorliggende voorzieningen (bijv. het Preventie Platform Jeugd) versterkt. Blz. 37  
P2.03 Zorg Blz. 38  
Vanaf januari 2020 wordt gewerkt volgens de omgekeerde toets. Blz. 39  
P2.04 Zorg Blz. 40  
In het eerste kwartaal van 2020 zijn acties opgestart om te komen tot besparingen in de Wmo en Jeugdzorg. Blz. 41  
P2.05 Zorg Blz. 42  
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Blz. 43  
P2.06 Zorg Blz. 44  
1 juli 2020 heeft Aalten een lokaal uitvoeringsprogramma gezondheid. Blz. 45  
P2.07 Muziekonderwijs Blz. 46  
Op 1 augustus 2020 is de samenwerking met Boogie-Woogie correct en zorgvuldig afgewikkeld. Blz. 47  
P2.08 Laborijn Blz. 48  
In 2020 monitoren we de uitvoering van het plan van aanpak ‘samen sterk voor inwoners naar werk’ dat in 2019 van start is gegaan intensief. Blz. 49  
P2.09 Nieuwkomers *45 Blz. 50  
Op 1 juli 2020 is er een nota waarin de lokale kaders van het beleid worden bepaald. Blz. 51  
P2.10 Bestuur en organisatie Blz. 52  
Gedurende 2020 wordt duidelijk zichtbaar dat de organisatie stappen zet in het integraal en projectmatig werken. Blz. 53  
P2.11 Bestuur en Organisatie Blz. 54  
Eind 2020 zijn de beleids- en procedureregels over integriteit in lijn met nieuwe wetgeving en handreikingen. Blz. 55  
P2.12 Openbare orde en veiligheid *15 Blz. 56  
In 2020 worden acties ingezet tot verbetering van het handhavingsbeleid, afstemming, bewustwording en communicatie. Blz. 57  
P2.13 Economie *18 Blz. 58  
In het tweede kwartaal van 2020 komt er een nota met een heldere toekomstbestendige integrale visie op de horeca in de gemeente Aalten. Blz. 59  
P2.14 75 jaar bevrijding *32 Blz. 60  
Er vinden diverse activiteiten plaats tijdens de viering in 2020. Blz. 61  
P2.15 Sport *28 Blz. 62  
In 2020 wordt het concept van open en vitale sportparken doorontwikkeld. Eind 2020 kent de gemeente Aalten een lokaal sportakkoord. Blz. 63  
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 64  
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 65  
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 66  
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 67  
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 68  
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 69  
P3.01 Vraaggerichte processen en inrichting van de organisatie / Mensgerichte techniek Blz. 70  
Juni 2020 – De klant meer bekend maken met het proces gevonden en verloren voorwerpen. Blz. 71  
Oktober 2020 – Afhandeling van de vraag van de klant kritisch bekijken/ optimaliseren en meenemen in actualisatie dienstverleningsconcept. Blz. 72  
P3.02 Interne communicatie - Intranet / Raadsnet / communicatiebeleidsplan optimaliseren Blz. 73  
December 2020 - Social intranet: plan van aanpak gereed. Blz. 74  
Juni 2020 - Communicatiebeleidsplan. Blz. 75  
P3.03 Burgerparticipatie/Burgerpanel Blz. 76  
Juni 2020 - Participatieplan gereed Blz. 77  
P3.04 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 78  
2020 - Actualiseren privacybeleid. Blz. 79  
2020 - Cyclisch inrichten BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoordingsplicht. Blz. 80  
2020 - Organisatiebrede bewustwording stimuleren. Blz. 81  
2020 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA. Blz. 82  
P3.05 Aansluiting BGT - BOR Blz. 83  
Mei 2020 – Voorafgaand aan de koppeling tussen de diverse brongegevens moeten de verschillen worden opgelost. Blz. 84  
P3.06 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ Blz. 85  
November 2020 – De WOZ-waardering op basis van de gebruiksoppervlakte kan worden getest en vergeleken met dezelfde waardering op basis van de inhoud. Blz. 86  
P3.07 Bestrijden adres-gerelateerde fraude Blz. 87  
Juni 2020 - Aansluiten op informatieknooppunt LAA. Blz. 88  
P3.08 Invoering rapportagetool Planning en Control Blz. 89  
Maart 2020 – De implementatie van Pepperflow is gestart. Blz. 90  
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 91  
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 92  
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 93  
Jaarverslag Blz. 94  
Aanbieding en wetenswaardigheden Blz. 95  
Aanbieding en wetenswaardigheden Blz. 96  
Financiële afsluiting Blz. 97  
Financiële afsluiting Blz. 98  
Toelichting op deze posten Blz. 99  
Leeswijzer Blz. 100  
Samenstelling van het bestuur Blz. 101  
Samenstelling van het bestuur Blz. 102  
Kerngegevens van de gemeente Blz. 103  
Kerngegevens van de gemeente Blz. 104  
Toelichting Blz. 105  
Programmaverantwoording Blz. 106  
Programmaverantwoording Blz. 107  
Paragrafen Blz. 108  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 109  
“Samen volop inzetten voor onze burgers en bedrijven” Blz. 110  
COVID-virus Blz. 111  
Thuiswerken Blz. 112  
Project Wnra Blz. 113  
Evaluatie aanpassing van de organisatiestructuur Blz. 114  
Generatiepact Blz. 115  
Invoering nieuwe beoordelingsmethodiek en ontwikkelingstraject Blz. 116  
Vitaliteit en gezondheid Blz. 117  
Herijking beleid met betrekking tot bestuurlijke en ambtelijke integriteit Blz. 118  
