Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's

Taakvelden/Programma's Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur X
0.2 Burgerzaken X
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden X
0.4 Overhead X
0.5 Treasury X
0.61 OZB woningen X
0.62 OZB niet-woningen X
0.63 Parkeerbelasting X
0.64 Belastingen overig X
0.7 Algemene uitkering en overige uitk. GF X
0.8 Overige baten en lasten X
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) X
0.10 Mutaties reserves X
0.11 Resultaat van de rek. van baten en lasten X
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer X
1.2 Openbare orde en veiligheid X
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en Vervoer X
2.2 Parkeren X
2.3 Recreatieve havens X
2.4 Economische havens en waterwegen X
2.5 Openbaar vervoer X
3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling X
3.2 Fysieke bedrijfsinsfrastructuur X
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen X
3.4 Economische promotie X
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs X
4.2 Onderwijshuisvesting X
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken X
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering X
5.2 Sportaccommodaties X
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie X
5.4 Musea X
5.5 Cultureel erfgoed X
5.6 Media X
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie X
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie X
6.2 Wijkteams X
6.3 Inkomensregelingen X
6.4 Begeleide participatie X
6.5 Arbeidsparticipatie X
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) X
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ X
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- X
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ X
6.82 Geëscaleerde zorg 18- X
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid X
7.2 Riolering X
7.3 Afval X
7.4 Milieubeheer X
7.5 Begraafplaatsen en crematoria X
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke Ordening X
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein X
8.3 Wonen en bouwen X