Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Ruimte Blz. 4
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 5
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 6
P1.01 Omgevingswet *10 Blz. 7
We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie. Blz. 8
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 9
We zoeken samenwerking met marktpartijen om de laadpalen op strategische locaties te plaatsen. Blz. 10
P1.03 Duurzaamheid *9 Blz. 11
Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Blz. 12
P1.04 Duurzaamheid *9 Blz. 13
Begin 2021 wordt de RES 1.0 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Blz. 14
P1.05 Klimaat Blz. 15
We werken regionaal samen aan een uitvoeringsagenda voor de regio Achterhoek. Blz. 16
P1.06 Klimaat Blz. 17
Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern. Blz. 18
P1.07 Klimaat Blz. 19
Er dient een startnotitie te worden opgesteld op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van de risicodialogen. Blz. 20
P1.08 Vitale centra *11 Blz. 21
In 2021 worden de maatregelen uit de centrumvisie Dinxperlo verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Blz. 22
P1.09 Vitale centra *11 Blz. 23
Het pand Lage Blik 28 in Aalten wordt verbouwd en de openbare ruimte rondom wordt heringericht zodat de bibliotheek in augustus 2021 kan verhuizen. Daarna start de verbouw/uitbreiding van de AH. Blz. 24
P1.10 Verkeersveiligheid Blz. 25
Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en het verbeteren van fietsvoorzieningen op de belangrijke fietsverbindingen. Blz. 26
P1.11 Wonen *21 Blz. 27
De eerste tijdelijke woningen (Uuthuuskes) worden geplaatst. Blz. 28
P1.12 Wonen *9, 20, 21 Blz. 29
We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad in samenhang met duurzaamheidsopgave. Blz. 30
P1.13 Bereikbaarheid *22 Blz. 31
Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten rijden. Blz. 32
P1.14 Bereikbaarheid *23 Blz. 33
Het verder door ontwikkelen van Netmobiel binnen onze gemeente. Blz. 34
P1.15 Werken Blz. 35
Begin het jaar is de verkenning afgerond en wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) vastgesteld. Blz. 36
3. Wat heeft het gekost? Blz. 37
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 38
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 39
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 40
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 41
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 42
P2.01 Zorg *36 *37 *40 Blz. 43
We implementeren de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en realiseren daardoor de gewenste transformatie. Blz. 44
P2.02 Zorg Blz. 45
De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten leidt tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven. Blz. 46
P2.03 Zorg Blz. 47
Er is een Nota Sociaal Domein opgesteld waarin invulling gegeven wordt aan het lokale sociale beleid. Bij de totstandkoming van de Nota is specifieke aandacht voor participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties. Blz. 48
P2.04 Zorg en Welzijn *42 Blz. 49
Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd. Blz. 50
P2.05 Zorg Blz. 51
Er zijn nieuwe contracten met aanbieders van beschermd wonen afgesloten en de regionale samenwerking ten aanzien van beschermd wonen ligt vast in een convenant. Blz. 52
P2.06 Nieuwkomers *45 Blz. 53
Er is een beleidsnotitie opgesteld waarin de lokale en regionale kaders van het beleid zijn uitgewerkt. Blz. 54
P2.07 Laborijn Blz. 55
Er zijn in samenwerking met Laborijn stappen gezet in het dichterbij organiseren van de dienstverlening van Laborijn. Blz. 56
P2.08 Sport *28 Blz. 57
Er is uitvoering gegeven aan het lokale sportakkoord en de open en vitale sportparken. Blz. 58
P2.09 Preventie Blz. 59
Er is een lokaal preventieakkoord opgesteld in aansluiting op het regionale preventieakkoord. Blz. 60
P2.10 Cultuur *31 Blz. 61
De subsidie is opgenomen in de begroting. Blz. 62
P2.11 Veiligheid *3 Blz. 63
De internationale samenwerking wordt versterkt. Blz. 64
P2.12 Openbare orde en veiligheid Blz. 65
De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen. Blz. 66
P2.13 Openbare orde en veiligheid Blz. 67
Bij de vergunningverlening in het kader van de APV gaat gewerkt worden met digitale formulieren (deelproject omgevingswet). Blz. 68
P2.14 75 jaar bevrijding *32 Blz. 69
De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van Corona verplaatst naar 2021. Blz. 70
3. Wat heeft het gekost? Blz. 71
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 72
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 73
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 74
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 75
2. Wat waren onze doelstellingen? Blz. 76
P3.01 Communicatiebeleidsplan Blz. 77
Opstellen van plan gereed. Blz. 78
P3.02 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet Blz. 79
Vernieuwing gereed. Blz. 80
P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 81
2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA. Blz. 82
Cyclisch inrichting BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoording. Blz. 83
Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject. Blz. 84
P3.04 Uitwerking koppeling BGT - BOR Blz. 85
In het eerste kwartaal van 2021 moeten alle bulkmutaties zijn verwerkt waarna de BGT – BOR koppeling verder kan worden bijgehouden en verfijnd. Blz. 86
P3.05 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ Blz. 87
De omzetting naar gebruiksoppervlakte voor alle woningen is afgerond en de herwaardering voor het jaar 2022 wordt op basis van de gebruiksoppervlakte uitgevoerd. Blz. 88
P3.06 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet Blz. 89
Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving). Blz. 90
Bijhouden van de planvoorraad. Blz. 91
Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet. Blz. 92
Software die wetregels kunnen omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet. Blz. 93
Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet. Blz. 94
3. Wat heeft het gekost? Blz. 95
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 96
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 97
Jaarverslag Blz. 98
Aanbieding en wetenswaardigheden Blz. 99
Aanbieding en wetenswaardigheden Blz. 100
Financiële afsluiting Blz. 101
Begroting in één oogopslag Blz. 102
Toelichting op deze posten Blz. 103
Samenstelling van het bestuur Blz. 104
Samenstelling van het bestuur Blz. 105
Kerngegevens van de gemeente Blz. 106
Kerngegevens van de gemeente Blz. 107
Programmaverantwoording Blz. 108
Programmaverantwoording Blz. 109
Paragrafen Blz. 110
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 111
“Samen volop blijven inzetten voor onze burgers en bedrijven” Blz. 112
1. Heroriëntatie organisatiestructuur per 1 januari 2023 Blz. 113
2. Ontwikkelingstraject organisatie Blz. 114
3. Het nieuwe werken na corona Blz. 115
4. Visie op gezondheid Blz. 116
5. Vitaliteit en wendbaarheid Blz. 117
6. Integriteit Blz. 118
7. Krapte op de arbeidsmarkt Blz. 119
8. Inkoop Blz. 120
9. Subsidieverwerving Blz. 121
10. Overige onderwerpen Blz. 122
11. Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen Blz. 123
12. Verplichte beleidsindicatoren Blz. 124
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 125
Algemeen Blz. 126
1. Weerstandscapaciteit Blz. 127
2. Risico's Blz. 128
3. Weerstandsvermogen Blz. 129
Verplichte kengetallen Blz. 130
Toelichting verplichte kengetallen Blz. 131
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 132
Algemeen Blz. 133
WOZ-beschikking Blz. 134
Tarieven belastingen en heffingen Blz. 135
Belastingopbrengsten Blz. 136
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 137
Lasten-en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven - 2 Blz. 138
Woonlasten Blz. 139
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 140
Invordering Blz. 141
Paragraaf Financiering Blz. 142
Algemeen Blz. 143
1. Kasbeheer Blz. 144
2. Risicobeheer Blz. 145
3. Gemeentefinanciering Blz. 146
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 147
Algemeen Blz. 148
Openbare ruimte Blz. 149
Gebouwenbeheer Blz. 150
Paragraaf Grondbeleid Blz. 151
Algemeen Blz. 152
1. Gronden en terreinen niet in exploitatie Blz. 153
2. Faciliterend grondbeleid Blz. 154
3. Voorraden Blz. 155
Conclusie Blz. 156
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 157
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Blz. 158
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Blz. 159
In liquidatie Blz. 160
Paragraaf Corona Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Totaal van de financiële effecten Blz. 163
Baten Blz. 164
Lasten Blz. 165
Paragraaf Demografische ontwikkeling Blz. 166
1. Bevolkings en huishoudensprognose Blz. 167
2. Demografische ontwikkeling in de bevolking Blz. 168
3. De ontwikkeling van de huishoudens en de gevolgen voor de woonopgave Blz. 169
4. Stand van de woningvoorraad per 31 december 2021 Blz. 170
Jaarrekening Blz. 171
De balans per 31 december Blz. 172
De balans per 31 december Blz. 173
Het overzicht van baten en lasten Blz. 174
Het overzicht van baten en lasten Blz. 175
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 176
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 177
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 178
Activa Blz. 179
Vaste activa Blz. 180
Materiële vaste activa Blz. 181
Financiële vaste activa Blz. 182
Vlottende activa Blz. 183
Voorraden Blz. 184
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 185
Liquide middelen Blz. 186
Overlopende activa Blz. 187
Passiva Blz. 188
Vaste passiva Blz. 189
Eigen vermogen Blz. 190
Algemene Reserve Blz. 191
Bestemmingsreserves Blz. 192
Voorzieningen Blz. 193
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Blz. 194
Vlottende passiva Blz. 195
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 196
Overlopende passiva Blz. 197
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 198
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 199
Begrotingswijzigingen 2021 Blz. 200
Begrotingswijzigingen 2021 Blz. 201
Programma 1 Ruimte Blz. 202
Programma 1 Ruimte Blz. 203
Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 204
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 205
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 206
Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 207
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 208
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 209
Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten Blz. 210
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 211
Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Blz. 212
Incidentele baten en lasten Blz. 213
Incidentele mutaties reserves Blz. 214
Structurele mutaties reserves Blz. 215
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 216
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 217
Lokale heffingen Blz. 218
Algemene uitkeringen Blz. 219
Dividend Blz. 220
Saldo financieringsfunctie Blz. 221
Onvoorzien Blz. 222
Onvoorzien Blz. 223
Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid Blz. 224
Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid Blz. 225
Stand van zaken kredieten Blz. 226
Stand van zaken kredieten Blz. 227
Programma 1 Ruimte Blz. 228
Bijlage Single information, Single audit (SiSa) Blz. 229
SiSa Blz. 230
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 231
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 232
Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's Blz. 233
Het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's Blz. 234
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap