Programma 1 Ruimte

Bedragen x €1.000
Programma 1 Ruimte Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Verkeer en vervoer -276 -424
Openbaar vervoer -266 -2
Economische ontwikkeling 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -593 -2.152
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -29 -33
Economische promotie -210 -181
Sportaccommodaties -236 -340
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -128 -92
Riolering -2.114 -1.977
Afval -1.900 -1.884
Milieubeheer -105 -778
Begraafplaatsen en crematoria -311 -185
Ruimte en leefomgeving -120 -98
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -985 -1.194
Wonen en bouwen -682 -525
Totaal Baten -7.958 -9.865
Lasten
Verkeer en vervoer 2.237 2.981
Openbaar vervoer 559 25
Economische ontwikkeling 36 10
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 782 2.116
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 45
Economische promotie 201 27
Sportaccommodaties 1.532 1.680
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.809 1.837
Riolering 1.625 1.480
Afval 1.604 1.556
Milieubeheer 1.014 1.661
Begraafplaatsen en crematoria 359 348
Ruimte en leefomgeving 807 508
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 996 1.094
Wonen en bouwen 904 893
Totaal Lasten 14.506 16.259

Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten

Het verschil tussen de raming na wijziging en werkelijk 2020 bedraagt per saldo € 530.000 voordelig.

Verkeer en vervoer
Voor het groot onderhoud wegen is een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2021. Dit wordt in één groot onderhoudsbestek samengevoegd om een eventueel aanbestedingsvoordeel te behalen, voordeel € 40.000. De kosten van het groot onderhoud worden gedekt uit de reserve wegen en hebben geen invloed op het resultaat.
Voor het straatreinigen is de aanschaf van een nieuwe RAVO veegmachine naar voren gehaald, de kapitaallasten van € 20.000 waren voor 2020 niet begroot.
Met ingang van 2020 heeft de gemeente een nieuw onderhoudscontract voor de openbare verlichting. De nieuwe onderhoudsprijzen zijn meer marktconform dan afgelopen 4 jaar. In de voorjaarsnota is het budget al met € 15.000 bijgesteld. Daarnaast zijn er echter in 2020 meer schades en storingen geweest die toch nog een overschrijding van € 20.000 op deze post laten zien.

Openbaar vervoer
In 2020 zijn de maatregelen voor de niet actief beveiligde overweg (Nabo) voor Groot Heinenweg en Tuunterweg afgerond. De Nabo bij het Kleuverspad wordt in 2021 afgerond. De totale kosten voor de Nabo’s bedragen € 264.000, hiervan wordt op basis van het raadsbesluit uit de najaarsnota 2018 € 206.000 gedekt uit de algemene reserve.

Economische ontwikkeling
In 2020 zijn geen hercertificeringen en/of audits uitgevoerd in het kader van het keurmerk Veilig ondernemen. In verband met de coronamaatregelen zijn er ook nauwelijks acties en/of projecten uitgevoerd.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Op dit taakveld worden de bedrijventerreinen in exploitatie verantwoord. Deze geeft een nadeel van € 17.000. In de paragraaf grondbeleid zijn de bouwgrondexploitaties nader toegelicht.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Door de coronamaatregelen zijn er minder standplaatsen voor weekmarkten ingenomen, nadeel € 4.300.

Economische promotie
Vanwege de corona zijn de campings tot 15 juni 2020 gesloten geweest. Omdat deze maatregel ook tot een lagere opbrengst toeristenbelasting kon leiden, heeft het Rijk een steunpakket beschikbaar gesteld waarin onder andere de toeristenbelasting wordt gecompenseerd. Deze compensatie bedroeg voor Aalten € 22.000. Door de corona, maar ook door het mooie weer hebben veel toeristen besloten om in eigen land te blijven. Dit heeft tot grote drukte op de campings geleid. Deze drukte heeft het gemis aan het aantal overnachtingen in het voorjaar volledig goed gemaakt. Hierdoor komt de opbrengst toeristenbelasting € 22.000 hoger uit.

