Programma 2 Sociaal Domein

1. Ontwikkelingen binnen dit programma

Gevolgen corona op het Sociaal Domein
De gevolgen van corona op het Sociaal Domein zijn onverminderd groot. Ook tijdens de tweede lockdown zijn we in gesprek met de verschillende partijen in het onderwijs en de zorg, met (sport)verenigingen en met andere gemeenten. We maken afspraken, bieden hulp en scheppen zoveel mogelijk duidelijkheid. Onze handhavers laten zich nog steeds zien op straat en zijn alert. De uiteindelijke consequenties van deze coronacrisis zijn nog steeds niet te overzien, maar we laten ons ook als gemeentelijk Sociaal Domein zien en ondersteunen waar mogelijk. Figulus speelt hierin onverminderd een belangrijke (en positieve) rol.

Escalatieteam Drugs
Gedurende 2020 kwamen steeds meer signalen van overlast van groepen jongeren en escalaties rondom drugsgebruik. Derhalve is eind 2020 een escalatieteam drugs opgezet. Het escalatieteam drugs is opgebouwd uit een stuurgroep en verschillende werkgroepen, te weten preventie, zorg en handhaving. Zij richten zich op een plan van aanpak voor de korte, middellange en lange termijn. De werkgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van zowel gemeente als samenwerkende partners.

Inkoop Zorg 2022
De 8 Achterhoekse gemeenten hebben al sinds de overheveling van Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen naar gemeenten (de decentralisaties) de ambitie om te komen tot een optimale uitvoering van deze taken. Met ‘optimale uitvoering’ bedoelen de gemeenten dat de zorginzet voor inwoners veel nadrukkelijker voorop moet komen te staan. In de afgelopen jaren zijn daartoe al heel wat stappen gezet, maar met de inkoop van 2022 wordt misschien wel het belangrijkste resultaat behaald. De samenwerking met en tussen zorgaanbieders is bij deze laatste stap belangrijker dan ooit. In 2020 zijn we in de Achterhoek met het proces gestart waarin alles op alles wordt gezet om deze samenwerking te laten slagen én de ambitie waar te maken.

Laborijn: Uittreden Oude IJsselstreek
Het Algemeen Bestuur van Laborijn heeft in juni overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Oude IJsselstreek gaat uittreden uit Laborijn. Laborijn is vol aan de slag gegaan met deelprojecten om de uittreding te realiseren. Daarnaast is Laborijn bezig om de organisatie (op de uittreding) aan te passen zodat de kwaliteit van de dienstverlening ook in 2021 gegarandeerd is. Het proces is naar wens en in goede samenwerking verlopen. Sinds 1 januari 2021 maakt de gemeente Oude IJsselstreek geen deel meer uit van de gemeenschappelijke regeling. Wel voert Laborijn (middels een dienstverleningsovereenkomst) de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeente Oude IJsselstreek.

Laborijn: Uitvoering Tozo
Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De regeling wordt voor de gemeente Aalten uitgevoerd door Laborijn. De eerste weken na de corona uitbraak liep het totaal aantal aanvragen voor de regeling al op richting 2000. Plusminus 20% van de aanvragen kwam van ondernemers uit de gemeente Aalten. Na Tozo 1 volgden in de loop van 2020 Tozo 2 en Tozo 3. Hiervan werd minder gebruik gemaakt, met name doordat het inkomen van de partner onderdeel is geworden van de toets. Vanaf Tozo 3 is er fors meer aandacht voor het ondersteunen van de aanvrager op een breder vlak dan het inkomen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een verzoek tot ondersteuning voor omscholing naar een andere branche, het volgen van sollicitatietrainingen, hulp bij het vinden van een passende vacature of ondersteuning bij het voortzetten van het ondernemerschap. Laborijn heeft deze aanvullende dienstverlening inmiddels ingericht.

Regio Achterhoek
Wij zijn actief betrokken bij 8RHK ambassadeurs. Samen met andere overheden, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties bundelen we onze krachten voor het realiseren van de Achterhoek Visie 2030. Een Visie gericht op een bloeiende economie en kwaliteit van leven. Met daarbij een gezamenlijke lobby richting Provincie, Rijk en de EU. We werken samen aan het versterken van een groene, gezonde, bereikbare woon- en leefomgeving, door inbreng en kennisuitwisseling van onze organisatie in de thematafels van 8RHK ambassadeurs.

 

2. Wat waren onze doelstellingen?

P2.01 Inclusieve samenleving *16,40,41,42 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Omschrijving (toelichting)

Iedereen moet mee kunnen doen in de Aaltense samenleving.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is nog niet behaald. Vanwege de coronacrisis heeft dit traject enige tijd stilgelegen, omdat met name kwetsbare inwoners uitgenodigd worden om mee te praten. In de zomer is dit proces opgestart. Echter, de ontwikkelingen rondom corona zorgen (opnieuw) voor vertraging van dit proces. Er zijn al wel stappen gezet om te komen tot een inclusievere samenleving . In samenspraak met de ondernemersverenigingen en –fondsen in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort is het initiatief genomen tot het gemeentebreed uitrollen van ‘Hoge Nood’ stickers (zie ook Raadsmededeling 33-2020).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.02 Jongeren *35,36

Omschrijving (toelichting)

