Programma 2 Sociaal Domein

Bedragen x €1.000
Programma 2 Sociaal Domein Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten
Bestuur -46 -90
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1
Openbare orde en veiligheid -27 -23
Onderwijshuisvesting -35 -28
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -289 -206
Sportbeleid en activering -20 0
Cultuurpresentatie-productie-particip. 0 0
Musea -14 -14
Cultureel erfgoed -102 -43
Samenkracht en burgerparticipatie -93 -65
WijkteamsToegang eerstelijnsvoorziening 0 0
Inkomensregelingen -6.726 -4.381
Begeleide participa.WSW en Beschut werk -87 0
Arbeidsparticipatie 0 -4
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -5 -20
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 -239 -318
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 -195 0
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 0 0
Totaal Baten -7.879 -5.194
Lasten
Bestuur 1.943 2.600
Crisisbeheersing en brandweer 1.859 1.804
Openbare orde en veiligheid 643 461
Openbaar basisonderwijs 10 10
Onderwijshuisvesting 955 890
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.049 985
Sportbeleid en activering 205 192
Cultuurpresentatie-productie-particip. 333 279
Musea 309 304
Cultureel erfgoed 226 114
Media 488 490
Samenkracht en burgerparticipatie 2.787 2.880
WijkteamsToegang eerstelijnsvoorziening 373 310
Inkomensregelingen 9.244 7.208
Begeleide participa.WSW en Beschut werk 9.465 8.894
Arbeidsparticipatie 571 585
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 940 1.016
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 4.963 4.612
Maatwerkdienstverlening 18-LEEG IN 2023 6.810 6.074
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 51 32
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 622 623
Totaal Lasten 43.847 40.363

Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten

Het verschil tussen de raming na wijziging en werkelijk 2020 bedraagt per saldo € 609.000 voordelig.

Bestuur
Op grond van de nieuwe sterftetabellen en een verdere daling van de rekenrente zijn we verplicht tot een aanvullende dotatie voor de pensioenen van de (oud) wethouders. Nadeel ten opzichte van de begroting € 116.000.

Crisisbeheersing en brandweer
Door corona heeft geen schouw van en reparaties aan bluswatervoorzieningen plaatsgevonden. Nu is al duidelijk dat in 2021 een aantal voorzieningen en reparaties aan geboorde putten moeten worden uitgevoerd. Het in 2020 niet benutte budget van € 10.000 willen we hiervoor in 2021 gebruiken.
Daarnaast is een deel van het planmatig onderhoud ter hoogte van € 19.000 doorgeschoven naar 2021/2022.

Openbare orde en veiligheid
De stijging bij de baten komt doordat we meer dwangsommen op hebben moeten leggen naar aanleiding van handhavingszaken.
Aan de lastenkant wordt de overschrijding veroorzaakt door de doorbelaste loonkosten voor bommen. Hiervoor ontvangen we via de bommenregeling van het Rijk een bijdrage. Deze wordt bij de algemene uitkering (programma 3) verantwoord.

Onderwijshuisvesting
De verwachting was dat het aanbrengen van een zonnestroominstallatie op de Bosmark in 2020 zou plaatsvinden, maar de besluitvorming liet op zich wachten. Dit budget en de dekking uit de reserve huisvesting onderwijs wordt doorgeschoven naar 2021.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het onderwijsachterstandenbeleid is een geoormerkte regeling die loopt van 2019 tot en met 2022. Sinds de nieuwe regeling krijgen we extra budget, in oktober jongstleden wederom een niet gebudgetteerde toename van € 13.000. Hoewel er extra uren vve en nieuwe activiteiten zijn ingezet die onderwijsachterstanden voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar moeten tegengaan, hebben we op dit moment nog € 141.000 over van de gelden uit 2019/2020 die we mee mogen nemen naar 2021. Dit verklaart per saldo de onderschrijding aan zowel de baten als de lastenkant voor € 128.000.
Door corona heeft het leerlingenvervoer en het vervoer van leerlingen naar de gymlokalen een aantal maanden stil gelegen, waardoor we € 88.000 regulier budget hebben overhouden.
Daarnaast is wel € 61.000 aan coronagelden betaald voor het leerlingenvervoer.

Sportbeleid en activering
In 2020 is gewerkt aan het vormgeven van het lokaal sport akkoord en zijn de eerste acties uitgezet. Voor uitvoering hiervan heeft het Rijk € 20.000 beschikbaar gesteld, wat door ons niet gebudgetteerd was.
De Leaderbijdragen (NK stoepranden en Pumptrack) worden aan het einde van de projecten uitgekeerd. Door corona heeft dit nog niet plaatsgevonden, waardoor zowel het budget als de dekking uit de algemene reserve doorgeschoven worden naar 2021.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Van de door het ministerie voor corona beschikbaar gestelde bedrag om de lokale culturele infrastructuur te borgen, resteert nog een bedrag van € 159.000.

Musea
Als gevolg van corona zijn er vrijwel geen grensoverstijgende projecten georganiseerd, hierdoor hebben we een voordeel op het budget van € 15.000. De uitvoering van het luikenproject waarvoor wij een Leaderbijdrage van € 8.571 hebben gebudgetteerd heeft vertraging opgelopen. Daarom hebben we zowel dit budget als de dekking uit de algemene reserve doorgeschoven naar 2021.

Cultureel erfgoed
Een deel van het onderhoud ten laste van de reserve onderhoud gebouwen ter hoogte van € 11.000 is doorgeschoven naar 2021. Daarnaast is het budget voor de monumenten niet volledig gebruikt, doordat diverse projecten nog uitgevoerd en gereed gemeld moeten worden, voordeel € 9.000. Het restant verschil bestaat uit meerdere kleine posten.

