Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Het geraamde (begrote) resultaat wordt in taakveld 0.8 gepresenteerd. Het werkelijke resultaat wordt in taakveld 0.11 gepresenteerd. Een positief resultaat wordt onder de lasten verantwoord, een negatief resultaat onder de baten.

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Bestuur -46 -46 -46 -90
Burgerzaken -281 -280 -257 -307
Beheer overige gebouwen en gronden -219 -430 -421 -436
Overhead -59 -239 -367 -211
Treasury -738 -670 -672 -874
OZB woningen -3.215 -3.241 -3.235 -3.160
OZB niet-woningen -1.511 -1.529 -1.515 -1.506
Belastingen overig -239 -239 -227 -235
Algemene uitkering en overige uitk.GF -43.526 -46.067 -46.143 -43.204
Overige baten en lasten 0 -524 -247 0
Totaal Baten -49.833 -53.265 -53.130 -50.025
Lasten
Bestuur 1.805 1.838 1.943 2.600
Burgerzaken 629 610 567 673
Beheer overige gebouwen en gronden 478 507 628 544
Overhead 8.055 8.459 8.374 8.347
Treasury 298 213 254 307
OZB woningen 182 183 209 169
OZB niet-woningen 121 118 122 112
Belastingen overig 116 135 139 117
Algemene uitkering en overige uitk.GF 4 4 5 0
Overige baten en lasten 872 520 183 674
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10 0 0 0
Totaal Lasten 12.572 12.587 12.424 13.543
Onttrekkingen
Mutaties reserves -629 -2.297 -1.577 -2.129
Resultaat van de rek. van baten en lst. 0 0 0 -1.302
Totaal Onttrekkingen -629 -2.297 -1.577 -3.431
Stortingen
Mutaties reserves 550 1.113 1.245 858
Resultaat van de rek. van baten en lst. 0 0 421 0
Totaal Stortingen 550 1.113 1.665 858

1. Veiligheid

Bedragen x €1.000
1. Veiligheid Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -16 -10 -27 -23
Totaal Baten -17 -11 -28 -24
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer 1.909 1.895 1.859 1.804
Openbare orde en veiligheid 200 618 643 461
Totaal Lasten 2.109 2.513 2.503 2.265

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Verkeer en vervoer -60 -268 -276 -424
Openbaar vervoer 0 -265 -266 -2
Totaal Baten -60 -532 -543 -426
Lasten
Verkeer en vervoer 2.337 2.232 2.237 2.981
Openbaar vervoer 25 566 559 25
Totaal Lasten 2.362 2.798 2.796 3.005

3. Economie

Bedragen x €1.000
3. Economie Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7 -593 -593 -2.152
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -37 -37 -29 -33
Economische promotie -204 -188 -210 -181
Totaal Baten -248 -819 -833 -2.366
Lasten
Economische ontwikkeling 18 43 36 10
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4 765 782 2.116
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 45 44 42 45
Economische promotie 29 199 201 27
Totaal Lasten 97 1.051 1.061 2.198

4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
4. Onderwijs Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Onderwijshuisvesting -37 -35 -35 -28
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -279 -417 -289 -206
Totaal Baten -315 -452 -324 -234
Lasten
Openbaar basisonderwijs 12 10 10 10
Onderwijshuisvesting 819 1.075 955 890
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.038 1.205 1.049 985
Totaal Lasten 1.869 2.290 2.014 1.886

5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Sportbeleid en activering 0 0 -20 0
Sportaccommodaties -259 -254 -236 -340
Cultuurpresentatie-productie-particip. 0 0 0 0
Musea -14 -14 -14 -14
Cultureel erfgoed -2 -102 -102 -43
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -62 -129 -128 -92
Totaal Baten -337 -500 -500 -489
Lasten
Sportbeleid en activering 194 220 205 192
Sportaccommodaties 1.590 1.668 1.532 1.680
Cultuurpresentatie-productie-particip. 247 498 333 279
Musea 317 338 309 304
Cultureel erfgoed 118 256 226 114
Media 489 476 488 490
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.793 1.852 1.809 1.837
Totaal Lasten 4.747 5.307 4.902 4.896

6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie -53 -47 -93 -65
Wijkteams 0 0 0 0
Inkomensregelingen -4.533 -8.937 -6.726 -4.381
Begeleide participatie 0 0 -87 0
Arbeidsparticipatie 0 0 0 -4
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -13 -13 -5 -20
Maatwerkdienstverlening 18+ -250 -206 -239 -318
Geëscaleerde zorg 18+ 0 -195 -195 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Baten -4.849 -9.397 -7.345 -4.788
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie 3.074 2.870 2.787 2.880
Wijkteams 340 407 373 310
Inkomensregelingen 7.575 11.555 9.244 7.208
Begeleide participatie 8.064 9.483 9.465 8.894
Arbeidsparticipatie 611 578 571 585
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 707 940 940 1.016
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.251 5.004 4.963 4.612
Maatwerkdienstverlening 18- 5.561 6.707 6.810 6.074
Geëscaleerde zorg 18+ 16 41 51 32
Geëscaleerde zorg 18- 601 585 622 623
Totaal Lasten 30.801 38.170 35.826 32.234

7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Riolering -1.920 -2.092 -2.114 -1.977
Afval -1.883 -2.023 -1.900 -1.884
Milieubeheer -38 -125 -105 -778
Begraafplaatsen en crematoria -269 -269 -311 -185
Totaal Baten -4.110 -4.509 -4.430 -4.824
Lasten
Riolering 1.457 1.620 1.625 1.480
Afval 1.536 1.676 1.604 1.556
Milieubeheer 946 1.032 1.014 1.661
Begraafplaatsen en crematoria 391 370 359 348
Totaal Lasten 4.331 4.698 4.601 5.044

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Begroting 2020 Begroting NW 2020, B20 Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Ruimtelijke ordening -42 -77 -120 -98
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -692 -1.237 -985 -1.194
Wonen en bouwen -412 -648 -682 -525
Totaal Baten -1.146 -1.963 -1.788 -1.817
Lasten
Ruimtelijke ordening 452 933 807 508
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 671 1.401 996 1.094
Wonen en bouwen 983 883 904 893
Totaal Lasten 2.107 3.218 2.706 2.494
Onttrekkingen
Ruimtelijke ordening 0 0 0 0