Sportaccommodaties
Bij de binnensportaccommodaties is minder uitgegeven aan sportinventaris, onder andere omdat de beheerders veel meer zelf op konden pakken toen de accommodaties verplicht gesloten waren ten gevolge van de coronamaatregelen. Er zijn veel huurinkomsten weggevallen (door verplichte sluiting van de binnensportaccommodaties in het tweede en vierde kwartaal) en de beperkingen om te kunnen sporten in groepen. In totaal hebben we een lagere opbrengst van € 93.000; hiervan wordt € 54.000 gedekt vanuit de coronagelden, zie ook paragraaf COVID-19. Er is bij de rijksoverheid een tegemoetkoming aangevraagd via de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID. Hiervoor is tot nu toe € 40.000 ontvangen. De compensatie voor het laatste kwartaal 2020 is aangevraagd, de hoogte van deze uitkering is nog niet bekend. Het ontvangen bedrag is bijgestort in de gemeentelijke coronagelden. Al met al een lastig jaar voor de binnensportaccommodaties.

Voorheen konden we de btw die verband hield met sport en bewegen in aftrek nemen. Dit recht is vanaf 2019 vervallen en is vervangen door de Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK). In het kader van deze regeling vragen we jaarlijks deze subsidie aan. Van te voren is niet in te schatten hoe hoog deze is. Er wordt een aanvraag gedaan op basis van de werkelijke gemaakte kosten en de uitkering is afhankelijk van wat er totaal in de pot zit, over 2019 is de uitkering 100% geweest. Hierdoor hebben we nog € 29.000 extra ontvangen in 2020 over 2019.

Daarnaast zijn er minder uren toegerekend voor de sporthalbeheerders (€ 93.000) doordat de sporthallen een groot gedeelte van het jaar dicht hebben gezeten. Dit betreft alleen een andere verdeling van uren en heeft geen effect op het saldo.

De afrekeningen over 2018 en 2019 van de service overeenkomst voor de sporthal Stationsplein waren niet in het budget opgenomen, dit geeft een nadeel van € 41.000. De hogere afrekening wordt veroorzaakt doordat een aantal kosten bij de sporthal in één keer zijn verantwoord terwijl deze over de jaren verdeeld hadden moeten worden. De verwachting is dat de komende jaren het budget voldoende is.

Bij de Eurohal is voor € 53.000 minder aan groot onderhoud uitgevoerd dan gepland. Dit is in voorbereiding en staat nu gepland voor 2021. Het grote onderhoud wordt gedekt uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen en heeft geen invloed op het resultaat.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
In maart 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot aankoop van de Slingeplas van Leisurelands. De Slingeplas komt in erfpacht bij De Twee Bruggen waar ook het beheer en onderhoud van het recreatiegebied komt te liggen. Door de coronacrisis is de erfpacht uitgesteld, zie raadsmededeling 46-2020 voortgang Slingeplas.
Met Leisurelands is afgesproken dat de overdracht van Leisurelands naar de gemeente ‘gewoon’ plaatsvindt voor 1 mei 2020. Leisurelands heeft na de overdracht gedurende een periode van één jaar de exploitatie voor eigen rekening en risico voort gezet. De parkeergelden (gemiddeld over de afgelopen jaren € 20.000) komen ten gunste van de gemeente Aalten. Deze inkomsten zijn € 15.000 hoger geworden.
In afwachting van de waardering na afsluiten van de erfpachtovereenkomst met De Twee Bruggen in 2021 is er over 2020 niet afgeschreven. De afschrijvingen waren begroot op € 20.000. Totaal voordeel € 35.000.

Riolering
De totale kosten voor riolering verlopen budgettair neutraal. Eventuele tekorten en overschotten worden verrekend met de voorziening riolering. In de kostenberekening nemen we hiervoor meer componenten mee dan uit dit taakveld blijkt zoals btw en overhead kosten. In 2020 hebben we conform begroting € 325.000 toe gevoegd aan de voorziening riolering.

Afval
In 2020 is € 288.000 aan de voorziening onttrokken, dit was € 85.000 lager dan begroot. Door gewijzigde regelgeving wordt omzetbelasting die drukt op de kosten van scheiding en registratie als ondernemerstaak en niet als overheidstaak gezien. Alleen de BTW die we betalen op overheidstaken (compensabele BTW) mogen we meenemen in de berekening van het afvaltarief. Door deze wijziging kunnen we minder kosten toerekenen aan afval. Dit heeft tot gevolg dat we minder aan de voorziening (die bestemd is ter dekking van de kosten) mogen onttrekken.

