Financiële afsluiting

Financieel sluiten we het jaar 2020 af met een overschot van € 420.864

Hieronder wordt in het kort aangegeven wat de kenmerkende verschillen zijn ten opzichte van de laatste rap-portage, dat is de najaarsnota 2020. Het betreft dan bedragen boven de € 50.000 met omschrijving en een korte toelichting. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om alle verschillen per programma. Deze toelichting staat in het tweede gedeelte van dit boekwerk bij de jaarrekening.

De bedoeling hier is om in één oogopslag te zien wat de belangrijkste verschillen zijn ten opzichte van de najaarsnota 2020.

Rekeningsaldo
Stand najaarsnota 2020 (tekort ) 415.000
Verschillen Jaarrekening:
Programma 1 Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 153.000 voordeel
Programma 1 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 50.000 nadeel
Programma 2 Hogere voorziening wethouders 116.000 nadeel
Programma 2 Leerlingenvervoer 88.000 voordeel
Programma 2 Collectief vraagafhankelijk vervoer 55.000 voordeel
Programma 2 BUIG-budget 89.000 voordeel
Programma 2 Hameland transitievergoeding 87.000 voordeel
Programma 2 Overschrijding budgetten Jeugdwet 103.000 nadeel
Programma 3 Afwaardering Sondernweg 2 170.000 nadeel
Programma 3 Overschot op coronabudget 176.000 voordeel
Programma 3 Gift Beele, Safety Sealing Systems 130.000 voordeel
Mutaties kleiner dan € 50.000 497.000 voordeel
-836.000
Resultaat jaarrekening 2020 (overschot) -421.000

Toelichting op deze posten

Programma 1 Ruimte
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)
Op dit taakveld worden bouwgronden in exploitatie verantwoord. Elk jaar ten tijde van het jaarwerk wordt een hercalculatie uitgevoerd voor de bouwgronden in exploitatie. Deze geeft een voordeel van € 153.000. In de paragraaf grondbeleid zijn de bouwgrondexploitaties nader toegelicht.

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
In 2020 heeft de ODA stappen gemaakt om haar bedrijfsvoering te verbeteren, mede naar aanleiding van de zienswijze van de raad. Door de uitbraak van corona, met als gevolg dat medewerkers vanuit huis/thuis hebben gewerkt, is hiermee onregelmatigheid in de controles en voortgang van dossiers ontstaan. Er is in de eerste twee trimesters onvoldoende zicht geweest op de extra ureninzet (onder andere brand Virupa, drugs-lab Gendringseweg, diverse klachten/handhavingsverzoeken) ten behoeve van de gemeente Aalten. In de laatste maanden van het jaar heeft men met alle beschikbare menskracht de reguliere controles opge-pakt. Normaliter wordt extra inzet tijdig aangekondigd om bijgestuurd te worden, dit is in 2020 onvoldoende mogelijk geweest. De ODA zet zich in om deze overschrijding van € 50.000 te compenseren in 2021, aange-zien door coronamaatregelen en de weersomstandigheden rond medio februari geen of minimaal controles kunnen worden uitgevoerd.

Programma 2 Sociaal domein
Pensioenen wethouders
Op grond van de nieuwe sterftetabellen en een verdere daling van de rekenrente zijn we verplicht tot een aanvullende dotatie voor de pensioenen van de (oud) wethouders. Nadeel ten opzichte van de begroting
€ 116.000.

Leerlingenvervoer
Door corona heeft het leerlingenvervoer en het vervoer van leerlingen naar de gymlokalen een aantal maan-den stil gelegen, waardoor we € 88.000 regulier budget hebben overhouden.

Collectief vraagafhankelijk vervoer
Door corona zijn in 2020 veel minder ritten voor het collectief vraagafhankelijk vervoer uitgevoerd, voordeel
€ 55.000.

BUIG-budget
Daar waar we in het najaar nog een stijging hadden verwacht is het aantal mensen in de bijstand in 2020 ondanks corona nagenoeg gelijk gebleven. Als gevolg hiervan hebben we een voordeel van € 89.000 op het BUIG-budget gerealiseerd.

Hameland transitievergoeding
In 2019 heeft het UWV besloten om een compensatie te verstrekken op reeds uitbetaalde transitievergoe-dingen vanaf 2015. Deze compensatieregeling heeft alleen betrekking op medewerkers die na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn getreden. De gemeente Berkelland heeft de compensa-tie aangevraagd ten behoeve van de gemeenten uit de voormalige GR Hameland, ons aandeel hierin is een niet gebudgetteerd bedrag van € 87.000.

Overschrijding budgetten Jeugdwet
De gemaakte kosten voor jeugdzorg laten een overschrijding van € 103.000 zien. Met name de kosten voor verblijf stegen dit jaar aanzienlijk. Het blijft erg lastig, omdat individuele situaties hoge kosten met zich mee kunnen brengen.

Programma 3 Bedrijfsvoering
Afwaardering Sondernweg 2
Op grond van de BBV notitie materiële vaste activa en de intentie om het object Sondernweg 2 in erfpacht uit te geven heeft een afwaardering moeten plaatsvinden van € 170.000. Deze afboeking is niet geraamd.

Coronagelden
Het saldo van de door het Rijk voor corona beschikbaar gestelde gelden in de algemene uitkering, de eigen beschikbaar gestelde middelen hiervoor en de werkelijke corona gerelateerde uitgaven vertoont in 2020 een voordeel van € 176.000. Dit bedrag moet in 2021 weer beschikbaar komen ten behoeve van corona.

Gift Beele, Safety Sealing Systems
Er is een gift ontvangen van het Aaltense bedrijf Beele, Safety Sealing Systems van € 130.000.

Mutaties kleiner dan € 50.000
Er zijn meerdere kleinere verschillen die in de afzonderlijke programma’s verder worden verklaard. Dit zijn onder andere de hieronder vermelde voordelen.
Programma 1 vanaf bladzijde 95: hogere ontvangst specifieke uitkering sport (€ 29.000), voordeel op bud-get Slingeplas (€ 35.000), voordeel op budget voor transitievisie energieloket (€ 25.000), hogere leges be-graafrechten (€ 42.000), ruimtelijke ordening (€ 46.000) en bouwleges (€ 30.000).
Programma 2 vanaf bladzijde 99: budget Preventie Platform Jeugd (€ 38.000), het Ondersteuningsteam
(€ 18.000), onbenut deel van de pilot transformatieplan (€ 24.000) en zorgkosten Wmo (€ 41.000).

Leeswijzer

Leeswijzer

Het boekwerk jaarstukken bestaat naast de inleiding uit twee delen: een programmaverantwoording (beleid) en een jaarrekening (financieel).
In de programmaverantwoording (vanaf bladzijde 14) wordt met de bekende stoplichten uitgelegd wat we gedaan hebben met de door de raad vastgestelde begroting. Wat hebben we bereikt en wat heeft het ge-kost. Verder zijn in het beleidsgedeelte de verplichte paragrafen opgenomen.

Het tweede deel (vanaf bladzijde 74) bevat de daadwerkelijke jaarrekening met de balans en het overzicht van baten en lasten en de bijlagen. In dit financieel technische gedeelte zijn ook de toelichtingen op de
cijfers opgenomen. Meestal gaat het dan om een analyse en verklaring van de grotere verschillen. Per pro-gramma is een cijferopstelling per onderdeel opgenomen. Daarna wordt een toelichting gegeven ten opzich-te van de gewijzigde begroting.

De accountant geeft een verklaring over het tweede gedeelte, de jaarrekening. Verder wordt alleen gekeken of er geen tegenstrijdigheden in het boekwerk staan.