Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Programma 1 Ruimte Blz. 3
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 4
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 5
P1.01 Omgevingswet *10 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 6
We implementeren de Omgevingswet. Blz. 7
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 8
De specifieke acties volgen vanuit het plan van aanpak en prioritering vanuit de raad. Blz. 9
P1.03 Wonen/transformeren leegkomend vastgoed *20,21 Blz. 10
Vaststellen van de lokale woonvisie 2020-2025 in 2020. Blz. 11
P1.04 Versterken kwaliteit leefomgeving *11 Blz. 12
In 2020 wordt voor het centrum van Dinxperlo een integrale visie opgesteld. Blz. 13
P1.05 Verkeersveiligheid Blz. 14
Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en reconstructies van onveilige locaties /wegen. Blz. 15
P1.06 Verkeersveiligheid Blz. 16
In 2019 worden voor alle NABO’s maatregelen opgesteld. Blz. 17
P1.07 Bereikbaarheid *22,23 Blz. 18
Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten groeien. Blz. 19
P1.08 Veerkrachtige economie *17 Blz. 20
Medio 2020 is de omvorming van de regionale naar de lokale visie gereed. Blz. 21
P1.09 Werken Blz. 22
In 2020 wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) uitgevoerd. Blz. 23
P1.10 Klimaatadaptatie Blz. 24
In 2020 verkennen we welke wijken in welke periode gasloos kunnen worden gemaakt. Blz. 25
P1.11 Klimaatadaptatie Blz. 26
Een plan opstellen om het huidige groen binnen de kernwinkelgebieden een impuls te geven op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Blz. 27
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 28
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 29
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 30
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 31
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 32
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 33
P2.01 Inclusieve samenleving *16,40,41,42 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 34
1 juli 2020 heeft Aalten een lokale inclusie agenda met daarin maatregelen die genomen zijn en worden, zodat iedereen mee kan doen. Blz. 35
P2.02 Jongeren *35,36 Blz. 36
In 2020 worden voorliggende voorzieningen (bijv. het Preventie Platform Jeugd) versterkt. Blz. 37
P2.03 Zorg Blz. 38
Vanaf januari 2020 wordt gewerkt volgens de omgekeerde toets. Blz. 39
P2.04 Zorg Blz. 40
In het eerste kwartaal van 2020 zijn acties opgestart om te komen tot besparingen in de Wmo en Jeugdzorg. Blz. 41
P2.05 Zorg Blz. 42
Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Blz. 43
P2.06 Zorg Blz. 44
1 juli 2020 heeft Aalten een lokaal uitvoeringsprogramma gezondheid. Blz. 45
P2.07 Muziekonderwijs Blz. 46
Op 1 augustus 2020 is de samenwerking met Boogie-Woogie correct en zorgvuldig afgewikkeld. Blz. 47
P2.08 Laborijn Blz. 48
In 2020 monitoren we de uitvoering van het plan van aanpak ‘samen sterk voor inwoners naar werk’ dat in 2019 van start is gegaan intensief. Blz. 49
P2.09 Nieuwkomers *45 Blz. 50
Op 1 juli 2020 is er een nota waarin de lokale kaders van het beleid worden bepaald. Blz. 51
P2.10 Bestuur en organisatie Blz. 52
Gedurende 2020 wordt duidelijk zichtbaar dat de organisatie stappen zet in het integraal en projectmatig werken. Blz. 53
P2.11 Bestuur en Organisatie Blz. 54
Eind 2020 zijn de beleids- en procedureregels over integriteit in lijn met nieuwe wetgeving en handreikingen. Blz. 55
P2.12 Openbare orde en veiligheid *15 Blz. 56
In 2020 worden acties ingezet tot verbetering van het handhavingsbeleid, afstemming, bewustwording en communicatie. Blz. 57
P2.13 Economie *18 Blz. 58
In het tweede kwartaal van 2020 komt er een nota met een heldere toekomstbestendige integrale visie op de horeca in de gemeente Aalten. Blz. 59
P2.14 75 jaar bevrijding *32 Blz. 60
Er vinden diverse activiteiten plaats tijdens de viering in 2020. Blz. 61
P2.15 Sport *28 Blz. 62
In 2020 wordt het concept van open en vitale sportparken doorontwikkeld. Eind 2020 kent de gemeente Aalten een lokaal sportakkoord. Blz. 63
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 64
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 65
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 66
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 67
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 68
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 69
P3.01 Vraaggerichte processen en inrichting van de organisatie / Mensgerichte techniek Blz. 70
Juni 2020 – De klant meer bekend maken met het proces gevonden en verloren voorwerpen. Blz. 71
Oktober 2020 – Afhandeling van de vraag van de klant kritisch bekijken/ optimaliseren en meenemen in actualisatie dienstverleningsconcept. Blz. 72
P3.02 Interne communicatie - Intranet / Raadsnet / communicatiebeleidsplan optimaliseren Blz. 73
December 2020 - Social intranet: plan van aanpak gereed. Blz. 74
Juni 2020 - Communicatiebeleidsplan. Blz. 75
P3.03 Burgerparticipatie/Burgerpanel Blz. 76
Juni 2020 - Participatieplan gereed Blz. 77
P3.04 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 78
2020 - Actualiseren privacybeleid. Blz. 79
2020 - Cyclisch inrichten BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoordingsplicht. Blz. 80
2020 - Organisatiebrede bewustwording stimuleren. Blz. 81
2020 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA. Blz. 82
P3.05 Aansluiting BGT - BOR Blz. 83
Mei 2020 – Voorafgaand aan de koppeling tussen de diverse brongegevens moeten de verschillen worden opgelost. Blz. 84
P3.06 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ Blz. 85
November 2020 – De WOZ-waardering op basis van de gebruiksoppervlakte kan worden getest en vergeleken met dezelfde waardering op basis van de inhoud. Blz. 86
P3.07 Bestrijden adres-gerelateerde fraude Blz. 87
Juni 2020 - Aansluiten op informatieknooppunt LAA. Blz. 88
P3.08 Invoering rapportagetool Planning en Control Blz. 89
Maart 2020 – De implementatie van Pepperflow is gestart. Blz. 90
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 91
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 92
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 93
Jaarverslag Blz. 94
Aanbieding en wetenswaardigheden Blz. 95
Aanbieding en wetenswaardigheden Blz. 96
Financiële afsluiting Blz. 97
Financiële afsluiting Blz. 98
Toelichting op deze posten Blz. 99
Leeswijzer Blz. 100
Samenstelling van het bestuur Blz. 101
Samenstelling van het bestuur Blz. 102
Kerngegevens van de gemeente Blz. 103
Kerngegevens van de gemeente Blz. 104
Toelichting Blz. 105
Programmaverantwoording Blz. 106
Programmaverantwoording Blz. 107
Paragrafen Blz. 108
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 109
“Samen volop inzetten voor onze burgers en bedrijven” Blz. 110
COVID-virus Blz. 111
Thuiswerken Blz. 112
Project Wnra Blz. 113
Evaluatie aanpassing van de organisatiestructuur Blz. 114
Generatiepact Blz. 115
Invoering nieuwe beoordelingsmethodiek en ontwikkelingstraject Blz. 116
Vitaliteit en gezondheid Blz. 117
Herijking beleid met betrekking tot bestuurlijke en ambtelijke integriteit Blz. 118
Digitalisering, informatisering en automatisering Blz. 119
Informatieveiligheid en privacy Blz. 120
Inkoop en subsidie Blz. 121
Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen Blz. 122
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 123
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 124
Algemeen Blz. 125
1. Weerstandscapaciteit Blz. 126
2. Risico's Blz. 127
3. Weerstandsvermogen Blz. 128
Verplichte kengetallen Blz. 129
Toelichting verplichte kengetallen Blz. 130
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 131
Algemeen Blz. 132
WOZ-beschikking Blz. 133
Tarieven belastingen en heffingen Blz. 134
Belastingopbrengsten Blz. 135
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 136
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven - 2 Blz. 137
Woonlasten Blz. 138
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 139
Invordering Blz. 140
Paragraaf Financiering Blz. 141
Algemeen Blz. 142
1. Kasbeheer Blz. 143
2. Risicobeheer Blz. 144
3. Gemeentefinanciering Blz. 145
4. Schatkistbankieren Blz. 146
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 147
Algemeen Blz. 148
Openbare ruimte Blz. 149
Gebouwenbeheer Blz. 150
Paragraaf Grondbeleid Blz. 151
Algemeen Blz. 152
Gronden en terreinen niet in exploitatie Blz. 153
Faciliterend grondbeleid Blz. 154
Voorraden Blz. 155
Voorraad uit te geven gronden Blz. 156
Verloopoverzicht getroffen voorzieningen Blz. 157
Conclusie Blz. 158
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 159
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Blz. 160
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Blz. 161
In liquidatie Blz. 162
Geliquideerd in 2020 Blz. 163
Paragraaf COVID-19 Blz. 164
Coronavirus in gemeente Aalten in 2020 Blz. 165
Baten, steunpaketten Blz. 166
Lasten Blz. 167
Paragraaf Demografische ontwikkeling Blz. 168
Algemeen Blz. 169
1. Bevolkings- en huishoudensontwikkeling Blz. 170
2. De demografische ontwikkelingen over 2020 en de effecten van COVID-19 Blz. 171
3. Stand van de woningvoorraad per 31 december 2020 Blz. 172
Jaarrekening Blz. 173
De balans per 31 december Blz. 174
De balans per 31 december Blz. 175
Het overzicht van baten en lasten Blz. 176
Het overzicht van baten en lasten Blz. 177
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 178
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 179
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 180
Activa Blz. 181
Vaste activa Blz. 182
Materiële vaste activa Blz. 183
Financiële vaste activa Blz. 184
Vlottende activa Blz. 185
Voorraden Blz. 186
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 187
Liquide middelen Blz. 188
Overlopende activa Blz. 189
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 190
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 191
Saldo van baten en lasten Blz. 192
Begrotingswijzigingen 2020 Blz. 193
Begrotingswijzigingen Blz. 194
Programma 1 Ruimte Blz. 195
Programma 1 Ruimte Blz. 196
Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 197
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 198
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 199
Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 200
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 201
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 202
Analyse tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 203
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 204
Incidentele baten en lasten en structurele mutaties op de reserves Blz. 205
Incidentele baten en lasten Blz. 206
Incidentele mutaties reserves Blz. 207
Structurele mutaties reserves Blz. 208
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 209
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 210
Lokale heffingen Blz. 211
Algemene uitkeringen Blz. 212
Dividend Blz. 213
Saldo financieringsfunctie Blz. 214
Onvoorzien Blz. 215
Onvoorzien Blz. 216
Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid Blz. 217
Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid Blz. 218
Stand van zaken kredieten Blz. 219
Stand van zaken kredieten Blz. 220
- Blz. 221
Bijlage Single information, Single audit (SiSa) Blz. 222
SiSa Blz. 223
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 224
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 225
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 226
1. Veiligheid Blz. 227
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 228
3. Economie Blz. 229
4. Onderwijs Blz. 230
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 231
6. Sociaal domein Blz. 232
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 233
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 234
Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's Blz. 235
Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's Blz. 236
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap