Programma 1 Ruimte

1. Ontwikkelingen binnen dit programma

Omgevingswet
In 2020 hebben wij ons gericht op de verdere uitwerking en implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Hoewel de ingangsdatum is verzet naar 1 januari 2022 betekent dit niet dat de verdere implementatie ook is uitgesteld. Integendeel, want de deelprojecten voor het digitaal stelsel en de Omgevingsvergunning moeten klaar zijn op 1 januari 2022. Deze projecten worden dan momenteel ook verder uitgewerkt zodat eind 2021 aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan.
Ook de overige deelprojecten lopen gewoon door. In de planning bij sommige deelprojecten is wat meer ruimte beschikbaar door de verplaatsing van de ingangsdatum. Deze ruimte wordt voornamelijk gebruikt om extra kennis en ervaring te vergaren door het volgen van diverse webinars en trainingen. De opgedane kennis kunnen wij vervolgens in de deelprojecten toepassen om de eindresultaten nog beter te maken.

Duurzaamheid
De uitvoering van het ‘Plan van aanpak Duurzaamheid’ is onderverdeeld in verschillende deelprojecten. Elk deelproject kent zijn eigen doorlooptijd en beslismomenten maar is volledig afgestemd op het vastgestelde plan van aanpak. In 2020 zijn alle deelprojecten opgestart en zijn vervolgacties ingepland. In december 2020 is de raad op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken van de uitvoering vanuit het plan van aanpak.

Verkeersveiligheid
In 2020 is er vooral ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat waar het aantal ongevallen relatief hoog ligt. Beide wegen staan met vier specifieke locaties in onze top 10 van onveiligste wegen. Regionaal staat de Admiraal de Ruyterstraat zelfs op de tweede plek van de onveiligste trajecten binnen de regio Achterhoek. Aanleiding om hier dus in te zetten op een grondige aanpassing van de wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het intensieve participatieproces heeft geresulteerd in een definitief ontwerp met ingrijpende veranderingen aan beide wegen. De weg wordt afgewaardeerd naar 30km/u en er worden onder andere snelheidsremmende maatregelen getroffen. Eind november 2021 moet dit project gereed zijn.
Tevens is er in 2020 een besluit genomen over de Beggelderdijk. Er wordt geen verdere bestemmingsplanprocedure doorlopen voor een nieuw tracé. Er dient wel een reconstructie te worden uitgevoerd waar vooral gekeken moet worden naar de verbeteren van de verkeersveiligheid en de uitstraling van de entreezone. Eind 2020 is een bouwteam gevormd en is gestart met de voorbereidingen om te komen tot een gedragen ontwerp.
De geplande educatieprojecten konden niet doorgaan maar er zijn wel diverse acties uitgevoerd op het gebied van verkeersveiligheid. Zo gaan onze snelheidsdisplays elke vijf weken naar een nieuwe locatie waar er veel meldingen zijn over een te hoge snelheid, en hebben wij in de donkere maanden een campagne over fietsverlichting ingezet om fietsers te wijzen op de gevaren van het niet voeren van verlichting.

Deltaplan ruimtelijke adaptatie
In 2020 is een klimaatstresstest uitgevoerd met de combinatie WintLicht+. Met deze gegevens kunnen risicodialogen worden opgestart om zo concrete maatregelen, indien nodig, uit te werken en te programmeren. De uitkomsten hiervan worden tevens meegenomen in de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie.
Een groot aantal bomen hebben het zwaar door de droogte in de regio. We zien dan ook een relatief groot aantal bomen en beplanting uitvallen. Op basis van deze problematiek wordt eerst een aanvalsplan gevormd om te kijken in welke vorm herplant moet worden en welke soorten beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat.
We hebben voor het vasthouden van water een praktische benadering gekozen. Proefondervindelijk hebben wij dammetjes geplaatst in sloten om zo het water langer vast te houden. Op basis van de resultaten kunnen we beoordelen of dit het gewenste effect heeft en hoe dit definitief uitgerold kan worden.

Stikstof
Dit dossier wordt getrokken door de provincie Gelderland. Samen met de Achterhoekse gemeenten (met uitzondering van Montferland maar inclusief Lochem) nemen wij deel in de verdere uitwerking hiervan. De provincie was in 2020 nog bezig met het doorberekenen van de Gelderse Maatregelen Stikstof op basis van afspraken welke zij met de brancheorganisaties hebben gemaakt.


Wonen
Naast de verdere uitwerking van o.a. de Woonvisie, is er in 2020 ook hard gewerkt aan de realisatie van de Uuthuuskes. Met succes want in het voorjaar van 2021 worden de eerste Uuthuuskes gerealiseerd. Deze tijdelijke kleine flexwoningen dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom.
Daarnaast zijn in 2020 de planologische voorbereidingen gestart voor woningbouw aan de Ludgerstraat en is in de Nieuwstraat in Dinxperlo inmiddels gestart met de realisatie van 14 huurwoningen. Bij de Hogestraat in Aalten is de oriëntatiefase inmiddels gestart. Binnen de vastgestelde centrumvisie voor Dinxperlo zijn ook plannen voor woningen opgenomen en binnen het huidige afwegingskader zijn diverse plannen voor de realisatie van woningen ingediend.

