Stand van zaken kredieten

Op basis van de nota verkrijging/vervaardiging en onderhoud kapitaalgoederen is een analyse gemaakt van de restant kredieten. Er is een lijst opgenomen met alle nog openstaande kredieten. Voor een betere bewaking c.q. beheersing van de kredieten hebben we in het overzicht tevens inzicht verschaft in de per balansdatum bekende aangegane verplichtingen c.q. te ontvangen rechten en daarmee aangegeven of een restantkrediet toereikend is voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De kredieten uit de jaarrekening 2021 zijn geanalyseerd en de grootste investeringen zijn afzonderlijk opgenomen in de toelichting op de balans. 

Status:                
1.    nog niet in uitvoering    2.    in voorbereiding    3.    in uitvoering    4.    gereed    5.    komt niet tot uitvoering

(min is een overschot) Datum votering Status Krediet Werkelijk 2021 Werkelijk totaal Restant Verplichting Overschot/
tekort
Programma 1 Ruimte
Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat 5-11-2019/7-7-2020 3 2.345 2.182 2.222 123 123 0
Beggelderdijk 7-11-2017 3 595 416 478 117 117 0
Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier 18-12-2018 4 272 14 272 0 0 0
Bekendijk/Mister, Frederik Hendrik, Oranje,Roelvinkstraat 4-7-2017/5-11-2019 3 22 16 22 0 0 0
/4-7-17
Driessenshof 18-12-2018 2 22 12 21 1 1 0
Eligiusstraat/Willebrordstraat 4-7-2017/5-11-2019 4 286 331 341 -55 0 -55
Lage Veld/Richterinkstraat, riolering 7-7-2020 4 140 124 124 16 16 0
Lichtenvoordsestraatweg 5-11-2019 2 25 10 27 -2 -2 0
Oosterkerkstraat riolering 13-7-2021 4 52 52 52 0 0 0
Prinsenstraat/Veemarkt 4-7-2017 4 447 328 425 22 22 0
Reehorsterlaan 5-11-2019 2 23 7 9 14 14 0
Welinkweg Dinxperlo 4-7-2017/5-11-2019 1 181 18 18 163 163 0
Altetiekbaan AVA'70 13-7-2021 4 455 455 455 0 0 0
LED-waarschuwingssysteem 21-12-2021 3 23 12 12 11 11 0
Openbare verlichting 5-11-2019 3 23 21 21 2 2 0
Pand Lage Blik 28/30/32 25-2-2020 3 360 154 610 -250 -250 0
Parkeerplaats Hogestraat € 1 22-12-2020 2 0 0 0 0 0 0
Parkeerplaats Oosterkerkstraat 22-12-2020 2 30 0 0 30 30 0
Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Landelijk gebied 29-9-2012 4 131 1 131 0 0 0
Ruimtelijke Ordening, Planontwikkeling bedrijventerrein 18-12-2007 4 223 2 223 0 0 0
Uuthuuskes 7-7-2020 3 847 820 820 27 27 0
Zonnepanelen sporthallen 17-12-2018 4 244 148 189 55 0 55
Programma 3 Bedrijfsvoering
Materieel Div 3 65 65 65 0 0
Totaal 6.811 5.188 6.537 274 274 0

Programma 1 Ruimte

Eligiusstraat/Willebrordstraat
In 2021 is het werk herinrichting Eligiusstraat en Willebrordstraat te Aalten uitgevoerd. Aanvankelijk werd gedacht dat één en ander binnen de gestelde budgetten uitgevoerd kon worden, echter lopende het werk bleek het budget helaas niet voldoende te zijn. Hier zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, die op zichzelf beperkt van schaal zijn, maar bij elkaar opgeteld toch voor deze aanzienlijke overschrijding hebben gezorgd. Door de mogelijke toekomstige bestemming van het oude schoolgebouw op de hoek Eligiusstraat/ Willebrordstraat zijn er op voorhand extra rioolaansluitingen en extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit verzoek kwam pas lopende het werk. Verder bleken we meer nieuwe stenen nodig te hebben dan voorzien, doordat bij de vrijgekomen stenen meer breuk was dan gedacht. Ook zorgde de nieuwe drempel op de kruising Willebrordstraat-Wehmerstraat voor extra kosten die op zichzelf in eerste instantie wel pasten binnen het budget, maar waardoor wel minder ruimte overbleef voor de onvoorziene zaken. 

Pand Lage Blik 
De verkoop van de twee appartementen nummer 30 en 32 was in 2021 gepland, maar dit wordt 2022.

Uuthuuskes € 847.000 (bruto krediet van € 1.013.000 en een te ontvangen subsidie € 166.000)
Er zijn zes Uuthuuskes geplaatst en opgeleverd. Voor twee Uuthuuskes in IJzerlo is een vertraging in verband met een tekort aan bouwmaterialen, verwachte oplevering in 2022. Voor twee Uuthuuskes in Barlo wordt nog een plek gezocht. Als ze niet in Barlo geplaatst kunnen worden, komen ze in Bredevoort.

Zonnepanelen sporthallen
Het restant krediet van € 55.000 kan vrijvallen, omdat de zonnepanelen in de loop van de tijd goedkoper zijn geworden, bovendien zijn er in verband met de belasting van de daken minder panelen gelegd dan in eerste instantie de bedoeling was.