Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Het geraamde (begrote) resultaat wordt in taakveld 0.8 gepresenteerd. Het werkelijke resultaat wordt in taakveld 0.11 gepresenteerd. Een positief resultaat wordt onder de lasten verantwoord, een negatief resultaat onder de baten.

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Bestuur -46 -90
Burgerzaken -257 -307
Beheer overige gebouwen en gronden -421 -436
Overhead -367 -211
Treasury -672 -874
OZB woningen -3.235 -3.160
OZB niet-woningen -1.515 -1.506
Belastingen overig -227 -235
Algemene uitkering en overige uitk.GF -46.143 -43.204
Overige baten en lasten -247 0
Totaal Baten -53.130 -50.025
Lasten
Bestuur 1.943 2.600
Burgerzaken 567 673
Beheer overige gebouwen en gronden 628 544
Overhead 8.374 8.347
Treasury 254 307
OZB woningen 209 169
OZB niet-woningen 122 112
Belastingen overig 139 117
Algemene uitkering en overige uitk.GF 5 0
Overige baten en lasten 183 674
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0
Totaal Lasten 12.424 13.543
Onttrekkingen
Mutaties reserves -1.577 -2.129
Resultaat van de rek. van baten en lst. 0 -1.302
Totaal Onttrekkingen -1.577 -3.431
Stortingen
Mutaties reserves 1.245 858
Resultaat van de rek. van baten en lst. 421 0
Totaal Stortingen 1.665 858

1. Veiligheid

Bedragen x €1.000
1. Veiligheid Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1
Openbare orde en veiligheid -27 -23
Totaal Baten -28 -24
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer 1.859 1.804
Openbare orde en veiligheid 643 461
Totaal Lasten 2.503 2.265

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Verkeer en vervoer -276 -424
Openbaar vervoer -266 -2
Totaal Baten -543 -426
Lasten
Verkeer en vervoer 2.237 2.981
Openbaar vervoer 559 25
Totaal Lasten 2.796 3.005

3. Economie

Bedragen x €1.000
3. Economie Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Economische ontwikkeling 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -593 -2.152
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -29 -33
Economische promotie -210 -181
Totaal Baten -833 -2.366
Lasten
Economische ontwikkeling 36 10
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 782 2.116
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 45
Economische promotie 201 27
Totaal Lasten 1.061 2.198

4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
4. Onderwijs Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Onderwijshuisvesting -35 -28
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -289 -206
Totaal Baten -324 -234
Lasten
Openbaar basisonderwijs 10 10
Onderwijshuisvesting 955 890
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.049 985
Totaal Lasten 2.014 1.886

5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Sportbeleid en activering -20 0
Sportaccommodaties -236 -340
Cultuurpresentatie-productie-particip. 0 0
Musea -14 -14
Cultureel erfgoed -102 -43
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -128 -92
Totaal Baten -500 -489
Lasten
Sportbeleid en activering 205 192
Sportaccommodaties 1.532 1.680
Cultuurpresentatie-productie-particip. 333 279
Musea 309 304
Cultureel erfgoed 226 114
Media 488 490
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.809 1.837
Totaal Lasten 4.902 4.896

6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie -93 -65
WijkteamsToegang eerstelijnsvoorziening 0 0
Inkomensregelingen -6.726 -4.381
Begeleide participa.WSW en Beschut werk -87 0
Arbeidsparticipatie 0 -4
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -5 -20
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 -239 -318
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 -195 0
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 0 0
Totaal Baten -7.345 -4.788
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie 2.787 2.880
WijkteamsToegang eerstelijnsvoorziening 373 310
Inkomensregelingen 9.244 7.208
Begeleide participa.WSW en Beschut werk 9.465 8.894
Arbeidsparticipatie 571 585
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 940 1.016
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 4.963 4.612
Maatwerkdienstverlening 18-LEEG IN 2023 6.810 6.074
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 51 32
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 622 623
Totaal Lasten 35.826 32.234

7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Riolering -2.114 -1.977
Afval -1.900 -1.884
Milieubeheer -105 -778
Begraafplaatsen en crematoria -311 -185
Totaal Baten -4.430 -4.824
Lasten
Riolering 1.625 1.480
Afval 1.604 1.556
Milieubeheer 1.014 1.661
Begraafplaatsen en crematoria 359 348
Totaal Lasten 4.601 5.044

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Ruimte en leefomgeving -120 -98
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -985 -1.194
Wonen en bouwen -682 -525
Totaal Baten -1.788 -1.817
Lasten
Ruimte en leefomgeving 807 508
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 996 1.094
Wonen en bouwen 904 893
Totaal Lasten 2.706 2.494