Het overzicht van baten en lasten per taakveld


Het geraamde (begrote) resultaat wordt in taakveld 0.8 gepresenteerd. Het werkelijke resultaat wordt in taakveld 0.11 gepresenteerd. Een positief resultaat wordt onder de lasten verantwoord, een negatief resultaat onder de baten.