Media
De doorbelaste loonkosten zijn gestegen als gevolg van de verplaatsing van de bibliotheek naar het Lage Blik.

Samenkracht en burgerparticipatie
Voor het Preventie Platform Jeugd (PPJ) zijn wij penvoerder. De door ons gemaakte kosten ad € 49.000 zijn evenredig doorberekend over de 3 deelnemende gemeenten (Oost Gelre, Winterswijk en Aalten). Het budget hiervoor is echter zowel aan de lasten- als aan de batenkant voor nul opgenomen, dit verklaart volledig de overschrijding aan de batenkant.
Aan de lastenkant laten daarnaast ook de coronagelden een overschrijding zien van € 64.000.
Per saldo hebben we echter een voordeel op de lasten gerealiseerd. Dit komt omdat meerdere budgetten niet volledig zijn benut. Voor het cliënt ervaringsonderzoek hadden we in 2020 twee onderzoeken gepland, die door het transformatie plan niet door zijn gegaan (voordeel € 11.000). De inzet van het Preventie Platform Jeugd heeft tot minder lokale preventieve activiteiten geleid (voordeel € 38.000).
De ten laste van de Regiodeal en het Naoberfonds gereserveerde middelen van respectievelijk € 13.000 en € 12.000 zijn in 2020 nog niet uitgegeven en doorgeschoven naar 2021.
Door corona zijn in 2020 veel minder ritten voor het collectief vraagafhankelijk vervoer uitgevoerd (voordeel € 55.000), heeft het PPJ een aantal activiteiten niet uit kunnen voeren, terwijl extra geld vanuit de algemene uitkering is ontvangen (voordeel € 14.000) en konden door sluiting van de kinderopvang en verplichtingen bij de GGD niet alle verplichte jaarlijkse inspecties bij de kinderopvang plaats vinden (voordeel € 17.000).

Wijkteams
De kosten voor het Ondersteuningsteam (OT) zijn € 18.000 lager dan begroot als gevolg van een positieve afrekening over 2019 en omdat een flex-medewerker meer voor praktijkondersteuning bij andere gemeenten is ingezet. Het budget voor pilots om de transformatie gedachte vorm te geven is in 2020 niet ingezet, omdat de focus op het transformatieplan heeft gelegen, voordeel € 24.000.

Inkomensregelingen
In verband met corona heeft het rijk de tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandige ondernemers (TOZO) in het leven geroepen. Deze regeling is gebaseerd op de BBZ en is door Laborijn uitgevoerd. De van het rijk hiervoor ontvangen gelden hebben we één op één doorbetaald aan Laborijn. Bij de jaarafsluiting zijn de definitieve cijfers bekend geworden en bleek dat we veel te veel voorschot hebben ontvangen en doorbetaald. Hoewel het resultaat voor ons nihil is, veroorzaakt dit wel een onderschrijding aan zowel de baten- als lastenkant van € 2.215.000.
Daar waar we in het najaar nog een stijging hadden verwacht is het aantal mensen in de bijstand in 2020 ondanks corona nagenoeg gelijk gebleven. Als gevolg hiervan hebben we nog een voordeel van € 89.000 op het BUIG-budget gerealiseerd. Over heel 2020 hebben we een overschot van € 489.000 op dit rijksbudget.

Begeleide participatie
In 2019 heeft het UWV besloten om een compensatie te verstrekken op reeds uitbetaalde transitievergoedingen vanaf 2015. Deze compensatieregeling heeft alleen betrekking op medewerkers die na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn getreden. De gemeente Berkelland heeft de compensatie aangevraagd ten behoeve van de gemeenten uit de voormalige GR Hameland, ons aandeel hierin is een niet gebudgetteerd bedrag van € 87.000.
De gemaakte zorgkosten voor Wmo begeleiding vallen ten opzichte van de begroting voor alle onderdelen opgeteld € 46.000 lager uit. Dit wordt met name veroorzaakt door de achterblijvende kosten voor groepsbegeleiding wat te maken heeft met corona. Dit voordeel valt voor een deel weg tegen de toegenomen kosten voor de individuele begeleiding. Andere nadelen zijn de zorgkosten corona, € 16.000 hoger dan begroot.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Het nadeel op de rolstoelvoorzieningen van € 32.000 wordt opgeheven door kleinere voordelen op de woon- en vervoervoorzieningen.

Maatwerkdienstverlening 18+
Het voordeel aan de batenkant wordt enerzijds veroorzaakt door minder ontvangen eigen bijdrage CAK als gevolg van corona € 16.000. Anderzijds is hiervoor een bijdrage middels de algemene uitkering voor ontvangen van € 46.000. Per saldo een voordeel van € 30.000.
Aan de lastenzijde was in de najaarsnota de opgenomen ombuiging van € 350.000 inzake Wmo huishoudelijke hulp uit het transformatieplan voor 2020 al teruggedraaid. Ook werd toen vanwege de toegenomen instroom van cliënten en ingekochte uren rekening gehouden met een kostenstijging van € 150.000. Na afloop van het jaar komen de hier geboekte zorgkosten € 41.000 lager uit dan begroot.

Maatwerkdienstverlening 18-
De gemaakte kosten voor jeugdzorg laten een overschrijding van € 103.000 zien. Met name de kosten voor verblijf stegen dit jaar aanzienlijk. Het blijft erg lastig omdat individuele situaties hoge kosten met zich mee kunnen brengen.

Geëscaleerde zorg 18-
Op dit onderdeel vallen de kosten € 36.000 hoger uit. Dit komt doordat de kosten voor jeugdreclassering in 2020 met € 11.000 en de kosten voor jeugdbescherming met € 25.000 zijn tegengevallen.