De balans per 31 december

Balans per 31 december 2020
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
VASTE ACTIVA VASTE PASSIVA
Immateriële vaste activa - - Eigen vermogen 20.780 20.692
* Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - - * Algemene reserve 12.833 14.616
* Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - - * Bestemmingsreserves 7.526 7.378
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden - - * Gerealiseerd resultaat 421 1.302-
Materiële vaste activa 43.627 40.898 Voorzieningen 6.498 6.419
* Investeringen met een economisch nut * Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.236 5.194
* gronden uitgegeven in erfpacht 249 241 * Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 1.262 1.225
* gebouwen uitgegeven in erfpacht 1 1
* overige investeringen met een economisch nut 32.223 30.010
* warme gronden woningbouw - -
* Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 26.246 24.505
heffing kan worden geheven 7.719 7.936 * Obligatieleningen - -
* Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 3.435 2.710 * Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - -
Financiële vaste activa 11.191 12.779 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 26.244 24.503
* Kapitaalverstrekkingen aan: - binnenlandsen bedrijven - -
* deelnemingen 1.178 1.256 - openbare lichamen - -
* gemeenschappelijke regelingen - - - overige binnenlandse sectoren - -
* overige verbonden partijen - - - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - -
* Leningen aan: * Door derden belegde gelden - -
* openbare lichamen - - * Waarborgsommen 2 2
* woningbouwcorporaties - - * Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -
* deelnemingen - -
* overige verbonden partijen - -
* Overige langlopende leningen 9.807 11.317
* Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -
* Uitzettingen in de vorm van Nederlandse schuldpapier met een rentetypische looptijd - -
van één jaar of langer
* Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 206 206
Totaal vaste activa 54.818 53.677 Totaal vaste passiva 53.524 51.616
VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA
Voorraden 1.377 2.058 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 6.323 8.879
* Overige grond- en hulpstoffen - - * Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen - -
* Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE) 585 1.586 * Overige kasgeldleningen 3.000 6.000
* Gereed product en handelsgoederen 792 472 * Banksaldi 287 -
* Vooruitbetalingen - - * Overige schulden 3.036 2.879
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.475 1.858 Overlopende passiva 7.047 4.450
* Vorderingen op openbare lichamen 476 148 * Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 5.756 3.894
* Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen - - begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
* Overige verstrekte kasgeldleningen - - arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
* Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - - * Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
* Rekening-courantverhouding met het Rijk - - dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Uitgesplitst naar de ontvangen
* Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - - bedragen van:
* Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd - - - Europese overheidslichamen - -
korter dan één jaar - het Rijk 446 -
* Overige vorderingen 1.999 1.710 - overige Nederlandse overheidslichamen 529 238
* Overige uitzettingen - - * Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 316 318
Liquide middelen 40 996
* Kassaldi 1 1
* Banksaldi 39 995
Overlopende activa 8.184 6.356
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk - -
- overige Nederlandse overheidslichamen - -
* Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste 8.184 6.356
van volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa 12.076 11.268 Totaal vlottende passiva 13.370 13.329
Totaal-generaal 66.894 64.945 Totaal-generaal 66.894 64.945
Gewaarborgde geldleningen 110.192 110.286
Garantstellingen 55.314 55.467