Paragraaf Demografische ontwikkeling

1. Bevolkings en huishoudensprognose

Voor de demografische ontwikkelingen maken we gebruik van de woon- en vastgoedmonitor die we op de schaal van de Achterhoek opstellen. Voor de jaarrekening 2021 ziet u hier een compact overzicht van de actuele cijfers en trends. Voor de bevolkingsontwikkeling vergelijken we de gehele Achterhoek met de cijfers voor onze gemeente Aalten. Voor een uitgebreide toelichting en de meest actuele informatie over de demografische ontwikkelingen in de gemeente Aalten wordt verwezen naar de woon- en vastgoedmonitor via www.awlo.nl.
Opvallend is dat de trend van de bevolkingstoename voor de Achterhoek doorzet. Voor alle gemeenten geldt dat het geboortesaldo negatief blijft door minder kinderen en een bevolking die ouder wordt. Daar staat een vestiging vanuit andere delen van Nederland en vanuit het buitenland tegenover. Aalten blijft hierin tot nu toe nog achter ten opzichte van de regio. De 1e toename van deze migratie is sterk merkbaar in de gemeentes die vanuit “het zuid-westen” het best bereikbaar zijn zoals Oude-IJsselstreek en Bronckhorst. Het aantal inwoners van Aalten is op 31 december 2021 27.099.

 

Grafiek 1 De Achterhoek                                                 Grafiek 2 De gemeente Aalten

 

2. Demografische ontwikkeling in de bevolking

De duidelijke verschuiving in de bevolking is begonnen. Het aantal jongeren neemt af, maar stabiliseert daarna. Het aantal inwoners tussen 50 en 75 schuift in de komende 20 jaar door naar de categorie ouderen en het aantal oudere ouderen verdubbelt. De woonbehoefte wijzigt door deze ontwikkelingen.

 

 

3. De ontwikkeling van de huishoudens en de gevolgen voor de woonopgave

De groei van het aantal huishoudens is een belangrijke indicator voor de kwantitatieve woningbehoefte. De ontwikkeling van het aantal huishoudens is de komende jaren onzeker. In de woningbouwstrategie van 30 november 2021 hebben we daarom afgesproken dat het woningbeleid van de gemeente Aalten de komende jaren flexibel wordt ingestoken. De komende jaren wordt in de gemeente Aalten rekening gehouden met een bandbreedte van 500 tot 820 extra huishoudens. De gemeenteraad heeft op basis van deze inschatting een woningbouwopgave van 1050 woningen vastgesteld (rekening houdend met planuitval van 30%). 


Naast de kwanitatieve toename in het aantal huishoudens is met name de verschuiving in leeftijdsopbouw en daar mee een andere woningvoorraad van groot belang. De toename van het aantal huishoudens zit voor een groot deel bij de inwoners van 75 jaar en ouder. We hebben hiervoor de cijfers van de woon- en vastgoedmonitor geplaatst in de onderstaand figuur.

De meeste ouderen blijven in de huidige woning wonen, ook als deze niet geheel geschikt is of als er mobiliteitsbeperkingen om de hoek komen kijken. Voor de woonopgave kunnen we uitgaan van ongeveer 25% van de ouderen die naar een andere en meer geschikte woning wil verhuizen.
Dit leidt tot een bandbreedte van 250 tot 290 benodigde woningen voor oudere huishoudens. Dit als onderdeel van de totale woonbehoefte. 

 

4. Stand van de woningvoorraad per 31 december 2021

In 2020 is de woningvoorraad met 65 woningen gegroeid. In totaal zijn er 70 woningen gebouwd en vijf woningen onttrokken. De meeste woningen zijn gebouwd in Dinxperlo (25). Een groot deel hiervan betreft de sociale huurwoningen aan de Nieuwstraat. Ook in de kleine kernen en het buitengebied zijn relatief veel woningen gerealiseerd (24). Daar hebben de Uuthuuskes en de nieuwbouw in De Heurne een belangrijk aandeel in. In de kern Aalten zijn grotendeels (12 van de in totaal 14) woningen in het koopsegment toegevoegd. 

Aantal woningen op 01-01-2021 12027
Toevoeging Nieuwbouw 51
Toevoeging Transformatie 19
Onttrekking sloop/samenvoeging -5
Aantal woningen op 01-01-2022* 12092
*Het totaal aantal woningen voor het CBS is 12.095, dat is inclusief drie transformaties die nog niet gereed zijn.