Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid

Programmarekening over begrotingsjaar 2021

Een positief resultaat wordt als een negatief getal gepresenteerd, een negatief resultaat als een positief
getal.

 

Uit deze analyse blijkt wat de oorzaak van de begrotingsoverschrijdingen is. In de kolom begrotingsafwijking wordt het verschil gepresenteerd tussen de gerealiseerde baten en geraamde baten en gerealiseerde lasten en de geraamde lasten. Indien de werkelijke lasten hoger zijn dan de geraamde lasten is er sprake van een begrotingsoverschrijding en wordt deze toegelicht. Het wil niet zeggen dat elke begrotingsoverschrijding meetelt in het oordeel voor rechtmatigheid. Het telt niet mee indien de overschrijding past binnen het bestaande beleid en het niet eerder geconstateerd kon worden, de kosten gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten en als kostenoverschrijdingen door openeindregelingen worden veroorzaakt.

 

In programma 1 is er overschrijding op de lasten binnen de taakvelden Ruimte en leefomgeving, Grondexploitatie en Wonen en bouwen. Deze zijn gecompenseerd door direct gerelateerde baten en derhalve niet onrechtmatig.

In programma 2 zit de overschrijding op de Begeleide participatie, Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- en de geëscaleerde zorg 18-. Bij Begeleide participatie wordt dit voor een deel gecompenseerd door direct gerelateerde baten (rijksbijdrage exploitatietekorten bij SW-bedrijven in decembercirculaire). Onder Maatwerkdienstverlening 18+ zit de afkoopsom voor uittreding uit de Stadsbank Oost Nederland. Bij het raadsbesluit van december 2021 is een financiële bandbreedte meegenomen, die daardoor nog niet in de budgetten verwerkt kon worden. De uiteindelijke afkoopsom is begin 2022 overeengekomen. De overige overschrijdingen worden veroorzaakt door openeindregelingen (Wmo en Jeugd).