Programma 1 Ruimte

Programma 1 Ruimte

Primitieve raming Raming na wijziging Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Baten
Verkeer en vervoer -63 -137 -141 -276
Parkeren 0 -6 -4 0
Openbaar vervoer 0 -20 -24 -267
Economische ontwikkeling 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7 -128 -48 -593
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -38 -23 -25 -29
Economische promotie -212 -201 -224 -211
Sportaccommodaties -330 -305 -383 -236
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -76 -104 -93 -128
Riolering -1.948 -2.214 -2.213 -2.114
Afval -2.003 -2.003 -1.925 -1.900
Milieubeheer -38 -279 -327 -105
Begraafplaatsen en crematoria -275 -275 -266 -311
Ruimte en leefomgeving -42 -614 -609 -120
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) -829 -1.845 -2.008 -985
Wonen en bouwen -485 -829 -983 -683
Totale baten -6.346 -8.983 -9.273 -7.958
Lasten
Verkeer en vervoer 2.595 2.737 2.653 2.237
Parkeren 0 10 8 0
Openbaar vervoer 26 38 40 559
Economische ontwikkeling 42 42 37 36
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5 160 42 782
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 44 43 42 42
Economische promotie 192 212 211 201
Sportaccommodaties 1.743 1.892 1.951 1.532
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.741 2.485 2.453 1.809
Riolering 1.545 1.811 1.797 1.625
Afval 1.637 1.680 1.594 1.604
Milieubeheer 928 1.466 1.469 1.014
Begraafplaatsen en crematoria 419 244 251 359
Ruimte en leefomgeving 498 1.442 1.670 807
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 806 1.870 2.035 996
Wonen en bouwen 1.119 1.081 1.122 903
Totale lasten 13.340 17.213 17.375 14.506
Totaal saldo van baten en lasten 6.994 8.230 8.102 6.548

Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten

Het verschil tussen de raming na wijziging en werkelijk 2021 bedraagt per saldo € 128.000 voordelig. 

Verkeer en vervoer
Bij het groot onderhoud wegen is een voordeel geweest op het asfaltbestek. Een aantal werkzaamheden, zoals het project aan de Hofstraat, is doorgeschoven naar 2022. In 2021 geeft dit een voordeel van 
€ 83.000. Voor een zestal bruggen is in 2021 opdracht verstrekt om onderhoud uit te voeren, maar de werkzaamheden en het budget ad € 35.000 zijn in verband met ongunstige weersomstandigheden doorgeschoven naar 2022.
Tegenover deze voordelen staat een nadeel voor de energiekosten voor de openbare verlichting van € 35.000 door snel stijgende energieprijzen.

Parkeren, Openbaar vervoer en Economische ontwikkeling
Geen bijzonderheden.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Op dit taakveld worden de bedrijventerreinen in exploitatie verantwoord. Deze geeft een voordeel van 
€ 38.000. In de paragraaf grondbeleid zijn de bouwgrondexploitaties nader toegelicht.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Geen bijzonderheden. 

Economische promotie
Door alle onzekerheden vanwege de coronapandemie hebben veel vakantiegangers ervoor gekozen om in eigen land te blijven. Het aantal overnachtingen nam hierdoor met 25% toe tot ruim 91.000. Dit levert een voordeel van € 23.000 aan toeristenbelasting op.

Sportaccommodaties 
Door de sluiting van de zwembaden in verband met corona zijn er voor Optisport (’t Walfort en het Blauwe Meer) twee aanvragen voor de regeling Specifieke uitkering voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) gedaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De totale subsidie van € 187.000 is één op één doorgesluisd aan Optisport. De eerste aanvraag van € 89.000 is begroot in de Najaarsnota 2021, de tweede van € 98.000 is zowel niet aan de baten- als niet aan de lastenkant geraamd. 
De gemeentelijke bijdrage was hoger, omdat vanwege corona de overige opbrengsten minder waren. Bij de Eurohal is voor € 21.000 minder aan groot onderhoud uitgevoerd dan gepland. Dit groot onderhoud wordt gedekt uit de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen en heeft geen invloed op het resultaat. Daarnaast zijn door de coronasluiting de schoonmaakkosten lager uitgevallen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie    
Het project rondom het Lage Blik is nog niet volledig afgerond. De resterende kosten van € 15.000 komen in 2022.

Riolering
De totale kosten voor riolering verlopen budgettair neutraal. Eventuele tekorten en overschotten worden verrekend met de voorziening Riolering. In de kostenberekening nemen we hiervoor meer componenten mee dan uit dit taakveld blijkt, zoals btw en overhead kosten. In 2021 hebben we € 347.000 toegevoegd aan de voorziening riolering. 

Afval 
De totale kosten voor afval verlopen budgettair neutraal. Eventuele tekorten en overschotten worden verrekend met de voorziening Afval. In de kostenberekening nemen we hiervoor meer componenten mee dan uit dit taakveld blijkt, zoals btw en overhead kosten. In 2021 hebben we € 107.000 aan de voorziening onttrokken. Om de voorziening verder af te bouwen was een onttrekking van ruim 3 ton in de begroting opgenomen. Daarvan blijkt slechts een derde nodig te zijn. Meevallers zijn de hogere vergoedingen pmd na het nieuwe landelijke vergoedingensysteem en een flink hogere marktprijs van oud papier (die daarvoor zelfs negatief was). Na afloop van het belastingjaar is het werkelijke aantal ledigingen/aanbiedingen van restafval bekend. Dit aantal lag iets hoger dan was geraamd. 

Milieubeheer
Voor het Programmaplan aanpak droogte Achterhoek zijn wij penvoerder. De door ons gemaakte kosten vallen € 44.000 hoger uit dan geraamd, maar hebben we evenredig doorberekend over alle deelnemers. Dit verklaart het volledige verschil aan de batenkant.
Aan de lastenkant zien we daarnaast een stijging als gevolg van de afrekening over 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek ter hoogte van € 16.000. Hier staan enkele voordelen tegenover. Voor duurzaamheid zijn verplichtingen aangegaan voor de projecten Zon op agrarische daken van LTO en voor het vervolg op project Agem zonnige daken voor de industriële bedrijfsdaken. Dit komt voort uit de aangenomen motie bij het Uitnodigingskader Zon en wind. We hadden rekening gehouden met een deel van de kosten in 2021, maar de projecten gaan vooral op 2022 drukken. Daarom in 2021 € 30.000 voordeel op deze post. 
Volgens afspraak uit 2016 moet het project van de voormalige stort (VOS Ringweg) in zijn geheel budgettair neutraal verlopen. De ontvangen gelden van de afgelopen jaren voor de grondtransporten worden gebruikt voor de herinrichting van het terrein tot een bos met een MTB route erop. In 2022 wordt de sanering afgerond. Het restant budget ter hoogte van € 12.000 wordt via de voorjaarsnota doorgeschoven naar 2022.

Begraafplaatsen en crematoria
Geen bijzonderheden.
Ruimte en leefomgeving  
In het kader van het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving *11 zijn de panden aan de Lage Blik 28, 30 en 32 verbouwd en heringericht. De bibliotheek heeft inmiddels zijn intrek genomen. Het tekort van 
€ 237.000 wordt deels gecompenseerd door de opbrengst van de verkoop van openbaar groen op De Hoven ad € 125.000. Deze verkoop maakt onderdeel uit van het totale project en is verantwoord in programma 3 Bedrijfsvoering, Beheer overige gebouwen en gronden. Het overige tekort wordt goedgemaakt door de verkoop van de appartementen.

Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) 
Op dit taakveld worden bouwgronden in exploitatie verantwoord. Elk jaar ten tijde van het jaarwerk wordt een hercalculatie uitgevoerd voor de bouwgronden in exploitatie. Het werkelijk saldo van de baten en lasten is gelijk aan begroot. In de paragraaf grondbeleid zijn de bouwgrondexploitaties nader toegelicht.

Wonen en bouwen 
Het voordeel aan de batenkant wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere opbrengst bouwleges van 
€ 97.000. In 2021 is een aantal omgevingsvergunningen verleend voor grote bouwplannen met hoge bouwkosten (onder andere Vierde Broekdijk, Anholtseweg en Broekstraat), waarvan enkele nog aan het eind van het jaar. Daardoor waren deze nog niet meegenomen in de bijstelling in de Najaarsnota. Daarnaast is de gezamenlijke uitvoering van de vastgoed monitor al verder dan gepland, de hogere uitgaven van € 36.000 worden volledig gedekt door de extra inkomsten uit de Regiodeal. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. Doordat in 2021 meer aanvragen voor bouw, woning, welstand en toezicht zijn ingediend en verleend, vallen zowel de lasten (honoraria op basis van vastgestelde bouwkosten) als de opbrengsten van de wel-standsleges ook hoger uit (€ 15.000).