Kerngegevens van de gemeente

A. Sociale structuur 2021 2020
Aantal inwoners 27.099 27.120
Waarvan: 0 -18 jaar 5.439 5.529
19 - 64 jaar 15.321 15.394
65 jaar en ouder 6.339 6.197
Aantal huishoudens in de bijstand 260 278
Aantal fte SW-medewerkers werkzaam via Laborijn 206 218
B. Fysieke structuur 2021 2020
Oppervlakte van de gemeente (hectare) 9.708 9.708
Aantal woningen 12.092 12.027
Lengte aan wegen (km) 420 420
Waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom 291 291
Wegen binnen de bebouwde kom 129 129
Aantal miljoen vierkante meter openbaar groen (inclusief bos)* 1,8 1,8