Milieubeheer
In 2020 heeft de ODA stappen gemaakt om haar bedrijfsvoering te verbeteren, mede naar aanleiding van de zienswijze van de raad. Door de uitbraak van corona, met als gevolg dat medewerkers vanuit huis/thuis hebben gewerkt, is hiermee onregelmatigheid in de controles en voortgang van dossiers ontstaan. Er is in de eerste twee trimesters onvoldoende zicht geweest op de extra ureninzet (onder andere brand Virupa, drugslab Gendringseweg, diverse klachten/handhavingsverzoeken) ten behoeve van de gemeente Aalten. In de laatste maanden van het jaar heeft men met alle beschikbare menskracht de reguliere controles opgepakt. Normaliter wordt extra inzet tijdig aangekondigd om bijgestuurd te worden, dit is in 2020 onvoldoende mogelijk geweest. De ODA zet zich in om deze overschrijding van € 50.000 te compenseren in 2021, aangezien door coronamaatregelen en de weersomstandigheden rond medio februari geen of minimaal controles kunnen worden uitgevoerd.

In de decembercirculaire 2019 is € 25.000 toegezegd om bewoners en particuliere gebouweigenaren in het kader van de transitievisie goed te informeren met name door middel van energieloketten, zie raadsmededeling 69-2020. Het betreft een bestemminguitkering uit de decembercirculaire die wordt ingezet voor de gemeentelijk taken duurzaamheid en klimaatadaptatie. In 2020 is wel in regionale samenwerking geïnventariseerd wat het energieloket daarvoor in het kader van de doorontwikkeling energieloketten zou kunnen doen. Er is nog geen regionale overeenstemming over gekregen. Het over 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 25.000 is in 2021 wel nodig en wordt in de voorjaarsnota 2021 weer opgevoerd.

De spoedsanering asbesthoudend zandpad nabij Piet Heinstraat 8 is goedkoper uitgevallen, omdat de
asbestlaag minder dik was dan op basis van onderzoek was geraamd en door een voordeel in het offerte-traject. De totale kosten voor bodem zijn in 2020 € 75.000, dit is een voordeel van € 15.000 ten opzichte van de raming. Hiervan wordt € 17.000 gedekt uit de reserve bodemsanering.

Begraafplaatsen en crematoria
De opbrengst van begraafrechten zijn in 2020 € 42.000 hoger dan geraamd. Naast dat diverse tarieven voor graven in 2020 ten opzichte van 2019 zijn gestegen met 56% (is begroot) zijn er ook meer (urnen)graven uitgegeven (inclusief verlengingen). In 2019 waren het er 61, in 2020 73. Dit verklaart de hogere ontvangen begraafrechten.

Ruimtelijke ordening € 46.000 hogere ontvangsten
Er zijn behoorlijk wat ruimtelijke plannen/projecten behandeld en in procedure gebracht. In ieder geval meer dan voorzien. Ook het succes van het verzamelen van meerdere individuele verzoeken en die vervolgens in één bestemmingsplan samenbrengen (het veegplan) werpt zijn vruchten af. Er hoeft dan maar één keer de procedure te worden doorlopen. Dat is voordeliger en interessanter voor burger en bedrijf.

In oktober heeft de raad in het kader van Centrumvisie Dinxperlo besloten tot aankoop van de locatie en pand Wilhelminastraat 7/7a in Dinxperlo ad € 400.000. De intentie is om het pand te slopen en de grond te gebruiken voor parkeerterrein. Er is uitgegaan van een maximale afboeking van € 400.000, de uiteindelijke afwaardering is € 300.000 geworden (gebaseerd op de vierkante meter prijs), een voordeel van € 100.000. De dekking verloopt via de algemene reserve en heeft geen invloed op het resultaat.

Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)
Op dit taakveld worden bouwgronden in exploitatie verantwoord. Elk jaar ten tijde van het jaarwerk wordt een hercalculatie uitgevoerd voor de bouwgronden in exploitatie. Deze geeft een voordeel van € 153.000. In de paragraaf grondbeleid zijn de bouwgrondexploitaties nader toegelicht.

Wonen en bouwen
Het voordeel op dit onderdeel wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst bouwleges van € 30.000. In 2020 is een aantal omgevingsvergunningen verleend voor grote bouwplannen met hoge bouwkosten (onder andere het Hoge Veld en Saba Dinxperlo). Dit verklaart het positieve verschil tussen de begroting en realisatie 2020. In de najaarsnota zijn de opbrengsten al met € 165.000 verhoogd. Nu blijken de inkomsten nog weer € 30.000 hoger te zijn.