Jongeren ontwikkelen zich op positieve wijze.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan deze doelstelling. Het project Think is van start gegaan op Schaersvoorde en wordt als zeer positief ervaren door zowel de leerlingen als de mentoren. Door de drugsaanpak is de onderlingse samenwerking tussen gemeenten, zorgparnters en andere ketenpartners versterkt. Het jongerenwerk is actief om de jongeren, ondanks de maatregelen, te ondersteunen met diverse (sport) actviteiten. De doelstelling blijft een constant aandachtspunt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.03 Zorg

Omschrijving (toelichting)

De gemeente werkt burgergericht vanuit de bedoeling van de wetten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is behaald. De consulenten werken volgens de omgekeerde toets, burgergericht en vanuit de bedoeling van de wetten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.04 Zorg

Omschrijving (toelichting)

De uitgaven blijven binnen de gestelde financiële kaders.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is behaald (na bijstellingen in de voorjaars- en najaarsnota) vanuit het perspectief van het gehele sociale domein. Financiële meevallers vanuit de Participatiewet en Beschermd Wonen compenseren tekorten bij de jeugdzorg en de WMO.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.05 Zorg

Omschrijving (toelichting)

Geïndiceerde zorg zoveel mogelijk voorkomen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is nog niet behaald. Consulenten onderzoeken bij een zorgvraag altijd de mogelijkheden vanuit voorliggende voorzieningen. De impact van Corona is echter groot, veel activiteiten zijn stil komen te liggen. Desondanks zoeken we doorlopend naar andere mogelijkheden dan geïndiceerde zorg. Een van de nieuwe initiatieven is het project "Welzijn op recept".

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.06 Zorg

Omschrijving (toelichting)

De gezondheid van onze inwoners verbeteren.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Langs verschillende activiteiten wordt gewerkt aan deze doelstelling. De coronacrisis onderstreept het belang van een gezonde leefstijl. We sluiten zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande activiteiten. Op het niveau van de regio is er een regionaal preventieakkoord gesloten en is er een start gemaakt met de acceleratiefase van het Kavelmodel/Achterhoek Gezond. Op lokaal niveau wordt ingezet op activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen, zoals het ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik, acties op het stoppen en voorkomen van roken en het verder implementeren van beweegprogramma's zoals de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Ook is er voor de jaren 2020-2022 met Menzis een overeenkomst gesloten voor de gemeentepolis. Inwoners met een verzekering van de gemeentepolis kunnen deelnemen aan programma’s die een gezonde leefstijl bevorderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.07 Muziekonderwijs

Omschrijving (toelichting)

HAFA-muziekonderwijs bieden aan kinderen in Aalten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is behaald. De samenwerking met Boogie Woogie is correct en zorgvuldig afgewikkeld. Met de muziekverenigingen zijn concrete afspraken gemaakt voor het organiseren van HAFA-muziekonderwijs in samenwerking met de muziekverenigingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.08 Laborijn

Omschrijving (toelichting)

Verbeteren functioneren Laborijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is gehaald, het functioneren van Laborijn is verbeterd in 2020. Dit blijkt onder andere uit het klanttevredenheidsonderzoek (zie ook Raadsmededeling 164-2020). Financieel en qua aantallen (mensen met een Participatiewetuitkering) was 2020 een uitstekend jaar voor Laborijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.09 Nieuwkomers *45

Omschrijving (toelichting)

Op 1 januari 2021 is Aalten klaar voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We liggen op koers om de doelstelling per 1 januari 2022 te realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.10 Bestuur en organisatie

Omschrijving (toelichting)

De gemeentelijke organisatie werkt projectmatig en integraal.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het proces is gaande. De medewerkers zijn getraind waarmee het cognitieve deel is afgerond. Hiermee zijn projectmatig werken en integrale advisering verder versterkt. De toepassing van het projectmatig werken en integrale advisering behoeft nog wel enige sturing omdat het een nieuwe manier van werken betreft. Hierin worden goede slagen gemaakt en het komt direct ten goede aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.11 Bestuur en Organisatie

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Aalten is een betrouwbare en integere partner.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De werkgroep heeft de kaders voor integriteitsbeleid voorbereid, waarbij de nadruk op betere bewustwording ligt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.12 Openbare orde en veiligheid *15

Omschrijving (toelichting)

We maken ons weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De lokale visie heeft vertraging opgelopen, mede als gevolg van corona. Medio 2021 wordt de raad een beleidsnota voorgelegd met daarin een integrale visie op ondermijning in onze gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.13 Economie *18

Omschrijving (toelichting)

Horecaondernemers helderheid verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen binnen de gemeente Aalten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn structureel gesprekken met de horeca over de mogelijkheden en beperkingen binnen de gemeente Aalten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.14 75 jaar bevrijding *32

Omschrijving (toelichting)

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021.`Zie Raadsmededeling 60-2020.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P2.15 Sport *28

Omschrijving (toelichting)

Versterken van de maatschappelijke kracht van sport en het sportlandschap toekomstbestendig maken.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is gehaald. Het beweeg- en sportakkoord "Heel gemeente Aalten beweegt" is op 27 november door de betrokken partijen coronaproof getekend. De concept van open en vitale sportparken wordt in een continue proces doorontwikkeld in samenwerking met de sportparken in onze gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3. Overzicht middelen per taakveld

De analyse van de onderlinge verschillen is opgenomen in het tweede deel van dit boekwerk in de toelichting op de programmarekening.

Bedragen x €1.000
Programma 2 Sociaal Domein Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten -7.879 -5.194
Lasten 43.847 40.363

4. Eigen grafieken indicatoren

5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl