Programmaverantwoording

De programmaverantwoording is volgens de bestaande structuur opgebouwd. Eerst volgt de visie conform de vastgestelde begroting. Daarna de wijze waarop het beleid is vastgelegd. Vervolgens worden de doelstellingen uit de begroting behandeld door middel van de 3 W’s: ‘Wat willen we bereiken, wat hebben we er voor gedaan en wat hebben we bereikt en heeft het gekost’. Door middel van stoplichten wordt aangegeven of het doel is bereikt. 

(R) Niet volgens planning    
(O) Niet geheel volgens planning  
(G) Volgens planning

Tevens is per programma een toelichting toegevoegd en een passage over wat er nog meer heeft gespeeld in 2021. Volgens het BBV moeten in het jaarverslag de gerealiseerde baten en lasten worden opgenomen. In de jaarrekening staat een analyse van de verschillen tussen de raming en de werkelijke cijfers.