Programma 1 Ruimte

1. Ontwikkelingen binnen dit programma

Uitwerking centrumvisie Dinxperlo
De uitwerking van de centrumvisie is in verschillende deelprojecten opgepakt en zijn momenteel in voorbereiding. Voor locatie de Wegwijzer is momenteel een ontwikkelkader vastgesteld voor de ontwikkeling van woningen voor starters en senioren. Eind 2021 is hier gestart met het uitschrijven van een prijsvraag voor fase 1 (circa 13 woningen) om de markt uit te dagen om met een goed plan te komen. 
Voor de herinrichting van het Prins Clausplein, kernwinkelgebied, Heelweg en Allee, is inmiddels een aanbesteding voor een bouwteam gestart. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle mogelijke stakeholders de mogelijkheid krijgen om mee te denken en mee te werken aan het ontwerp voor deze gebieden. Ook Stadt Bocholt is nauw betrokken bij dit proces. Zij maken straks onderdeel uit van het bouwteam. Naar verwachting wordt het bouwteam in mei 2022 definitief gegund. 
Voor de reductie van het winkelvloeroppervlak buiten het toekomstig kernwinkelgebied was een nader onderzoek in 2021 voorzien. Dit is niet uitgevoerd omdat de ingrijpende coronamaatregelen alle aandacht vroegen van de ondernemers en desbetreffende pandeigenaren. In 2022 wordt met dit onderzoek gestart. Wel heeft de dorpsmanager momenteel intensief contact met de ondernemers en bewoners in het centrum, waarbij hij actief meehelpt om oplossingen te zoeken bij (dreigende) leegstand. 

Parkeerdruk centrum Bredevoort
Afgelopen jaar is een onderzoek verricht naar de parkeerverwijzing in Bredevoort. Het huidige parkeerverwijssysteem is hierbij beoordeeld met aandacht voor zichtbaarheid en kwaliteit van de bebording. Daarnaast is de huidige parkeersituatie nader beoordeeld (aantal/type voorzieningen, regulering gebruik en dergelijke) en is er gekeken naar de looproutes van de parkeervoorzieningen naar het centrum en vice versa. Belangrijkste conclusies zijn dat er ontbrekende schakels zijn in het verwijssysteem qua parkeren, dat de looproutes niet geheel duidelijk zijn en dat hier een optimalisatie mogelijk is. Om de parkeersituatie te verbeteren en de verwijzingen naar de omliggende parkeerlocaties te verduidelijken, wordt de bebording vervangen dan wel verduidelijkt.

Concessie laadinfrastructuur
Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook in de gemeente Aalten. Elektrisch vervoer zorgt voor een significante verbetering van de woon- en leefkwaliteit, zoals een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast en minder CO2-uitstoot en dient daarmee meerdere doelen. Voor een belangrijk deel zijn dat batterij-elektrische auto’s, die alleen kunnen rijden als de laadinfrastructuur op orde is. Als gezamenlijke overheden hebben we in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het Klimaatakkoord, afspraken gemaakt om samen te werken aan voldoende laadinfrastructuur in de openbare ruimte. De gemeente Aalten doet mee in de concessie voor laadinfrastructuur welke tot stand is uitgezet door de provincie Gelderland en Overijssel. Afgelopen jaar is er hard aan gewerkt om de concessie in goede banen te leiden. De bezwaartermijn is inmiddels verlopen en de concessie voor publieke laadinfrastructuur is definitief aan Vattenfall gegund.

Fietsveiligheid en verkeersveiligheid
In 2021 zijn diverse wegen heringericht om de verkeersveiligheid en het fietscomfort te verbeteren. Een groot project waarbij dit goed zichtbaar tot stand is gekomen, is de herinrichting Dijkstraat en Admiraal de Ruyter-straat. Beide wegen zijn succesvol afgewaardeerd naar 30km/u. De vraag naar een afwaardering naar 30km/u zien wij verder toenemen. Het is echter niet wenselijk om wegen zomaar af te waarderen naar 30km/u. Daarbij moet breder gekeken worden naar de benodigde maatregelen en de eventuele effecten op het onderliggend wegennet. In 2021 is de aanzet voor dit onderzoek verder voorbereid en in gang gezet. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.