Er ligt een bredere opgave rondom het bedrijventerrein in Aalten dan enkel een mogelijke uitbreiding. Om een goede integrale afweging te kunnen maken, is ervoor gekozen om diverse vraagstukken bij elkaar te voegen om zo te komen tot een integrale visie. Binnen die visie kijken we naar het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein, het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte en de mogelijkheden voor in- en uitbreiding van het huidige bedrijventerrein. De projectdoelstellingen zijn, op basis van vigerend beleid, in 2020 geformuleerd en begin 2021 wordt de realisatie van een dergelijke visie opgestart.

2. Wat waren onze doelstellingen?

P1.01 Omgevingswet *10 onderwerpen uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Omschrijving (toelichting)

In 2020 zijn alle deelprojecten, welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet, gereed en operationeel. Onze ambitie is om oplossingsgericht, integraal en faciliterend te werk te gaan en doen dit met breed commitment in de organisatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat wil echter niet zeggen dat de verdere uitvoering van de deelprojecten is stilgelegd.  De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet,  worden conform planning uitgevoerd om operationeel te zijn bij de invoering van de Omgevingswet in 2022. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.02 Duurzaamheid *9

Omschrijving (toelichting)

In 2020 wordt het plan van aanpak geïmplementeerd om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie Transitievisie Warmte is vastgesteld, er ligt een aanzet voor het Uitnodigingskader Zon- en Windenergie, we hebben RREW subsidie aangevraagd, om huishoudens met lage inkomens te kunnen helpen bij de reductie van hun energieverbruik en studenten van de HAN doen onderzoek in het kader van de beleidsnota Circulaire economie. We nemen op regionaal niveau actief deel aan de RES, het Duursaamheidsloket, de Cirkelregio Achterhoek en coöperatie De Marke.
Er worden maatregelen voor vergroening en biodiversiteit en tegen droogte genomen en we werken aan een startnotitie laadvisie en plaatsingsbeleid van laadinfra-structuur in het kader van duurzame mobiliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.03 Wonen/transformeren leegkomend vastgoed *20,21

Omschrijving (toelichting)

Per kern is inzichtelijk gemaakt wat de woonbehoefte is en hoe hierin kan worden voorzien.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De lokale behoefte is bij het afwegingskader in beeld gebracht. In 2021 verwachten we een update. Indien nodig passen we de plannen hierop aan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.04 Versterken kwaliteit leefomgeving *11

Omschrijving (toelichting)

Versterking centra Aalten en Dinxperlo.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De samen met gebiedspartijen en belanghebbenden opgestelde Centrumvisie kent een groot draagvlak. Voor het centrum van Dinxperlo is concreet vanuit de Centrumvisie een uitvoeringsagenda 2021-2026 opgeleverd.

Met de vestiging van de bibliotheek in het pand Lage Blik 28 wordt een stevige impuls gegeven aan de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit aan de zuidzijde van het kernwinkelgebied Aalten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.05 Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

Nul verkeersdoden in 2020 en een afname van het aantal verkeer slachtoffers ten opzichte van 2019.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In april 2020 heeft er een dodelijk ongeval plaatsgevonden in Dinxperlo waardoor de doelstelling 'Nul verkeersdoden in 2020' niet gehaald is. De voorlopige cijfers van 2020 laten een voorzichtige daling van het aantal ongevallen zien t.o.v. 2019. Wel zijn er meer gewonden geregistreerd t.o.v. 2019.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.06 Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

Alle niet actief beveiligde overwegen (NABO`s) zijn eind 2020 opgeheven of beveiligd.

 

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

De realisatie van de parallelweg Kleuverspad vergt meer onderzoek en aanvullende maatregelen vanuit de Wet Natuurbescherming en aangepast voorschriften van ProRail. Het is daarom niet mogelijk gebleken om voor alle NABO`s eind 2020 de maatregelen te hebben uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.07 Bereikbaarheid *22,23

Omschrijving (toelichting)

Het realiseren en promoten van de permanente busverbinding tussen Aalten en Bocholt. Tevens mogelijke opties bereik-baarheid buitengebied inventariseren.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is gehaald doordat met verschillende belanghebbende partijen het resultaat is bereikt dat de buslijn definitief gaat rijden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.08 Veerkrachtige economie *17

Omschrijving (toelichting)

Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling is gehaald. Na input van de sector is een gedragen nota opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.09 Werken

Omschrijving (toelichting)

We hebben als doelstelling om inzichtelijk te maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Er is in 2020 gekozen voor een integrale aanpak voor het bedrijventerrein in Aalten. We kijken daarbij naar het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein, het klimaatadaptief inrichten en het realiseren van een nieuwe uitleglocatie. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.10 Klimaatadaptatie

Omschrijving (toelichting)

In 2021 moet er een transitievisie warmte gereed zijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie Transitievisie Warmte (proces en organisatorische randvoorwaarden) is door de gemeenteraad vastgesteld. De technisch-financiële en sociaaleconomische wijkanalyses voor de Transitievisies Warmte zijn eind 2020 afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.11 Klimaatadaptatie

Omschrijving (toelichting)

Huidige groen impuls geven in kernwinkelgebieden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Door gevelgroen, prairiebeplanting en bloembakken aan lichtmasten toe te passen, is de doelstelling behaald.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3. Overzicht middelen per taakveld

De analyse van de onderlinge verschillen is opgenomen in het tweede deel van dit boekwerk in de toelichting op de programmarekening.

Bedragen x €1.000
Programma 1 Ruimte Realisatie 2020 Realisatie 2019
Baten -7.958 -9.865
Lasten 14.506 16.259

4. Eigen grafieken indicatoren

         

5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl