Paragraaf Demografische ontwikkeling

In deze ‘demografische paragraaf’ besteden we aandacht aan de effecten van de demografische ontwikkelingen, zijnde de ontgroening en vergrijzing van de bevolking, op de leeftijd van de huishoudens, de leefbaarheid, diverse voorzieningen, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Deze paragraaf is opgenomen naar aanleiding van de Demografische Effecten Rapportage uit 2011 vanwege het belang in onze regio, het is geen verplichte paragraaf vanuit het BBV. Inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en verandert de wereld om ons heen continu. Data zijn steeds eenvoudiger te ontsluiten en te raadplegen. Vanaf het voorjaar 2021 is de Achterhoekmonitor en de daaraan gekoppelde woon- en vastgoedmonitor volledig digitaal en openbaar toegankelijk. Daarnaast werken we naar een steeds compactere jaarrekening toe.
We hebben er dan ook voor gekozen om de demografische paragraaf, in beknopte vorm, voor het laatst in de begroting 2021 op te nemen en daarvoor in de plaats jaarlijks te rapporteren over de demografische ontwikkelingen in onze gemeente. Zoals ook al in het voorjaar van 2020 is gedaan middels een demografische analyse en bij de woonvisie in december 2020. Uiteraard rapporteren we in deze jaarrekening 2020, vooruitlopend op de online publicatie van de woon- en vastgoedmonitor over enkele demografische ontwikkelingen over het afgelopen jaar.

1. Bevolkings- en huishoudensontwikkeling

Het aantal inwoners is in 2020 nagegenoeg gelijk gebleven. Op 1 januari was het aantal inwoners 27.121, een jaar later is het inwoneraantal met 1 afgenomen naar 27.120. Het aantal huishoudens is in diezelfde periode toegenomen met 46, van 11.694 naar 11.740. De cijfers over 1-1-2021 zijn nog voorlopig, administratieve correcties kunnen nog een klein verschil opleveren.

2. De demografische ontwikkelingen over 2020 en de effecten van COVID-19

De coronacrisis heeft een direct effect op de demografische ontwikkelingen. Het meest sprekende getal betreft het sterftecijfer. Er zijn in het afgelopen jaar 33 personen meer overleden dan het voorgaande jaar. De vraag is echter of dit het gevolg is van COVID-19 of de toenemende vergrijzing. Overigens wordt het sterftecijfer deels gecompenseerd door het toenemend aantal geboortes. Sinds 2017 zien we in de gemeente Aalten dat het aantal geboortes weer licht stijgt.
In tegenstelling tot de berichtgeving over de toenemende trek naar het oosten zien we deze trend (nog) niet terug in de migratiecijfers over het afgelopen jaar van de gemeente Aalten. Het aantal vestigers ligt in 2020 zelfs 120 personen lager dan in 2019. Gelijktijdig zien we dat het aantal mensen dat de gemeente Aalten verlaat ook verder teruglopen, dit levert over 2020 een vestigingsoverschot van 35 personen op.

 

De woningmarkt is sterk afhankelijk van de economie. Consumentenvertrouwen, inkomensontwikkeling, stagnatie in de bouw etcetera vinden direct zijn weerslag op de woningmarkt. Ondanks de zware economi-sche en gezondheidscrisis, blijft de druk op de woningmarkt ongekend hoog. De komende jaren wordt dan ook ingezet op het vergroten van het woningaanbod door nieuwbouw.

3. Stand van de woningvoorraad per 31 december 2020

In 2020 is de woningvoorraad met 51 woningen gegroeid. In totaal zijn 58 woningen gebouwd, 10 woningen onttrokken en zijn 3 administratieve correcties doorgevoerd.
De meeste woningen zijn gebouwd in Aalten. De toevoegingen zijn allemaal koopwoningen. De voorraad goedkope woningen (sociale huur en koop onder de € 200.000) is per saldo met 7 woningen afgenomen. De toename van de woningvoorraad zit met name in de categorie middelduur tot dure koop. De effecten van het afwegingskader woningbouw zijn hierin nog niet merkbaar. De doorlooptijd van plan tot realisatie duurt enkele jaren. Dit betekent dat pas de komende jaren de effecten van focus op betaalbare woningbouw is terug te zien.

Kern Netto toevoeging
Aalten 20
Dinxperlo 11
Bredevoort 7
Overige kernen en Buitengebied 10
Administratieve correcties 3
Totaal 51