Campagne High-Five
Veel van de basisschoolkinderen worden onnodig met de auto naar school gebracht. Deze drukte van auto’s zorgt voor drukte in de schoolzone en kan leiden tot onveilige situaties voor de kinderen. Daarnaast leren kinderen niet vroegtijdig om deel te nemen aan het verkeer. De provincie Gelderland en gemeente Aalten vinden het belangrijk dat kinderen vaak en veilig naar school fietsen en lopen. Dit is niet alleen belangrijk voor hun gezondheid, maar doordat ze niet langer afgezet worden door hun ouders zorgt het ook voor min-der auto’s op de weg en rondom de school. De provincie start in 2022 met twee campagnes die kinderen op unieke manieren stimuleren om vaker naar school te gaan met de fiets of lopend. De gemeente Aalten is hiervoor geselecteerd en hier wordt het project High-Five ingezet. High-Five is een project waarbij kinderen, en vooral ook hun ouders, worden gemotiveerd om meer (samen) te voet en met de fiets naar school te komen. High-Five pakt deze uitdaging aan met een belonings- en belevingsplatform. 
Op de looproutes op weg naar school komen checkpoints waar de kinderen een High-Five kunnen geven. Zo verdienen ze munten en hun vooruitgang kunnen ze raadplegen op een game-platform waar ze ook verkeersoefeningen maken. De verzamelde munten kunnen ze inruilen voor leuke beloningen.

Sportaccommodaties
Vanwege de coronamaatregelen waren de sportaccommodaties dit jaar meerdere periodes gesloten. Deze situatie heeft een groot beroep gedaan op creativiteit van sportaanbieders om op alternatieve wijze sport- en beweegactiviteiten aan te kunnen bieden. Dit vergde ook intern de nodige inspanning en flexibiliteit vanuit de verhuurorganisatie en beheer. Er is tijd besteed aan het aanvragen van de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties en de SPUK IJZ (ijsbanen/zwembaden) en het informeren van onze partners over de telkens wisselende maatregelen via de Nieuwsbrief sport, cultuur en corona.  

Woningbouwlocaties 
Voor de locatie “Groene Kamer” aan de Singelweg in Aalten is een bestemmingsplan in procedure. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen. Het plan maakt de bouw van maximaal 33 woningen mogelijk.  
Voor het terrein van de voormalige technische school op de hoek Ludgerstraat/Polstraat/Eligiusstraat/ Molenkamp in Aalten is ook een bestemmingsplan in procedure, het ontwerp heeft ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 54 woningen mogelijk en de start uitvoering van fase 1 staat gepland voor eind 2022. 

Basiskwaliteit Landschap
De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben in 2021 samen een pilot uitgevoerd om de Basiskwaliteit landschap en biodiversiteit in beeld te brengen. De pilot vond plaats in het grensgebied van de drie gemeenten en de resultaten zijn verwerkt in een rapport. Een belangrijk doel van het in kaart brengen van landschapskwaliteit is om gezamenlijk te kunnen werken aan behoud, herstel en versterking van het landschap op bewust gekozen locaties. Bij de pilot is een klankbordgroep van boeren, burgers en natuurliefhebbers betrokken. Op basis van de pilot wordt opdracht gegeven om de rest van de gemeente Aalten in 2022 op eenzelfde wijze in kaart te brengen. Hiervoor is subsidie aangevraagd en ontvangen van de provincie Gelderland.

 

2. Wat waren onze doelstellingen?

P1.01 Omgevingswet *10

De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 zijn gereed en operationeel. 

G

De omgevingswet is wederom uitgesteld, nu tot 1 januari 2023. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.02 Duurzaamheid *9

Eind 2021 zijn er in totaal 15 openbare oplaadpalen binnen de gemeente Aalten beschikbaar voor het opladen van elektrische voertuigen.

G

Er zijn momenteel 31 openbare laadpalen beschikbaar binnen de gemeente Aalten. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.03 Duurzaamheid *9

Vaststellen van  een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin legt de gemeenteraad de volgorde en het tijdpad vast waarop de wijken in de gemeente van het aardgas af gaan.

G

De Transitievisie Warmte Aalten is vastgesteld. Daarin is een tijds-pad en volgorde beschreven voor de wijkaanpak.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.04 Duurzaamheid *9

Vaststellen van een Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

G

Door het vaststellen van de RES 1.0 in september 2021 is de strategie tot 2030, met een doorkijk naar 2050, vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.05 Klimaat

Participeren in het proces om te komen tot een plan van aanpak voor de Achterhoek op het gebied van de stikstofproblematiek

G

Er is regionaal overleg in de achterhoek over hoe te komen tot een goede uitvoeringsagenda op o.a. het dossier stikstof.  Wij participeren actief in dit proces om deze vraagstukken te kunnen oppakken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.06 Klimaat

Het realiseren van een biodiversiteitsplan voor binnen en buiten de kom. Dit plan is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

O

Er wordt volop gewerkt aan de uitwerking van een biodiversiteitsplan. Een startnotitie wordt in 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.07 Klimaat

Op het gebied van klimaatadapatie hebben we de risicodialogen opgestart om zo te komen tot een (meerjarig) uitvoeringsprogramma welke in 2021 gereed is.

O

In 2021 zijn voorbereidingen uitgevoerd om in 2022 te komen tot een concrete klimaatstrategie. De risicodialogen is een van de onderdelen  welke voortvloeit uit deze bredere klimaatstrategie. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.08 Vitale centra *11

Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie.

G

De lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme is gereed en door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.09 Vitale centra *11

In 2021 is de bibliotheek verhuisd naar het Lage Blik en is de buitenruimte aangepast.

G

De bibliotheek is verhuisd en is operationeel. Ook de buitenruimte is in 2021 opgeleverd. Het doel is hiermee behaald. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.10 Verkeersveiligheid

Nul verkeersdoden in 2021 en een afname van het aantal fietsslachtoffers ten opzichte van 2020.

O

In 2021 zijn nul verkeersdoden geregistreerd. Het aantal fiets-slachtoffers laat wel een stijging zien. In 2020 zijn 6 slachtoffers geregistreerd en in 2021 zijn dit er 13. Hier is geen specifieke verklaring voor te vinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.11 Wonen *21

We realiseren (tijdelijke) woningen voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de kleine kern.

G

We hebben jongeren in hun eigen omgeving van een tijdelijke woning kunnen voorzien.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.12 Wonen *9, 20, 21

Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

 

G

Doel is gehaald door deelname aan het project Heerlijk thuis in huis. Dit project is begin 2022 officieel gestart.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.13 Bereikbaarheid *22

In 2021 moet de buslijn tussen Aalten en Bocholt daadwerkelijk rijden.

G

Buslijn is sinds augustus 2021 definitief. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.14 Bereikbaarheid *23

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek door middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-platform Netmobiel binnen de regio Achterhoek.

G

Het MaaS-platform Netmobiel is gereed om uit te rollen binnen onze gemeente en de regio. De daadwerkelijke uitrol is door corona tot nadere orde uitgesteld. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

P1.15 Werken

Inzichtelijk te maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.

O

Globaal zijn nieuwe uitleglocatie(s) in beeld gebracht. Deze dienen nog verder te worden beoordeeld en uitgewerkt. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3. Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000
Primitieve raming Raming na wijziging Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Baten -6.346 -8.983 -9.273 -7.958
Lasten 13.340 17.213 17.375 14.506
Totaal saldo van baten en lasten 6.994 8.230 8.102 6.548
Toevoeging en of onttrekking aan reserves -30 -1.040 -1.006 -91
Resultaat 6.964 7.190 7.096 6.457

4. Eigen grafieken indicatoren

 

5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl