Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Een deel van de gemeentelijke taken richt zich op het onderhoud van de openbare ruimte en kapitaal-goederen. Om deze kapitaalgoederen op een acceptabel niveau te houden, is goed beheer noodzakelijk. Gelet op de omvang van de te beheren kapitaalgoeder

Algemeen

Een deel van de gemeentelijke taken richt zich op het onderhoud van de openbare ruimte en kapitaalgoederen. Gelet op de omvang van de te beheren kapitaalgoederen legt deze taak een substantieel beslag op budgettaire middelen. Het beleid voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten aan gemeentelijke kapitaalgoederen is opgenomen in de nota verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen.

Openbare ruimte

Openbare ruimte
> Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
De voortdurende ontwikkeling en zorg die is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte waarmee de belanghebbenden tevreden zijn en zich betrokken weten, zodanig dat ook de leefbaarheid en de economische vitaliteit wordt gediend.

> Onderhoud wegen
Voor het onderhoud van de wegen is in 2009 een beleidsnota wegen vastgesteld. Bij de invoering van de Omgevingswet wordt bekeken of een nieuwe beleidsnota wegen moet worden vastgesteld of dat dit wordt ondergebracht bij openbare ruimte in zijn algemeenheid. De huidige nota is nog actueel en er kan nog enkele jaren mee gewerkt worden. Het groot onderhoud van de wegen steunt op jaarlijks geactualiseerde
onderhoudsschema’s die uitgewerkt en/of bijgesteld worden na visuele inspecties. In deze onderhoudsschema’s zijn de wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, opgenomen die voor de komende vijf jaar op de planning staan. De kosten voor groot onderhoud bedroegen in 2020 € 39.000 en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderhoud wegen. Deze kosten vielen lager uit dan voorgaande jaren doordat er is gekozen voor een andere systematiek. Het groot onderhoud is ondergebracht in een moederbestek en daarbij is ervoor gekozen om niet alles uit te voeren. Dit heeft meer tijd gevraagd dan in eerste instantie gedacht. Het regulier jaarlijkse onderhoud van de wegen bedroeg in 2020 € 450.000. De reserve en het actuele meerjaren onderhoudsplan (MOP) zijn op elkaar afgestemd. Hierbij is er geen sprake van afwijkingen of achterstallig onderhoud. Uit inventarisatierondes van de wegen blijkt dat er geen noemenswaardige afwijkingen zijn ten opzichte van de actuele onderhoudsplannen. Er kunnen zich incidenten voordoen die direct worden opgelost. Deze staan los van de reguliere onderhoudsplannen. Investeringen worden geactiveerd en op grond van de economische levensduur afgeschreven. Verder zijn in 2020 verschillende infrastructurele werken uitgevoerd, te weten:
• Nieuwstraat afgerond;
• Ontsluiting Sportpark Zuid;
• Start Veemarkt/Prinsenstraat.

> Onderhoud bruggen en duikers
Om het onderhoud en de instandhouding van onze bruggen en duikers te waarborgen is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Jaarlijks worden alle bruggen en duikers geïnventariseerd en gecontroleerd. Op basis hiervan wordt het reguliere onderhoud uitgevoerd. De lasten hiervoor waren in 2020 € 36.000. Uit de inventarisatieronde blijkt verder dat het meerjaren onderhoudsplan nog steeds actueel is en er geen afwijkingen van het onderhoudsprogramma zijn geconstateerd.

> Openbare verlichting
In 2013 is een vervangingsplan opgesteld. Hier is in aangegeven welke verlichting vervangen moet worden om het hoogste rendement te bereiken. Armaturen die worden vervangen worden allemaal omgezet naar led-verlichting. In 2019 is er een kleine inhaalslag geweest, waardoor er € 122.000 is uitgegeven aan vervanging. Voor 2020 is de keuze gemaakt om armaturen te vervangen als dit echt noodzakelijk was. Vandaar dat er in 2020 ten opzichte van 2019 veel minder is uitgegeven.

> Openbaar groen
In 2012 is een groenbeleidsplan vastgesteld met daarin onder meer aangegeven aan welke kwaliteitseisen het openbaar groen binnen de kernen moet voldoen. Het groenbeleidsplan geeft in de module beeldkwaliteit aan dat er een eenmalige investering nodig was om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau sober te handhaven. Gekoppeld hieraan is er een groenbeheersplan waarop het jaarlijks onderhoud van het openbaar groen is gebaseerd. Door het onderhoud op basis van het groenbeheersplan te laten uitvoeren kan het gestelde onderhoudsniveau worden gehandhaafd.
Het onderhoud van het openbaar groen wordt jaarlijks uitgevoerd aan de hand van het groenbeheerplan. Voor het maaien van de gazons is een onderhoudscontract met de Hacron afgesloten, dat is gebaseerd op een beeldbestek. De kosten voor de Hacron waren in 2020 € 103.000 (bestek en andere werkzaamheden A niveau). Daarnaast heeft de Hacron het onderhoud van de sportvelden voor haar rekening genomen. Dit heeft in 2020 € 45.000 gekost.
Er is gebleken dat er veel meer onderhoud aan de bomen moet plaatsvinden. In 2020 is een eerste aanzet gemaakt om inzichtelijk te krijgen hoe we in de toekomst de uitgaven kunnen beperken.
De gemeente heeft in 2020 het park bij het station volledig opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe wandelpaden, bloeiende beplanting, zitbanken en een Anne-Frank boom. De inrichting past bij de heringerichte Industriestraat en moet fungeren als een mooie entree van Aalten.

> Speelvoorzieningen
In 2014 is de speelnota Spelenderwijs Ontmoeten vastgesteld. Aan dit beleid is uitvoering gegeven en het project is afgerond. Alle speelterreinen die op de nominatie stonden te verdwijnen zijn geamoveerd en alle (nieuwe) speelterreinen zijn (her)ingericht. Voor het onderhoud en de vervanging van speelvoorzieningen is respectievelijk € 11.000 en € 22.000 uitgegeven.

> Riolering
Het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat de gemeente een rioleringsnota dient te hebben. Het GRP 2015-2019 is in 2015 door de raad vastgesteld. Het onderhoud en de vervanging van de riolering vindt conform de kaders van deze nota plaats. Tevens wordt aangegeven hoe de maatregelen en investeringen worden bekostigd. Momenteel wordt er nog gewerkt met het GRP 2015-2019 omdat dit plan nog aan de eisen voldoet en we aan willen sluiten bij de nieuwe Omgevingswet. De stresstesten zijn klaar en gepresenteerd aan de raad. De volgende stap is de risicodialoog en welke maatregelen er kunnen worden genomen. De maatregelen die uit de risicodialoog komen kunnen worden verwerkt in de omgevingsplannen.
In 2020 is met omliggende gemeenten en andere externe partijen gezamenlijk opgetrokken om de stresstesten uit te voeren. Nu wordt bekeken of we op deze voet door willen gaan of dat we het in regionaal verband gaan oppakken.
De investeringen in de riolering worden geactiveerd, de lasten worden via de riooltarieven verhaald op de burgers. Eventuele overschotten of tekorten worden jaarlijks met de voorziening Riolering geëgaliseerd. Waar mogelijk worden reconstructies van wegen en vervanging van riolering gecombineerd. De kosten voor het onderhoud van de riolering in 2020 waren € 413.000.

 

Gebouwenbeheer

De gemeente heeft een aantal gebouwen in eigendom, beheer en onderhoud. Om waardevermindering van de gebouwen te voorkomen is een goede staat van onderhoud noodzakelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het beheer en onderhoud van het gebouw, alles wat aard- en nagelvast is (technisch onderhoud) en het beheer en onderhoud door de gebruiker (water, gas, elektra, telefonie, schoonmaak en dergelijke). Het onderhoud van de diverse gebouwen van de gemeente wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Zowel het groot als het klein onderhoud van gemeentelijke gebouwen, die niet voor de gemeentelijke dienst zijn bestemd, komt voor rekening van de gemeente. Het groot onderhoud is in beeld gebracht door middel van een meerjaren onderhoudsplan (MOP). Jaarlijks worden de gebouwen geïnspecteerd en de onderhoudsschema’s worden hierop aangepast. Om deze kosten te dekken is een reserve gevormd die jaarlijks met een gelijk bedrag van € 180.000 wordt gevoed. In 2020 is voor € 122.000 aan groot onderhoud uitgevoerd en aan de reserve onttrokken. Daarnaast is in 2020 voor het reguliere jaarlijkse (kleinere) onderhoud € 131.000 uitgegeven. Ieder jaar wordt aan een aantal specifieke gebouwen extra aandacht gegeven door middel van clustering van onderhoudswerkzaamheden, waardoor een efficiency voordeel gehaald wordt. Met de vaststelling van het onderhoudsplan is voldoende onderbouwing aanwezig om de gebouwen adequaat te onderhouden en in stand te houden.

De vervolgstappen in de verduurzaming van het vastgoed zijn gezet op verschillende gebouwen. Op de locatie sporthal Bredevoort is de realisatie van zonnepanelen op het dak opgeleverd in 2020. Hier wordt zowel voor het gemeentelijke deel als een deel voor het Kulturhus zonne-energie opgewekt. Daarnaast loopt de voorbereiding voor het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de Aladnahal en de Eurohal in Dinxperlo. Hier wordt nog gekeken naar de hoeveelheid te plaatsen panelen dat constructief mogelijk is en de mogelijkheid terug te leveren aan het net. Tevens wordt hier de verlichting vervangen door led. In 2021 worden deze werkzaamheden afgerond. Met de verduurzamingsmaatregelen op deze locaties verwachten we een grote slag te kunnen maken in het streven naar energieneutraal.
Het groot onderhoud aan de toren van de NH Kerk is opgestart evenals de Teunismolen. Voor deze locaties is rijkssubsidie aangevraagd. Daarnaast is deze aangevraagd voor de Ahof en de Sheddaken aan de Hofstraat waar in 2021 ook groot planmatig onderhoud gepland staat. Voor alle werkzaamheden geldt wel dat de uitvoering mede afhankelijk is van de beschikbaarheid van installateurs en aannemers.
Ieder jaar is er een geringe wijziging in de gebouwvoorraad. In 2020 is aan het Lage Blik de voormalige Aldi en bovengelegen woningen aangekocht welke in 2021 verbouwd worden waarna de bibliotheek hierheen zal verhuizen. Daarnaast is de beëindiging van het peuterspeelzaalwerk aan de Willebrordstraat aangekondigd. In het centrum van Dinxperlo is de voormalig cafetaria aan de Wilhelminastraat aangekocht en weer terug verhuurd aan de voormalig eigenaar. Aan de Sondernweg is een boerderij met opstallen en bijbehorende gronden aangekocht en in erfpacht uitgegeven.