Programma 3 Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000
Programma 3 Bedrijfsvoering Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Burgerzaken -257 -307
Beheer overige gebouwen en gronden -421 -436
Overhead -367 -211
Treasury -672 -874
OZB woningen -3.235 -3.160
OZB niet-woningen -1.515 -1.506
Belastingen overig -227 -235
Algemene uitkering en overige uitk.GF -46.143 -43.204
Overige baten en lasten -247 0
Totaal Baten -53.085 -49.935
Lasten
Burgerzaken 567 673
Beheer overige gebouwen en gronden 628 544
Overhead 8.374 8.347
Treasury 254 307
OZB woningen 209 169
OZB niet-woningen 122 112
Belastingen overig 139 117
Algemene uitkering en overige uitk.GF 5 0
Overige baten en lasten 183 674
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0
Totaal Lasten 10.481 10.944
Onttrekkingen
Mutaties reserves -1.577 -2.129
Resultaat van de rek. van baten en lst. 0 -1.302
Totaal Onttrekkingen -1.577 -3.431
Stortingen
Mutaties reserves 1.245 858
Resultaat van de rek. van baten en lst. 421 0
Totaal Stortingen 1.665 858

Analyse tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten

Het verschil tussen de raming na wijziging en werkelijk 2020 bedraagt per saldo € 1.139.000 nadelig.

Burgerzaken
Het project E-diensten burgerzaken is vanwege vertraging bij de leverancier doorgeschoven naar 2021. Het in 2020 niet benutte coronabudget van € 27.000 willen we hiervoor in 2021 gebruiken. Daarnaast zijn er door corona minder paspoorten en identiteitskaarten afgegeven dan vooraf ingeschat. Dit zorgt zowel aan de baten als aan de lastenkant voor een onderschrijding. Per saldo een nadeel van € 9.000.

Beheer overige gebouwen en gronden
De grondoverdracht en verdere realisatie van object Groot Deunkweg 5 is doorgeschoven en vindt plaats in 2021. Op grond van de BBV notitie materiële vaste activa en de intentie om het object Sondernweg 2 in erfpacht uit te geven heeft een afwaardering moeten plaatsvinden van € 170.000. Deze afboeking is niet geraamd en zorgt dat per saldo een nadeel is ontstaan van € 130.000.

Overhead
Een deel van het groot onderhoud bij onze gemeentelijke gebouwen ter hoogte van € 77.000 is doorgeschoven naar 2021. Dit grote onderhoud wordt gedekt uit reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen en heeft geen effect op het resultaat.
Met betrekking tot de loongerelateerde kosten (en opbrengsten) wordt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde systematiek van het schommelfonds gewerkt. Dit houdt in dat de werkelijke jaarlijkse uitgaven voor lonen, sociale lasten, scholing en inhuur worden opgeteld en afgezet tegen het totaal beschikbare budget. Vanwege mogelijke schommelingen in de kosten wordt per jaar het uiteindelijke verschil toegevoegd of onttrokken aan de reserve formatie en organisatie. Over heel 2020 heeft deze systematiek ertoe geleid dat
€ 132.000 aan de reserve formatie en organisatie is toegevoegd. Deze toevoeging is opgenomen in het overzicht op de mutaties van de reserves in programma 3. De hoogte van deze reserve formatie en organisatie is per ultimo 2020 € 650.000.

Treasury
Na lang overleg tussen de belastingdienst en het ministerie is er in 2020 een standpunt ingenomen over wel of geen btw met betrekking tot het Afvalfonds. Dit heeft met terugwerkende kracht geleid tot naheffingsaanslagen over de periode 2015 tot en met 2019. De belastingdienst heeft daarbij, overigens conform de wet, forse rentevergoedingen in rekening gebracht. We hebben daartegen bezwaar aangetekend, omdat we van mening zijn dat deze rentevergoeding onredelijk en niet passend is. Immers, er is in dit geval enkel sprake van een overheveling van een activiteit van het Btw-compensatiefonds naar de btw-aangifte. Dit geeft een nadeel van € 37.000.

OZB woningen & OZB niet-woningen
In het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met bijna een verdubbeling van het aantal bezwaarschriften WOZ (174 in 2020). De grote stijging is toe te schrijven aan het toenemende aantal 'no cure no pay' bureaus die actief zijn. De toename van het aantal bezwaarschriften WOZ verklaart de hogere lasten in 2020. Bij de WOZ-beschikkingen 2021 roepen wij de belastingplichtigen nog meer op eerst contact met ons op te nemen voordat ze met een dergelijk bureau in zee gaan.

Belastingen overig
In 2020 is het heffingsgebied voor de reclamebelasting aangepast. Hierdoor valt een aantal ondernemers buiten de heffing. Dit zorgt per saldo voor een lagere opbrengst van € 6.000.

Algemene uitkering en overige uitkeringen
De raming voor de algemene uitkering is aangepast met de effecten uit de circulaires tot en met september 2020. Ook zijn de aantallen van de verschillende rekenmaatstaven van de algemene uitkering aangepast aan de op dat moment laatst bekende specificatie van het Rijk. Uiteindelijk is over 2020 € 76.000 meer ontvangen. De oorzaken liggen in een voordelige afrekening over voorgaande jaren van € 13.000 en een bijstelling in de maatstaven over het laatste kwartaal 2020 met een negatief effect van € 39.000. Het derde steunpakket corona leverde een aanvullende bijdrage op van € 81.000. Voor het bommenonderzoek in Dinxperlo ontvangen we op basis van de gemaakte kosten € 21.000 meer dan eerder voorzien.

Overige baten en lasten
In 2020 is een gift ontvangen van het Aaltense bedrijf Beele, Safety Sealing Systems van € 130.000.
Tevens is aan de batenkant het geraamde nadelig resultaat bij de najaarsnota 2020 verantwoord. Het uiteindelijk (positieve) resultaat wordt verderop bij het taakveld ‘Resultaat van de rekening van baten & lasten’ verantwoord.
De doorbelaste loonkosten zijn in 2020 hoger dan begroot, waardoor de loonkosten op diverse taakvelden hoger uit vallen. Op dit taakveld zorgt dit daarentegen per saldo voor lagere lasten ad € 337.000.

Vennootschapsbelasting (Vpb)
De afgelopen jaren is er geen vennootschapsbelasting betaald. Dit is ook het geval voor 2020.

Mutaties reserves
De verschillen in de mutaties op de reserves worden in het volgende overzicht verduidelijkt. De lagere onttrekkingen worden in de verschillende programma’s toegelicht.

Resultaat van de rekening van baten & lasten
Het saldo voor 2020 is € 421.000 voordelig. Dit saldo wordt bij de aanbieding en wetenswaardigheden in het begin van dit boekwerk nader geanalyseerd.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De wet geldt ten aanzien van topfunctionarissen bij onder andere gemeenten. Vanaf 2013 dient de bezoldiging van deze functionarissen openbaar gemaakt worden in het financieel verslaggevingsdocument.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
Het gaat om de volgende functionarissen:

Zoals uit deze opgave blijkt blijft de beloning voor beide medewerkers onder het geldende maximale inkomen voor 2020 ad € 201.000.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen uitbetaald.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.