Algemene dekkingsmiddelen

Raming begrotingsjaar 2020 vóór wijziging Raming begrotingsjaar 2020 na wijziging Realisatie begrotingsjaar 2020 Realisatie vorig begrotingsjaar 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen (P3):
Lokale heffingen -5.149 419 -4.730 -5.185 435 -4.750 -5.177 470 -4.707 -5.064 397 -4.667
Algemene uitkeringen -43.526 0 -43.526 -46.067 0 -46.067 -46.143 0 -46.143 -43.204 0 -43.204
Dividend -525 0 -525 -473 0 -473 -473 0 -473 -632 0 -632
Saldo Financieringsfunctie -213 298 85 -197 212 15 -200 254 54 -243 307 64
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen -49.413 717 -48.696 -51.922 647 -51.275 -51.993 724 -51.269 -49.143 704 -48.439

Lokale heffingen

In de lokale heffingen is de OZB, de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de reclamebelasting en de hondenbelasting opgenomen. Het verschil tussen raming en werkelijkheid is minimaal en behoeft daarom geen verdere toelichting.

Algemene uitkeringen

De raming voor de algemene uitkeringen is met de najaarsnota 2020 aangepast met de effecten uit de circulaires tot en met september 2020. De uitkering is voor 2020 geraamd op € 46,1 miljoen. Uiteindelijk is over 2020 ook ruim € 46,1 miljoen ontvangen. Per saldo een voordeel van € 76.000. De oorzaken liggen in een voordelige afrekening over voorgaande jaren van € 13.000 en een bijstelling in de maatstaven over het laatste kwartaal 2020 met een negatief effect van € 39.000. Het derde steunpakket corona leverde een aanvullende bijdrage op van € 81.000. Voor het bommenonderzoek in Dinxperlo ontvangen we op basis van de gemaakte kosten € 21.000 meer dan eerder voorzien.

Dividend

Primitieve raming Raming na wijziging Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
Vitens 21 0 0 17
Alliander 318 326 326 431
BNG 37 25 25 55
Rova 149 122 122 129
Totaal 525 473 473 632

Saldo financieringsfunctie

De overtollige financiële middelen zijn uitgezet op direct opeisbare spaarrekeningen. De rente die we hiervoor ontvangen, wordt hier weergegeven.
Bovendien wordt de bijgeschreven rente op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hier verantwoord.