Digitalisering, informatisering en automatisering Blz. 119  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 120  
Inkoop en subsidie Blz. 121  
Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen Blz. 122  
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 123  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 124  
Algemeen Blz. 125  
1. Weerstandscapaciteit Blz. 126  
2. Risico's Blz. 127  
3. Weerstandsvermogen Blz. 128  
Verplichte kengetallen Blz. 129  
Toelichting verplichte kengetallen Blz. 130  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 131  
Algemeen Blz. 132  
WOZ-beschikking Blz. 133  
Tarieven belastingen en heffingen Blz. 134  
Belastingopbrengsten Blz. 135  
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 136  
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven - 2 Blz. 137  
Woonlasten Blz. 138  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 139  
Invordering Blz. 140  
Paragraaf Financiering Blz. 141  
Algemeen Blz. 142  
1. Kasbeheer Blz. 143  
2. Risicobeheer Blz. 144  
3. Gemeentefinanciering Blz. 145  
4. Schatkistbankieren Blz. 146  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 147  
Algemeen Blz. 148  
Openbare ruimte Blz. 149  
Gebouwenbeheer Blz. 150  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 151  
Algemeen Blz. 152  
Gronden en terreinen niet in exploitatie Blz. 153  
Faciliterend grondbeleid Blz. 154  
Voorraden Blz. 155  
Voorraad uit te geven gronden Blz. 156  
Verloopoverzicht getroffen voorzieningen Blz. 157  
Conclusie Blz. 158  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 159  
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Blz. 160  
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Blz. 161  
In liquidatie Blz. 162  
Geliquideerd in 2020 Blz. 163  
Paragraaf COVID-19 Blz. 164  
Coronavirus in gemeente Aalten in 2020 Blz. 165  
Baten, steunpaketten Blz. 166  
Lasten Blz. 167  
Paragraaf Demografische ontwikkeling Blz. 168  
Algemeen Blz. 169  
1. Bevolkings- en huishoudensontwikkeling Blz. 170  
2. De demografische ontwikkelingen over 2020 en de effecten van COVID-19 Blz. 171  
3. Stand van de woningvoorraad per 31 december 2020 Blz. 172  
Jaarrekening Blz. 173  
De balans per 31 december Blz. 174  
De balans per 31 december Blz. 175  
Het overzicht van baten en lasten Blz. 176  
Het overzicht van baten en lasten Blz. 177  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 178  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 179  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 180  
Activa Blz. 181  
Vaste activa Blz. 182  
Materiële vaste activa Blz. 183  
Financiële vaste activa Blz. 184  
Vlottende activa Blz. 185  
Voorraden Blz. 186  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 187  
Liquide middelen Blz. 188  
Overlopende activa Blz. 189  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 190  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 191  
Saldo van baten en lasten Blz. 192  
Begrotingswijzigingen 2020 Blz. 193  
Begrotingswijzigingen Blz. 194  
Programma 1 Ruimte Blz. 195  
Programma 1 Ruimte Blz. 196  
Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 197  
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 198  
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 199  
Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 200  
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 201  
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 202  
Analyse tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 203  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 204  
Incidentele baten en lasten en structurele mutaties op de reserves Blz. 205  
Incidentele baten en lasten Blz. 206  
Incidentele mutaties reserves Blz. 207  
Structurele mutaties reserves Blz. 208  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 209  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 210  
Lokale heffingen Blz. 211  
Algemene uitkeringen Blz. 212  
Dividend Blz. 213  
Saldo financieringsfunctie Blz. 214  
Onvoorzien Blz. 215  
Onvoorzien Blz. 216  
Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid Blz. 217  
Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid Blz. 218  
Stand van zaken kredieten Blz. 219  
Stand van zaken kredieten Blz. 220  
- Blz. 221  
Bijlage Single information, Single audit (SiSa) Blz. 222  
SiSa Blz. 223  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 224  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 225  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 226  
1. Veiligheid Blz. 227  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 228  
3. Economie Blz. 229  
4. Onderwijs Blz. 230  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 231  
6. Sociaal domein Blz. 232  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 233  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 234  
Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's Blz. 235  
Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's Blz. 236