De balans per 31 december

Balans per 31 december 2021
(bedragen x € 1.000) (bedragen x € 1.000)
ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
VASTE ACTIVA VASTE PASSIVA
Immateriële vaste activa - - Eigen vermogen 22.137 20.780
* Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - - * Algemene Reserve 12.348 12.833
* Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief - - * Bestemmingsreserves 7.036 7.526
* Bijdragen aan activa in eigendom van derden - - * Gerealiseerd resultaat 2.753 421
Materiële vaste activa 46.169 43.627 Voorzieningen 6.432 6.498
* Investeringen met een economisch nut * Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 4.887 5.236
* gronden uitgegeven in erfpacht 2.405 249 * Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 1.545 1.262
* woonruimten uitgegeven in erfpacht 1.225 -
* gebouwen uitgegeven in erfpacht 1 1
* overige investeringen met een economisch nut 28.420 32.223
* warme gronden woningbouw 36 -
* Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 28.858 26.246
heffing kan worden geheven 9.019 7.719 * Obligatieleningen - -
* Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 5.063 3.435 * Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - -
Financiële vaste activa 11.528 11.191 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen 28.856 26.244
* Kapitaalverstrekkingen aan: - binnenlandse bedrijven - -
* deelnemingen 1.546 1.178 - openbare lichamen - -
* gemeenschappelijke regelingen - - - overige binnenlandse sectoren - -
* overige verbonden partijen - - - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - -
* Leningen aan: * Door derden belegde gelden - -
* openbare lichamen - - * Waarborgsommen 2 2
* woningbouwcorporaties - - * Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -
* deelnemingen - -
* overige verbonden partijen - -
* Overige langlopende leningen 9.776 9.807
* Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -
* Uitzettingen in de vorm van Nederlandse schuldpapier met een rentetypische looptijd - -
van één jaar of langer
* Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 206 206
Totaal vaste activa 57.697 54.818 Totaal vaste passiva 57.427 53.524
VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA
Voorraden 315 1.377 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.115 6.323
* Overige grond- en hulpstoffen - - * Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen - -
* Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie (BIE) 217 585 * Overige kasgeldleningen - 3.000
* Gereed product en handelsgoederen 98 792 * Banksaldi 695 287
* Vooruitbetalingen - - * Overige schulden 2.420 3.036
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.358 2.475 Overlopende passiva 5.929 7.047
* Vorderingen op openbare lichamen 842 476 * Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 4.992 5.756
* Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen - - begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
* Overige verstrekte kasgeldleningen - - arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
* Uitzettingen in de schatkist van het Rijk met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - - * Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
* Rekening-courantverhouding met het Rijk - - dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Uitgesplitst naar de ontvangen
* Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - - bedragen van:
* Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd - - - Europese overheidslichamen - -
korter dan één jaar - het Rijk 373 587
* Overige vorderingen 1.516 1.999 - overige Nederlandse overheidslichamen 358 428
* Overige uitzettingen - - * Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 206 276
Liquide middelen 22 40
* Kassaldi 1 1
* Banksaldi 21 39
Overlopende activa 6.079 8.184
* De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk 9 6
- overige Nederlandse overheidslichamen 172 63
* Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste 5.898 8.115
van volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa 8.774 12.076 Totaal vlottende passiva 9.044 13.370
Totaal-generaal 66.471 66.894 Totaal-generaal 66.471 66.894
Verrekenbare verliezen 415 Gewaarborgde geldleningen 121.548 110.192
Garantstellingen 60.955 55.314