Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

In de lokale heffingen is de OZB, de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de reclamebelasting en de hondenbelasting opgenomen. Het verschil tussen raming en werkelijkheid is minimaal en behoeft daarom geen verdere toelichting.

Algemene uitkeringen

De raming voor de algemene uitkering is aangepast met de effecten uit de circulaires tot en met september 2021. De uitkering is voor 2021 geraamd op € 48,5 miljoen. Uiteindelijk is over 2021 € 49,1 miljoen ontvangen. Per saldo een voordeel van € 619.000. De oorzaken liggen in een voordelige afrekening over 2019 van € 46.000 en extra middelen voor versterking van de dienstverlening als gevolg van de toeslagenaffaire ad € 133.000. Daarnaast zijn er diverse mutaties voor een totaalbedrag van € 147.000 die we hier onder één noemer rangschikken. Te denken valt onder andere aan mantelzorgbeleid, cruciale jeugdzorg en de bommenregeling. Het zesde corona steunpakket leverde een aanvullende bijdrage op van € 293.000. Deze is bedoeld voor onder andere de Wmo, jeugdzorg, cultuur en de sociale werkbedrijven.

Dividend

Primitieve raming Raming na wijziging Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Vitens 21 0 0 0
Alliander 318 269 269 326
BNG 37 35 35 25
ROVA 149 107 107 122
Totaal 525 411 411 473

Saldo financieringsfunctie

De overtollige financiële middelen zijn uitgezet op direct opeisbare spaarrekeningen. De rente die we hiervoor ontvangen wordt hier weergegeven.
Bovendien wordt de bijgeschreven rente op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hier verantwoord.