Programma 3 Bedrijfsvoering

Programma 3 Bedrijfsvoering

bedragen x € 1.000
Primitieve raming Raming na wijziging Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Baten
Burgerzaken -292 -292 -349 -257
Beheer overige gebouwen en gronden -249 -487 -565 -421
Overhead -94 -281 -366 -367
Treasury -693 -568 -572 -672
OZB woningen -3.456 -3.476 -3.473 -3.235
OZB niet-woningen -1.624 -1.649 -1.649 -1.515
Belastingen overig -245 -239 -229 -227
Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds -45.150 -48.468 -49.087 -46.143
Overige baten en lasten 0 -90 -121 -248
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 0 0 0
Mutaties reserves -1.049 -2.417 -2.228 -1.577
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
Totaal baten -52.852 -57.967 -58.639 -54.662
Lasten
Burgerzaken 615 801 817 567
Beheer overige gebouwen en gronden 515 455 386 628
Overhead 7.891 9.546 9.494 8.374
Treasury 244 192 187 254
OZB woningen 179 219 231 209
OZB niet-woningen 122 122 122 122
Belastingen overig 118 121 109 139
Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds 5 5 5 5
Overige baten en lasten 865 2.303 -95 183
Vennootschapsbelasting (Vpb) 10 0 0 0
Mutaties reserves 560 650 832 1.245
Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 2.753 421
Totaal lasten 11.124 14.414 14.841 12.147
Totaal saldo van baten en lasten -41.728 -43.553 -43.798 -42.515

Analyse tussen de begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten

Het verschil tussen de raming na wijziging en werkelijk 2021 bedraagt per saldo € 245.000 voordelig. 

Burgerzaken
Waar vorig jaar door corona minder paspoorten en identiteitskaarten afgegeven zijn dan vooraf ingeschat, zijn er in 2021 weer aanzienlijk meer verstrekt dan verwacht. Daarnaast zijn ook meer rijbewijzen afgegeven. Dit zorgt zowel aan de baten- als aan de lastenkant voor een overschrijding. Per saldo zorgt het voor een voordeel van € 33.000.

Beheer overige gebouwen en gronden
Aan de Broekstraat worden twee percelen grond in erfpacht uitgegeven. Ter compensatie van het verlies van openbaar groen wordt eenmalig een bijdrage in rekening gebracht. De erfpachtakte hiervoor is in 2021 nog niet gepasseerd en staat gepland voor 2022. In 2021 zorgt dit voor een nadeel van € 34.000.  In 2021 is een aantal grotere percelen grond verkocht, zoals onder meer een perceel grond aan de Welinkdwarsweg in Dinxperlo en de Varsseveldsestraatweg in Aalten. Dit zorgt voor een voordeel van € 44.000. Daarnaast is de verkoop van openbaar groen op De Hoven ad € 125.000 op dit taakveld verantwoord. Deze verkoop maakt onderdeel uit van het totale project Lage Blik 28, 30 en 32 (verhuizing van de bibliotheek) en is verder verantwoord in programma 1 Ruimte, Ruimte en leefomgeving.
De natuurlandschappelijke herinrichting Groot Deunkweg in Barlo zorgt zowel bij de baten als de lasten voor een verschil van € 37.000. Het project moet uiterlijk 31 december 2022 afgerond zijn.

Overhead
De kosten op het gebied van ICT zijn in 2021 lager uitgevallen dan was begroot. Doordat we meer wisseling hadden van (tijdelijke) medewerkers zijn onder meer de licentiekosten van Microsoft gestegen. Dit heeft echter een minder negatief gehad dan vooraf ingeschat. Per saldo levert dit een voordeel op van € 69.000. Met betrekking tot de loongerelateerde kosten en opbrengsten wordt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde systematiek van het schommelfonds gewerkt. Dit houdt in dat de werkelijke jaarlijkse uitgaven voor lonen, sociale lasten, scholing en inhuur worden opgeteld en afgezet tegen het totaal beschikbare budget. Vanwege mogelijke schommelingen in de kosten wordt per jaar het uiteindelijke verschil toegevoegd of onttrokken aan de reserve formatie en organisatie. Over 2021 heeft deze systematiek ertoe geleid dat
€ 182.000 aan de reserve formatie en organisatie is toegevoegd. Deze toevoeging is opgenomen in het overzicht op de mutaties van de reserves in programma 3. De hoogte van deze reserve formatie en organisatie is per ultimo 2021 € 832.000.

