Incidentele baten en lasten en structurele mutaties op de reserves

Incidentele baten en lasten

In de jaarrekening moet een overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven. Dit overzicht speelt een rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht.

Omschrijving Primitief Raming na wijziging Werkelijk Werkelijk
2020 2020 2020 2019
Hogere onderhoudskosten wegen 38 39 139
NABO, beveiliging van onbewaakte spoorwegovergangen 274 264
Internationaal Netwerkburo 20 20
SPUK, rijksbijdrage -87 -116
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ten laste van de reserve 97 44
Slingeplas 63 28
Opheffing Recreatieschap Achterhoek Liemers -36 -36
Klimaatadaptie en duurzaamheid 71 73 -88
Bodemprojecten -28 -64
Uitvoeringsplannen structuurversterking 405 225 -83
Gerealiseerde boekwinst -79 -90
Gerealiseerd verlies 84 111
Bouwleges -300 -465 -495
Invoer Omgevingswet 91 90
Diverse uitgaven gedekt door de reserve 18 17
Totale uitgaven in verband met Corona 88 99
Dotatie voorziening wethouders -200 -100 116 760
Bommen onderzoek 33 49
Verduurzaming schoolgebouwen 152 9
Tijdelijke uitbreiding schoolgebouw 83 89
Leerlingenvervoer, niet uitgevoerde diensten -88
Subsidie voor projecten 20 -20
Muziekschool 60 60
Project Kerkenvisie 15 13
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ten laste van de reserve 38 28
Naoberfonds 40 28
Gebundelde BUIG uitkering -400 -489 -150
TOZO regeling -4.347 -2.131
Transisitievergoeding -87
Diverse uitgaven gedekt door de reserve 25 25
Totale uitgaven in verband met Corona 5.607 3.328
Handel en Ambacht, compensatie openbaar groen -34
Grondverkopen -120 -164
Afwaardering gronden en gebouwen 170
Onderhoud ten laste van de reserve 33 35
Viering 75 jaar bevrijding 48 48
Rijksbijdrage in loonkosten -154
Onderhoud gemeentelijke gebouwen ten laste van de reserve 84 7
Lagere dividend opbrengst 52 52
Rentevergoeding naheffingsaanslagen BTW Afvalfonds 37
Steunpaketten in verband met Corona -1.090 -1.171
Kosten onderzoek bommen, afwikkeling voorgaande jaren 105 84
Hogere uitkering -262
Gift -130
Provinciale bijdrage Corona -77 -77
Rijksbijdrage vanwege gederfde huurinkomsten sportaccommodaties -32 -40
Totale uitgaven in verband met Corona 196 199
-500 1.024 46 226

Incidentele mutaties reserves

Reserve Primitief Raming na wijziging Werkelijk Werkelijk
2020 2020 2020 2019
Algemene reserve -827 -480 -98
Onderhoud wegen -260 -38 -39 -403
Decentralisaties -881
Formatie en organisatie -165 -34 132 -246
Bodemsanering -45 -18 61
Onderhoud gemeentelijke gebouwen -204 -292 -122 -234
Onderwijshuisvesting -235 -92 -28
Dorpsuitleg -263 -263
Totaal incidentele mutaties reserves -629 -1.734 -882 -1.829

Structurele mutaties reserves

Reserve Primitief Raming na wijziging Werkelijk Werkelijk
2020 2020 2020 2019
Onderhoud wegen 290 290 290 290
Formatie en organisatie 80 80 80 70
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 180 180 180 198
Totaal structurele mutaties reserves 550 550 550 558