Treasury
Geen bijzonderheden.

OZB woningen en niet-woningen
De overgang naar gebruiksoppervlaktes als grondslag voor de WOZ-waardering is voltooid. De herwaardering op basis van deze gebruiksoppervlaktes is goed verlopen. De uitkomsten van de herwaardering zijn zorgvuldig gecontroleerd. De controles waren wel tijdrovend en zorgden voor extra werkzaamheden voor ons taxatiebureau. Dit zorgt voor een nadeel van € 12.000.

Belastingen overig
Het heffingsgebied voor de reclamebelasting is aangepast. Hierdoor valt een aantal ondernemers buiten de heffing. Dit zorgt per saldo voor een lagere opbrengst van € 6.000.
Door het faillissement van onze deurwaarder en de coronapandemie is de dwanginvordering (zoals beslaglegging) nauwelijks uitgevoerd. We hebben daardoor ook geen deurwaarderskosten gehad. Dit zorgt voor lagere lasten van € 7.000.

Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds
De raming voor de algemene uitkering is aangepast met de effecten uit de circulaires tot en met september 2021. Ook zijn de aantallen van de verschillende rekenmaatstaven van de algemene uitkering aangepast aan de op dat moment laatst bekende specificatie van het Rijk. 
Uiteindelijk is over 2021 € 619.000 meer ontvangen. De oorzaken liggen in een voordelige afrekening over 2019 van € 46.000 en extra middelen voor versterking van de dienstverlening als gevolg van de toeslagenaffaire ad € 133.000. Daarnaast zijn er diverse mutaties voor een totaalbedrag van € 147.000 die we hier onder één noemer rangschikken. Te denken valt onder andere aan mantelzorgbeleid, cruciale jeugdzorg en de bommenregeling. Het zesde corona steunpakket leverde een aanvullende bijdrage op van € 293.000. Deze is bedoeld voor onder andere de Wmo, jeugdzorg, cultuur en de sociale werkbedrijven. 

Overige baten en lasten 
Naar aanleiding van de suppletie BTW/BCF over het jaar 2019 en 2020 hebben we per saldo € 21.000 
terugontvangen. 
Aan de lastenkant is het geraamde positieve resultaat ter hoogte van € 1.750.000 bij de Najaarsnota 2021 verantwoord. Het uiteindelijk (positieve) resultaat wordt verderop bij het taakveld ‘Resultaat van de rekening van baten en lasten’ verantwoord. Het coronabudget geeft hier een voordeel van € 498.000. In de coronaparagraaf is een totaaloverzicht van de coronagelden te vinden. Per saldo geeft de overige baten- en lastenpost een voordeel van € 2.428.000.

Vennootschapsbelasting (Vpb) 
De afgelopen jaren is er geen vennootschapsbelasting betaald. Dit is ook het geval voor 2021.


Mutaties reserves
De verschillen in de mutaties op de reserves worden in het volgende overzicht verduidelijkt. De lagere onttrekkingen worden in de verschillende programma’s toegelicht. 

Resultaat van de rekening van baten en lasten
Het saldo voor 2021 is € 2.753.000 voordelig. Dit saldo wordt bij de financiële afsluiting in het begin van dit boekwerk nader geanalyseerd.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De wet geldt ten aanzien van topfunctionarissen bij onder andere gemeenten. Vanaf 2013 moet de bezoldiging van deze functionarissen openbaar gemaakt worden in het financieel verslaggevingsdocument.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 
Het gaat om de volgende functionarissen

 

Zoals uit deze opgave blijkt blijft de beloning voor beide medewerkers onder het geldende maximale inkomen voor 2021 ad € 209.000.

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen uitbetaald.

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.